Polityka wobec Polonii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka wobec Polonii - strona 1 Polityka wobec Polonii - strona 2 Polityka wobec Polonii - strona 3

Fragment notatki:

Polityka wobec Polonii.
Poza granicami RP przebywa 15-16 milionów osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia nieposiadających polskiego obywatelstwa, w tym liczna grupa obywateli polskich. Podtrzymywanie i wspieranie kontaktu Diaspory z Macierzą jest obowiązkiem państwa zapisanym w art. 6 Konstytucji RP. Zapewnienie możliwości kultywowania tradycji, rozwijania ojczystej kultury oraz nauki języka polskiego to najważniejsze wyzwania polityki polonijnej.
Prawo RP na temat Polonii i Polaków za granicą
Art. 6 p. 2 Konstytucji RP z 1997 r., stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym”
Art. 52 p. 5 mówi, że: „Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe”.
1 stycznia 2001 r. weszła w życie Ustawa o repatriacji(dotyczy Polaków z państw powstałych z byłych azjatyckich republik ZSRR i azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej).
W marcu 2008 r. weszła w życie Ustawa o Karcie Polaka
Obowiązki konsula wobec Polonii określa Ustawa o funkcjach konsulów z 13 lutego 1984 r. Zapis Art. 10 pkt. 4 stanowi, iż konsul: "działa na rzecz umacniania więzi między Polonią Zagraniczną a Polską".
W 1995 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów zostały przyznane tzw. świadczenia specjalne dla polskich kombatantów mieszkających w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Świadczenia są wypłacane dożywotnio(oraz jedna wypłata pośmiertna na ręce spadkobierców) raz na kwartał osobom, których udział w walkach o Polskę w czasie II wojny światowej został potwierdzony w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Kierunki polskiej polityki polonijnej określa Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.10.2007 r.
Zapisy dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio Polonii i Polaków za granicą znajdujemy też w innych aktach prawa polskiego, m.in. w:
- zespole norm prawnych dotyczących szkolnictwa,
- ustawie o kombatantach,
- ustawie o orderach i odznaczeniach,
- ordynacji wyborczej,
i w wielu innych.  Polska Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. definiuje pojęcie mniejszość narodowa w następujący sposób:
„Mniejszością narodową, (…) jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;

(…)

…(Departament Współpracy z Zagranicą i Departament Dziedzictwa Kulturowego). Spraw polonijnych dotyczy też część działań:
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych(polscy kombatanci za granicą, uprawnienia kombatanckie, świadczenia specjalne dla kombatantów z państw powstałych po rozpadzie ZSRR),
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji(repatriacja),
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa…
… polskie obywatelstwo.
IV. Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których zauważalny jest wzrost aktywności zarobkowej Polaków w ostatnich latach w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i możliwością korzystania ze wspólnotowej zasady swobodnego przepływu pracowników oraz swobody świadczenia usług.
Cele strategiczne polityki polonijnej
1. Ochrona wynikających z prawa międzynarodowego…
… rządowej. Koordynację działań zagranicznych realizuje MSZ, koordynację działań krajowych oraz współpracy z Kancelarią Prezydenta RP i Parlamentem realizuje Kancelaria Prezesa RM w porozumieniu z MSZ. Poszczególne zadania realizują ministrowie właściwi w przedmiotowych sprawach, w kwestiach wykraczających poza granice RP działają oni w porozumieniu z MSZ. Bieżąca współpraca resortów zaangażowanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz