Ekologia obszarów zurbanizowanych - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia obszarów zurbanizowanych - wykłady - strona 1 Ekologia obszarów zurbanizowanych - wykłady - strona 2 Ekologia obszarów zurbanizowanych - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Urbanizacja -ogół zjawisk z powstawania i rozwijania się miast   Antropopresja -oddziaływania człowieka na otaczające go środowisko  przyrodnicze  Synatropizacja -proces powstawania przystosowań do samodzielnego,niezależnego od woli  człowieka,zajmowania przez gatunki dzikich zwierząt osiedli lub ich najbliższego otoczenia  Synurbizacja -proces zasiedlania wnętrza miast przez zwierzęta Aglomeracje,konurbacje,megalopolis -koncentracja i łączenie miast wokół jednego lub kilku  ośrodków  Miasto -historycznie ukształ. typ osiedla,wyznaczonym istnieniem konkretnej społeczności skoncentrowanej na określonym  obszarze o odrębnej organizacji  uznanej i ustanowionej prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działalności zespół urządzeń  materialnych o specyficznej fizjonomi,która można uzanac za odrębny typ krajobrazu. Kryteria miasta :*demograficzne*funkcjonalne*urbanistyczne*socjologi. Definicja prawna (miasta)-obszar z gęstą i wysoką zabudową z przewagą ludności wykonującej  zawody rolnicze,posiada prawa miejs. Socjologiczna -zbiorowość społeczna+środowisko społeczne  ekologiczne -składa się z elementów  biotycznych  Układ strukturalno- funkcjonalny -składa się z elementów biotycznych  oraz abiotycznych  środowiska,w którym zachodzą procesy obiegu materii i  przepływu energii(T.Zimmy)  Ekogeosystem -jak wyżej ale podkreślająca przestrzenny wymiar tego układu(T. Bartkowski) Fizjocenoza -miasto jest układem ponaddekosystemalnym,składającym się z wielu odmiennych  jednostek strukturalnych.  Cechy konstytutywne miasta:   1)wysokie zagęszczenie ludności  2)koncentracja w określonym obszarze: *zwarte zabudowy(mieszkania) *budynki przemysłowe i infrastruktury techniczne*komunikacja(import produktów,transport  ludzi)*sieci kanalizacyjne,ściekowe *sieci nadziemne(transport  gazu,ciepła,energii)*aglomeracja*kunrbacje*obszarmetropolitalny*megapolis  Ekologia miasta - badanie nad strukturą i funkcjonowaniem terenów zurbanizowanych  zadania :  *wypracowanie wzorców i zasad podejmowanie decyzji politycznych,ekonomicznych,  urbanistycznych i planistycznych związanych z rozwojem miasta *zdobycie wiedzy dotyczącej związków między organizmami a otaczającymi je warunkami miejskimi   Przyczyny i etapy powstawania 1szych  skupisk ludzkich  * możliwość stałego korzystania z bogatych zasobów pożywienia możliwych do pozyskania  rolniczo w dolinach rzek *dostępo do słodkiej wody w sąsiedztwie rzek *pojawienie się nadwyżki upraw rolniczych i umiejętność ich przechowywania *nadwyżka ludnościnadwyżka ludzi w stosunku do potrzeb związanych z uprawą  ziemiipojawienie się kupców;rzemieślników*przepływ surowcówrozwój transportu *wzrost  zapotrzebowania na energieekspolatacja zasobów natur.rozwój przemysłu

(…)

… względna: 70%*nie ograniczna widoczności(na poziomie
800-1600m)*skład:spaliny
*powstaje indukowany przez promieniowanie ultrafioletowe*powoduje zapalenie spojówek,plamki
ozonowe na liściach, przyśpieszony rozkład materiałów gumowych
Elementy antropogeniczne rzeźby terenu na obszarach zurbanizowanych:
*wały przeciwpowodziowe
*nasypy kolejowe,drogowe,związane z budową metra
*kopce gruzowe
*hałdy przemysłowe…
…-występują jako chwasty na polach uprawnych
Względem form życiowych roślin:
*fanerofity-drzewa i krzewy
*Chamefity-krzewinki o pędach zdrewniałych i trwałe rośliny zielone
*hemikryptofity- Rośliny mające pąki odnawiające osadzone na ukrytych w glebie,blocie lub
organach spichrzowych
*terofity-rośliny
Jednoroczne przeżywające niesprzyjaną porę roku w postaci nasion.Zamykają się w jednym okresie
wegetacyjnym…
… biologicznych grzybów makroskopowych w 3 stref:
Strefa centralna;-saprofity(ok.70%)-symbionty(22%)-pasożyty(ok. 8%)
Miejska;-saprofity(50%)-symb(40%)-pasożyty(10%)
Podmiejska;-saprofity(50%)-symbionty(ok. 47%)-pasożyty(ok.3%)
Bioindykacyjna rola roślin i grzybów w ocenie antropopresji: porosty-wskaźniki
zanieczyszczenia powietrza(gł SO2)
Mszaki-zanieczyszcznie wilgotności powietrza
Paprotnik i niektóre nasienne-zmniejszenie wilgotności w podłożu
Rośliny nasienne-wskaźniki warunków termicznych
Lichenoindykacja-wykorzystanie porostów do oznacznia w miastach
Stref zanieczyszczenia powietrza : *strefa pustyni prostowej*strefa osłabionej wegetacji*strefa
normalnej wegetacji gatunki:
Bylica pospolita(k),bodziske kosmaty(ar),cykoria podróżnik(ar),farbownik(ar),gorczyca
polna(ar),jasnota biała(ar),kosmosa…
… fotosyntezy*pozytywny wpływ na
Klimat miasta*miejsce przebywania i żerowania zwierząt*zwiększanie sprawności funkcjonowania
układu ekologicznego Miasta*poprawa samopoczucia mieszkańców*maskowanie śladów ingerencji
człowieka*funcka dydaktyczna-wychowcza *wychwytywanie zanieczyszczanie
Oczyszczająca rola drzew:*część zanieczyszczeń atmo,takich jak SO2,fluorki wnikają
przez aparty szparkowe i mogą zostać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz