Ćwiczenia - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

prof. dr hab. Tadeusz Borutka. Notatka składa się z 1 strony.
Światowa Strategia Ochrony Przyrody  Program World Conservation Strategy opracowany przez  Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i jej zasobów(IUCN) i Program Środowiskowy Narodów  Zjednoczonych (UNEP) w 1980 zaw wytyczne polityki światowej w zakresie ochrony przyrody.  Dotyczy przede wszystkim żywych zasobów przyrody. Gł cele o.p:  zachowanie ciągłości i trwałości procesów ekologicznych; zabezpiecz jak  największego zróżnicowania genetycz; zapewn trwałości użytkowania gat i ekosystem.  Strategia  służy  jako podstawa opracowywanaia krajowych programów o.p. Światowa karta Przyrody( world charter for nature) 28 X 1982 przez Zgromadzenie Ogólne  Narodów Zjednoczonych przygotowana przez Międzynar Unię Ochrony Przyr i Jej Zasobów  (IUCN). Akceptuje prawidłowy stos człow do przyr, wzorowana jest na Deklaracji Narod Zjedn o  Prawach Czł.  Zasady og:  1.przyr powinna być szanowana i jej istoste procesy nie powinny być  zmienione na gorsze. 2. zdolność genet życia na Ziemi nie bd zagrozona(..) środ potrzebne do tego  celu bd ochraniane. 3. zasady ochron bd stworzone dla każdej pow globu; specjalna ochr bd  przyznana el unikat, wzorcowym typom ekosys oraz siedliskom gat rzadkich lub zagroż. 4. Ekosyst,  organ i zasoby jakie użytkuje czł bd zachow w taki spos aby zapewnic ich optymalną i ciągłą  produktywność, jednakże bez naruszania innych ekosyst lub gat z którymi współpracują. 5. Przyr  powinna być ochran przez zniszczeniem spowodow przez wojny lub inne wrogie działania.  Podstaw cele og ochr:  użytkow zasob biolog niewykraczajace poza ich natur al zdolność  odnawiania. Utrzym lub poprawianie produktywności gleb. Zwiększenie powtórnego użytkow  zasob, w tym wody. Racjonal użytkow zasob nieodnawialnych. Działani mogące przynieść szkodę  przyr powiiny być poprzedzone ocenę następstw podejmowanych działań w celu minimal skutków  negat.  Polska  Ustawa o Ochronie Przyrody z 16 IV 2004 Dz.U.z 2004 nr92 poz 880 z późn zmian.  Ust o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn 23 VII 2003. Dz.U nr 162 poz 1568 z zmian. Cele   ochr w Polsce:  utrzym procesów ekolog i stabilności ekosystem. Zachow różnorodn ekolog.  Zach dziedzictwa geologicz i paleontogicznego. Zapewn ciągłości ist gat wraz z siedlisk. Ochrona  walorów krajobraz, zieleni w miastach, wsiach oraz zadrzewień. Utrzym lub przywrac do właśc  stanu ochr siedlisk przyrod, skład przyr. Kształt wł postaw czł wzg przyr.  Formy och w Polsce.  Parki narodowe i rezerwaty- duże wym ochrony, Parki krajobrazowe, pomniki przyrody-poj  obiekty. Obszary chronionego krajobrazu. Stanowiska dokumentacji – ciekawe formacje geologicz.  Użytki ekolog-obszar/miejsce, fun lokalne. Ochrona gat r/z/g-częściowa, dozwolone pozyskiwanie 

(…)

… bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społ zw na posiadaną wartość
historyczną, artystyczną lub naukową. Formy:wpis do rejestru zabytków(konserwator). Uznanie za
pomnik przyrody. Utworzenie parku kulturowego. Ustal ochr w miejscowym planie zagosp
przestrzennego. Gat poznane 33000, niepoznane 15000, kręgowce 600; smoczkouste 5, 3 zagr:nóg
rzeczny; ryby 113, 14 introdukowanych; 7zagr: łosoś szlachetny, głowacica, kiełb, ciosa, jesiotr
zachodni; płazy 18, zagr:traszka karpacka, żaba zwinka, gady 9, zagr wąż eskulap, żółw błotny,
jaszczurka zielona; ptaki 370, zagr ok 60 bąk, trasz, głuszec; ssaki 90, zagr ok 30- żbik, ryś, foki.
Pszczoły i trzmiele ponad 450, zagr ok połowy; motyle ok 3000, zagr ponad 500, małże 35, zag 26,
ślimaki 229, 105 zagr; pijawki 53, zag 11

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz