Polska ideologia społeczno - polityczna pierwszej połowy XIX w.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska ideologia społeczno - polityczna pierwszej połowy XIX w.  - strona 1 Polska ideologia społeczno - polityczna pierwszej połowy XIX w.  - strona 2 Polska ideologia społeczno - polityczna pierwszej połowy XIX w.  - strona 3

Fragment notatki:

POLSKA IDEOLOGIA SPOŁECZNO-POLITYCZNA PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU (1795-1863) Tło polityczne okresu Od przeobrażeń we wnętrzu szlachty zależał postęp refleksji politycznej a także całej sprawy narodowej; w miarę narastania walki narodowowyzwoleńczej pogłębiało się poczucie jedności narodowej, świadomość nieodzowności włączenia w orbitę spekulacji teoretycznej także chłopów i mieszczan Ideologia obozu konserwatywnego Nurt reakcyjny oraz liberalny
Reakcja - zwątpienie co do celowości podjęcia walki o niepodległość, utrzymanie istniejących stosunków i lojalność wobec zaborców
Henryk Rzewuski
Wszelkie próby racjonalizacji stosunków społecznych przez zmiany w zakresie prawodawstwa czy inne reformy zabijają zasady spoczywające u podstaw boskiego rodowodu narodu, grzeszą tym samym przeciw Bogu
Zjednoczenie Słowian pod berłem cara; powiązania między władzą polityczną a Kościołem naturalne
Florian Bochwica, Eleonora Zamięcka - stały, niezmienny ład społeczny i moralno-religijny; szlachecki patriarchalizm
Aleksander Gołuchowski; Kazimierz Krasicki - utrzymanie pańszczyzny i poddaństwa
Aleksander Wielopolski
Zwolennik ugody z caratem - autonomia Polski
Hierarchia w społeczeństwie, góruje samowładca; opozycja wobec dążeń do niepodległości
Zalążki idei pracy organicznej - spolonizował administrację, zreformował szkolnictwo, zlikwidował prawa dyskryminujące Żydów Program liberałów Towarzystwo Republikanów Polskich - dążenie do odzyskania niepodległości oraz przekształcenia Polski w demokratyczną republikę z parlamentem ukształtowanym w toku wyborów opartych na cenzusie majątkowym
Partia kaliska z Wincentym Niemojowskim, zwolennikiem nienaruszalności prawa własności, wolności politycznych i religijnych; ekonomicznych ale ograniczali swe żądania do przestrzeganie konstytucji Królestwa Kongresowego 1815
Pewna radykalizacja przed wybuchem powstania listopadowego, ale oddzielano walkę narodowowyzwoleńczą od radykalnych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych
Liberałowie z Adamem Czartoryskim uznawali postulat uwłaszczenia chłopów bez odszkodowania; ograniczone projekty reform politycznych: część na stanowisku Konstytucji 3 maja, część proponowała ustanowienie w niepodległej Polsce monarchii konstytucyjnej lub jej likwidację Program Joachima Lelewela (1796-1847) Ograniczony program reformy agrarnej, w którym lekceważył rolę miast i mieszczaństwa Ideologia społeczno-polityczna obozu postępowego Piotr Maleszewski - chłopom i mieszczanom trzeba stworzyć warunki dla niezależności ekonomicznej - uwłaszczenie bez odszkodowania oraz nadanie chłopom bezrolnym ziem z dóbr narodowych

(…)

… wspólnotę, opartą na wzajemnej solidarności i harmonii; kamieniem węgielnym wspólnota wszystkich dóbr; żadnych instytucji politycznych ani praw; ważna jedynie wiara, sprawiedliwość i miłość
Ideologia nurtu rewolucyjno-demokratycznego w kraju
Stowarzyszenie Ludu Polskiego
Wyzwolenie spod obcego panowania, zagwarantowania praw i pomyślności wszystkim członkom społeczeństwa - likwidacja pańszczyzny…
… pozostawieniu w rękach szlachty folwarku - utrzymanie wyróżnionej pozycji szlachty
Walka polityczna; program przewidujący że niepodległa Polska będzie burżuazyjno-demokratyczną republiką parlamentarną; równość praw niezależnie od pochodzenia, wyznania, narodowości
Wezwanie szlachty do dobrowolnego przeprowadzenia reform ale możliwe użycie siły
Program Gromad Ludu Polskiego
Nuta egalitaryzmu społecznego - idea…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz