Pomiar statycznego rozciągania - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar statycznego rozciągania - opracowanie  - strona 1 Pomiar statycznego rozciągania - opracowanie  - strona 2 Pomiar statycznego rozciągania - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Spr awozdanie z wicze w laboratorium wytrzymaoci materiaów Temat : POMIAR STATYCZNEGO ROZCIGANIA Z DOKADNYM POMIAREM WYDUENIA 1. Wstp teoretyczny Oprócz podstawowych wielkoci wytrzymaociowych, takich, jak: wytrzymao narozciganie, wyrana granica plastycznoci oraz wielkoci plastycznych (wyduenie i przewenie), w praktyce jest niezbdna znajomo innych jeszcze wielkoci charakteryzujcych dany materia:
odksztace, -umownej granicy proporcjonalnoci, tzn. najwikszych napre wyznaczajcych granic stosowalnoci prawa Hooke'a,
-umownej granicy plastycznoci, wyznaczonej w przypadku braku wyranej granicy plastycznoci. -moduu sprystoci podunej (moduu Younga), koniecznego do obliczenia
Okrelenia i sposoby wyznaczania wszystkich waniejszych wasnoci wytrzymaociowych i plastycznych metali jest okrelone w normach. Próba rozcigania z dokadnym pomiarem wyduenia opisuje norma PN-91/H-04310. Odksztacenia badane w tej próbie s mae i dlatego do pomiarów wykorzystuje si tensometry. Tensometry to urzdzenia pomiarowe suce do wyznaczania odksztace liniowych w wybranych miejscach badanego elementu. Ze wzgldu na zasad dziaania i sposób przeksztacania wskaza tensometry dzielimy na:
-mechaniczne,
-mechaniczno-optyczne,
-pneumatyczne,
-elektryczne (elektrooporowe, indukcyjne, pojemnociowe),
-strunowe,
2.Cel wiczenia .
- Celem wiczenia jest zapoznanie si z przyrzdami do pomiaru maych odksztace oraz metodami wykonywania dokadnych pomiarów wydue podczas rozcigania.
- Podczas naszego pomiaru wykorzystalimy tensometr elektrooporowy, którego dziaanie polega na wykorzystaniu zmiany oporu elektrycznego niektórych cia pod wpywem doznanych odksztace. Tensometry te w odrónieniu od innych rodzajów tensometrów charakteryzuj si tym, e w przenoszeniu odksztace z obcionego elementu uczestniczy cay tensometr zespolony z badanym dokumentem. Miejsce zespolenia musi by dokadnie oczyszczone zarówno mechanicznie jak i chemicznie.
- Próbka zamocowana zostaa w maszynie wytrzymaociowej. Na próbk zostay naklejone czujniki elektrooporowe tensometru. Dokonujemy pomiaru wielkoci próbki (dugo, szeroko, wysoko). Nastpnie mocujemy próbk i obciamy j wstpnie si 300 [daN], aby zlikwidowa luzy i zakleszczy próbk w szczkach zaciskowych zrywarki. Pomiaru dokonujemy odczytujc ze skali dane wartoci przy jednoczesnym, równomiernym zwikszaniu siy obciajcej o pewn sta warto.
- Nastpnym etapem naszego wiczenia jest wykonanie wykresu rozcigania na podstawie wyliczonych wartoci. Na osi rzdnych nanosimy warto siy obciajcej F, a na osi odcitych odpowiadajce im rednie wyduenie . Przez naniesione punkty wykrelamy krzyw rozcigania.
- Omówienie metod wyznaczania napre granicznych przy umownym wydueniu trwaym,
Wyznaczenie moduu sprystoci E.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz