Definicje na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:


aglomeracja miejska-  zespół miast wraz z obszarami podmiejskimi połączonymi silnymi węzłami funkcjon i gosp;  aglomeracja monocentryczna - duże skupisko ludności, w którego centrum znajduje się „ośrodek miejski”, tzw rdzeń a  dookoła są przyrośnięte miasta satelitarne oraz zurbanizowane wsie;  antropofity - obcego pochodzenia  (allochtoniczne);  antropopresja - oddział czł na otaczające go środ;  apofity-  gat rodzime (autochtoniczne); trwale  zdominowane na siedliskach antropogenicznych, przejściowo zawleczone na siedl antrop;  archeofity - antropofity  zawleczone do końca XV, obecnie na wtórnych siedliskach; chwasty z wykopalisk;  chamefity - krzewinki o  zdrewniałych pędach i trwałe rośliny zielne;  def. prawna -obszar z gęstą i wysoką zabudową z przewagą ludności  wykonujace zawody nierolnicze, posiad prawa miejskie  def.ekologiczna-   1 . ukł strukturalno-funkcjo n, złoż z el  biotycznych(populacja,rośliny) i abiotycznych (beton, klimat), w których zachodzą podst procesy obiegu materii i  przepływ en;  2 .ekogeosystem-j ak poprzednio, ale podkreśla przestrzenny wymiar tego ukł;  3 .fizjocenoza - miasto jest ukł  ponadekosystemalnym, skł się z wielu odmiennych jednostek strukturalnych.  def.socjologiczna-  zbiorowość społ+ środ  społ;  edefon - fauna glebowa;  efemerofity - antropofit zawl przejściowo, nie zadomowiony, eliminacja przez war klim;  ekiofity - zdziczałe z uprawy apofity;  fanerofit y- drzewa i krzewy;  hemeradiafory-  gat obojetne, których obfitość  występ nie zmienia się pod wpływem działalności czł;  hemerobia - określa typ reakcji szay roślinnej na działanie czynn  środ, wpływu antrop;  hemerofile - gat korzyst z siedlisk antropop stworz przez czł;  hemerofity - introdukowane,  wprowadzone celowo;   hemerofoby - gat ustępujące z powodu działalności czł;  hemikryptofity - byliny;  hortisole -  gleby ogrodowe;  huminifikatory - org rozkładające martwą mat organiczną, prod humus; mechowiec, komarnica,  dżdżownica, krocionóg;   kenofity - antropofit zawleczone od XVI;  konurbacja - zespół miejski złożony z kilku miast,  żadne nie dominuje, wyróżnia się k.właściwe, aglo policentryczne, miasta bliźniacze;  kryptofity - skrytopączkowe;  ksenofity -  gat zawleczone (napływowe), przypadkowo;  makroklimat-  strefy klimat;(centrum z obszarem wielkiej zab,  dzielnice mieszk z większym udział zieleni i ulic osiedl, nowe dziel mieszka o luźnej zab, peryf obszary rekreacyjne z  niską i rozprosz zab, dziel przemysł.  megapolis - wielkoprzestrzenne ukł osadnicze, powst w wyniku łączenia  rozległych peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanej z nią usług rozwijających się; 

(…)

…-tory, nasypy, pryzmy żwiru, 3.nitrofilne- dobrze rozwijają się
dzielnicach utworzonych przez wchłonięcie wsi, teren bogaty w sole amonowe; 4. kalcyfilne- na gruzowiskach
zmieszanych z ziemią, zbocza wykopów i nasypów. 5.dywanowe (spodzichy)- r.płożąze, na siedliskach
wydeptywanych(ścieżki, boiska), efekt dziczenia trawników. segetalne- pola uprawne, sady, klomby, rabaty, gł.chwasty
jednoroczne. st.A…
…, powst w wyniku łączenia
rozległych peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanej z nią usług rozwijających się; mezoklimat- wynik
istniejących współzal czynników nat oraz wielkości miasta, przemysłu, intensywn zabud. Efektem są powstające
warstwy cieplejszego powiet, osłabienie prędk wiatru, zmiany w strukturze term. mikroklimat- lokalne cechy klimat w
obrębie strefy kimat miasta wywoł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz