Miasto - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miasto -  opracowanie zagadnień - strona 1 Miasto -  opracowanie zagadnień - strona 2

Fragment notatki:


Cechy konst miasta:  zagęszczenie ludności; koncentracja zwartej zabud przestrzennej na cele  mieszk,kult i admin, bud przem i towarzysz infrastr, szlaków komunik wykorzyst do trans ludzi i  towarów, sieci kanalizac.  Zad poznawcze i bad ekol miast:  wypracowanie wzorów i zasad  podejmowania decyzji polit, ekonom, urban, planist związ z rozwojem miast. Zdobycie wiedzy dot  zw między organ a światem zew (war miejskie).  Czynniki urabnist w proc klimatotwórczym.  Intensyw emisji zaniecz do atmo, emisja ciepła, zaburzenia nat tównowagi term-wilgotnoś.  Klimat  miast:  cieplejszy, b.suchy, dłuższe okresy bezwietrzne, niąsza śr prędk wiatru, częste zachmurzenia  i zamglenia.  Gleby powstaw.  Pokrycie gruzem, przemieszcz przestrzenne podczas robót,  rekultywacja terenów zdewastowanych(parki), akumulacja odpadów, intens uprawa na działkach.  Przekszt chemicz.  Oddział gł na powierzch, kumulacja chlorki,sód (zima), metale (komunikacja),  CaCO3-mat budowl. siarka(elektrociepłownie).  Klasyfikacja. Dobrzański/Zawadz I    -nat.      II    -  antropogenicz.  1.a ntropog o niewykszt profilu(wykopy, zwałowiska,gruz),  2. antropog próchn- wzbogacone próchn w wyn przemieszc mas ziemnych w zw z zabud przemysł i komunal.  3. parądziny antrop-miejskie, przy powierz co najmniej 5% CaCO3, pochodz z gruzu.  4 .atro słone- powst przez stosow soli zimą, zaniecz przemysł.  Klas Czerwiński/Pracz.  I-nat. Brunatne właś,  bielicowe, opadowo-glejowe, mady właści.  II    -antropog-urbanoziemy.      1 .przekszt mechan. O  wymiesz poziom genet, skrócony profil.  2. nasypowe. Krzemian-gruzowo-odpad./węglanowe.  3. przekszt chem. słończaki antropog(pow 0,1% NaCl), sołońce antropog (pow 15% NaCl), skaż  metal ciężk.  III    -kulturoziem    y (domin strefa podmiejska).  1 .ogrodowe (hortisole)-kształt woeloletn  uprawą, nawożeniem, oleszowaniem, wysoka sprawn biolog.   2. regulówkowe (rigosole)-powst w  wyn przekop lub orki związ z pełnym odwróceniem gleby.  Bakterie cellulotyczne.  Rozkład  błonnika zaw w rośl, wzbogac w próchnicę.  Przyrost biomasy roślinności - wprost proporcjonalnie  zal od tempa rozkł błonnika przez bakt.  Aktywn bilog gleby  (efekt współdzał org geb)oceniany na  podst ilości enzzymów(dehydrogenaz i ureaz), wyst w przelicz na g s.m. gleby. Akt enzymów gl zal  :pory roku, jakości gleby, dost czynn biogennych(żyzności).  Klasyfikacja roślin.  Goeog-hist:  apofity, antropofity (archeofity, kenofity, efemerofity).  Przekształ siedlisk:  hemerobia, hemerofile,  hemeradiafory, hemarofoby.  Sposób napływu.  Hemerofity, ksenofity.  Siedliska:  ruderalne/segetalne.  Formy życiowe.  Fanerofity, chamefity, hemikryptofity, kryptofiy, terofity. 

(…)

… na pół saprofity/symbionty, b.mało pasożyt. Zwierzęta.
1.przybywające okresowo: migranci; zimujący. 2.stale zamieszk: wchłonięte przez miasto,
napływowe zadomowione, szkodniki, pasożyty, uciekinierzy z hodowli. Cechy pop synurbijnych.
Zmiany w etologii gat synantropijnych (wzrost agresji wewnątrz gat, szybsza zdolność uczenia,
zmniejszona antropofobia); zmiany miejsc rozrodu, schronienia, cyklu akt…
… samoregulacji. Cechy.
Nadmiernie rozbud jedna pop-czł, kosztem ogran innych. Mały udz obsz ekol czynnych i o mniejsz
akt biol w porówn do nat. Duża akt i bogactwo proc tylko w ukł wielowarstw. Zieleń kultywowana
to mniejsza wydajność ekol. poprawa funkcjon możliwa po ogranicz skażeń. Prod pierwotna.
Roczna na teren WNA 188580,3. Europ konwencja re-urbanizacji. Wszechstronna odnowa
śródmieść dla osiąg trwałej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz