Wykład - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - kolokwium - strona 1 Wykład - kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

prof. dr hab. Tadeusz Borutka. Notatka składa się z 2 stron.
Klub Rzymski- międzynar org think thank zał w 1968, zrzesza naukowców, polit, biznesmenów, badanie i publikacja globalnych  problemów śwatw, w tym zagrożenia środ. Pierwszy raport określił granice wzrostu gosp.  Sustainable- trwały rozwój,który trwa.  1987-  raport w WCED „nasza wspólna przyszłość”  1969- raport sekretarza gen ONZ nt problemów środowiskowych.  Def sustanable  development;  podstawowy war trw rozwoju, jakośc życia nie może zmaleć wraz z upływem czasu; poprawa jakości życia bez  naruszania wytrzymałości ekosystemów podtrzymujących systemóy ziemiskie; rozwój który unika w miarę możliwości skazanie  przyszłych pokoleń na sytuacje kryzysową; poprawa jakości życia mimo zmniejszającego się udziału zasobów;  zmniejszenie  rozpiętości ekonomicznej społ; uwzględnienie kosztów na środ w analizie ekonom i przy podejmowaniu decyzji; Trwały rozwój  ozn: zabezp celów społ i human np. zlikwidowanie głodu; osiągnięcie celów ekolog tj powstrzymyw degradacji przyrody, eliminacja  zagrożeń, utrzymanie gat; realizacja zad ekonom-transfer kapitału;= humanizacja świata; Ekorozwój -niefortunne, wprowadzone w  Polsce określnie sustainable developmend.  Procesy i mechanizmy:  niszczenie lasów tropikalnych-erozja gleb,zmiana bilansu  wodnego, ograniczenie produkcji tlenu; zwiększenie się ilości CO2 w atm-zwiększenie się powłoki ozonowej i powts efektu  cieplarnianego. Degradacja gruntu-pustynnienie Afryki, powiększenie strefy głodu; degradacja w rejonach przemysłowych;deficyt  wody-szczeg w rolnictwie zanieczyszczenie rzek; zanieczyszczenie powietrza, wylesienia-bezpośr zagrożenia dla zdrowia i życia;  zaniecz mórz i oceanów-degradacja życia biologicznego;  Karta Ziemi  27 zasad zrównoważ rozwoju, Szczyt Ziemi w Rio de Janerio  1992. Czł jest podmiotem r.z, ma praw do zdrowego i produktywnego życia z zgodzie z przyrodą; traktowania środ jako nieodłącznej  części procesów rozwojowych; eliminacja tych procesów produkcji i konsumpcyjnych które zakłócają trwały r.z. Wolnego przepływy  osiągnięć nauki i techn; dostęp do info ekolog.  Prawa umożliwiające realizację r.z.   Celu:  każdy kraj ma odmienne uwarunkowania  przyrodnicze, które w zasadniczym stopniu powinny modyfikować kierunki gosp.  prawo skali i jakości - środ przyr stanowi  naturalne bariery rozwoju,których przekroczenie prowadzi do sytuacji bardzo niebezp.  Prawo regionu: potrzeba rozwoju każdego  regionu w oparciu o regionalne war przyr.  Wskaźniki roz.zr- presji(zagrożenia, stresu),stanu(jakości),reakcji(odp społ na rozpoznane  problemy społ). Etapy kształtowania  się stos czł do przyr. 1)

(…)

… zlewni zdegradowanych, zwłaszcza
wylesionych. Katalog istotnych problemów gosp wodnej.a) zagadnienie ilościowe(obniżanie zwierciadła wód podziemnych, zmiana
naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych) b) zagadnienia jakościowe( zanieczyszczenie i zasolenie wód
powierzchniowych i podziemnych) c) zagadnienia morfologiczne(zmiana naturalnych warunków morfologicznych). ROLNICTWO
INTENSYWNE duże nakłady i środki ochrony roślin EKSTENSYWNE – małe nakłady, duże pow, mała intensywność. Wzrost
presji na środowisko: biodynamiczna, ekologiczna, zrównoważona, zintegrowana, konwencjonalna. ZRÓWNOWAŻONA:
utrzymanie żyzności gleby, dostarczanie odp zw florze i faunie; planowanie płodozmianu w cyklu co najmniej 4 letnim; płytka orka
utrzym naturalny skł mikro org; dobór rodzimych gat i ras zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych; ograniczeni stosowania
nawozów mineral i chem środków ochr roślin; pielęgnacja i wzbogacanie krajobrazu rolniczego(zwiekszenie retencji wody,
tworzenie barier geo-chem) KONWENCJONALNY zwiekszenie żyzności gleby gł poprzez nawożenie mineralne; stosowanie
monokultur, ograniczone stosowanie płodozmianu; głębokie zabiegi uprawowe, niszczenie mikroorg glebowych; chów i uprawa gat…
… produkcji rolnej, pogarszanie struktur gleby, zmniejszanie zdolności retencyjnych, zmywanie dużych ilości
materiału skalnego, zamulenie zbiornik,ów wodnych, wpływ na ruchy masowe. Roczne straty gleby ok 400t/km2. Zapobieganie
erozji: odpowiednia struktura uzytków rolnych i leśnych; dostosowanie użytkowania do lokalnych warunków środowiska,
ograniczenie wylesień, zadrzewienie pokrywy glebowej, utrzymanie…
…,wyznaczanie limitów połowowych;nowoczesne, technol wysokodajne połowu ryb;
fitoplankton jako główna baza pokarmowa wszystkich organizmów morskich) c)kultury polowania i problemy etyczne związane z
zabijaniem zwierząt.Konieczność ochr przyr:Ochrona in situ(na miejscu), ex situ(poza miejscem występowania)a)gatunki wymarłe:
moa, strusie madagaskarskie b) 10 gatunków skrajnie zagrozonych: kondor kalifornijski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz