Ekologia obszarów zurbanizowanych

note /search

Definicje na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1295

aglomeracja miejska-  zespół miast wraz z obszarami podmiejskimi połączonymi silnymi węzłami funkcjon i gosp;  aglomeracja monocentryczna - duże skupisko ludności, w którego centrum znajduje się „ośrodek miejski”, tzw rdzeń a  dookoła są przyrośnięte miasta satelitarne oraz zurbanizowane wsie;  a...

Ekologia obszarów zurbanizowanych - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1617

Urbanizacja -ogół zjawisk z powstawania i rozwijania się miast   Antropopresja -oddziaływania człowieka na otaczające go środowisko  przyrodnicze  Synatropizacja -proces powstawania przystosowań do samodzielnego,niezależnego od woli  człowieka,zajmowania przez gatunki dzikich zwierząt osiedli lub...

Klimat miasta - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cechy klimatu miasta w porównaniu z terenami niezabudowanymi: cieplejszy, bardziej suchy, dłuższe okresy bezwietrzne, niższa średnia prędkość wiatru, częse zachmurzenia i zamglenia, większa ...

Rozwój miast - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Zrównoważony trwały rozwój miast: harmonizowanie celów rozwoju gospodarczego i społecznego z wymogami ochrony środowiska aby zaspokoić sprawiedliwie potrzeby wspólne człowieka bez naruszania potrzeb przyszłych pokoleń. Europejska koncepcja re-urba...

Szata roślinna obszarów miejskich

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: szata roślinna: zbiorowiska roślinne, zieleń urządzona, szata roślinna spontaniczna, gatunki roślin ( flora). Apofiy- rośliny rodzime, rwale zdominowane na sieldiskach antropog. Ekio...

Miasto - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Cechy konst miasta:  zagęszczenie ludności; koncentracja zwartej zabud przestrzennej na cele  mieszk,kult i admin, bud przem i towarzysz infrastr, szlaków komunik wykorzyst do trans ludzi i  towarów, sieci kanalizac.  Zad poznawcze i bad ekol miast:  wypracowanie wzorów i zasad  podejmowania decy...

Ekorozwój obszarów zurbanizowanych

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

  Ekorozwój obszarów zurbanizowanych   zrównoważony trwąły rozój miasta:  harmonizowanie celów rozwoju gospodarczego i  społecznego z wymogami ochrony środowiska (wlorami przestrzennymi, przyrody i  dziedzictwa ulturowego), aby zaspokojać sprawiedliwe potrzeby wspólczesnego czlowieka  bez naruszani...

Flora w mieście, jej zbiorowiska i zmiany

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

Florystyczne strefy antropopresji w miastach   strefa A  strefa o zwartej wysokiej zabudowie (oddziaływania człowieka najsilniejsze i trwają najdłużej),  powierzchnia całkowicie niedostępna dla roślin zajmuje ponad 30%, dominuje roślinność ruderalna i  kultywowana   strefa B  luźniejszej zabudowy i...

Ekologia wykłady - Gleby miejskie

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

Gleby miejskie  – powstawanie (formy przekształcenia gleb naturalnych w gleby miejskie na  drodze mechanicznej i nasypowej):  przykrycie gleb warstwą gruzu; przemieszczenie przestrzenne podczas robót ziemnych i  budowlanych; rekultywacja terenów zdewastowanych (parki, obiekty sport.); akumulacja w ...

Klasyfikacja roślin synantropijnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1897

Klasyfikacja roślin synantropijnych:   geograficzno-historyczna :   apofity - rośliny rodzime (autochtoniczne) trwale zadomowione na siedliskach antropogenicznych, przejściowo  zawlekane na siedliska antropogeniczne,    ekiofity  zdziczałe z uprawy   antropofity  rośliny obcego pochodzenia (allocht...