Polityka transportowa UE jako element systemu regulacji sektora transportu krajów członkowskich – cele, formy i narzędzia tej polityki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka transportowa UE jako element systemu regulacji sektora transportu krajów członkowskich – cele, formy i narzędzia tej polityki - strona 1 Polityka transportowa UE jako element systemu regulacji sektora transportu krajów członkowskich – cele, formy i narzędzia tej polityki - strona 2

Fragment notatki:

Polityka transportowa UE ,jako element systemu regulacji sektora transportu krajów  członkowskich – cele, formy i narzędzia tej polityki.    CELE:    · Usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu  Ma temu służyć:  - ujednolicanie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych  - promowanie swobodnej konkurencji  - znoszenie dyskryminacji przewoźnika ze względu na jego siedzibę  - opracowanie strategii rozwoju wspólnej infrastruktury    · Upowszechnianie transportu niskoemisyjnego,  · Poprawa jakości systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami  zrównoważonego rozwoju (ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko  naturalne i warunki życia)  · Poprawa dostępności transportowej  · Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego  · Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i funkcjonalnym  · Poprawa bezpieczeństwa prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków i  ograniczenia ich skutków oraz w rozumieniu społecznym do poprawy bezpieczeństwa  osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków  · Walka z zagęszczeniem ruchu  · Wprowadzanie innowacji, realizacja projektów ITS,  · Ograniczenie tempa wzrostu transportu samochodowego  · Rozwój sieci transeuropejskich,    Narzędzia polityki transportowej:  a) Instrumenty prawne:  ·  Prawo traktatowe  tj. prawo pierwotne, stanowione przez państwa członkowskie, np.  Traktaty Rzymskie, z Maastricht, traktat akcesyjny,    ·  Prawo wtórne,  stanowione przez instytucje Unii na podstawie prawa pierwotnego:  o Rozporządzenie, akt prawny wydawany przez Radę i Parlament, pełni rolę ujednolicającą  przepisy prawa w krajach wspólnotowych UE, o Dyrektywa, reguluje obszar wobec którego  występują rozbieżności, państwo członkowskie ma swobodę wyboru formy i środków  wykonawczych danej dyrektywy. o Decyzje, dotyczą spraw mniejszej rangi, mają charakter  indywidualny, są skierowane do poszczególnych państw,  o Opinie, nie mają mocy wiążącej, zawierają określone oceny,  o Zalecenia, nie mają mocy wiążącej, sugerują podjęcie określonych działań,  o Programy np. Marco-Polo.    b) Instrumenty instytucjonalno-administracyjne-  działania o charakterze nakazowym  wydawane przez agencje i organy UE np. europejska agencja bezpieczeństwa lotniczego,  morskiego, europejska agencja kolejowa.  • zarządzenia i uchwały,  • koncesje i limity, kwotowanie, licencje, zezwolenia.    c) Instrumenty ekonomiczne:  • stawki taryfowe, podatkowe, celne,  • subwencje, dotacje, ulgi podatkowe,  • programy rozwojowe,  d) Instrumenty finansowe:  · Fundusze strukturalne, 

(…)

…, dotacje, ulgi podatkowe,
• programy rozwojowe,
d) Instrumenty finansowe:
· Fundusze strukturalne,
· Fundusz Spójności,
· Linia budżetowa.
Formy polityki UE:
· Interwencjonistyczna- ingerencja w sprawie cen i taryf przewozowych, koncesjonowanie
lub licencjonowanie działalności transportowej, oddziaływanie na transport również za
pomocą narządzi fiskalnych (opłaty drogowe, rejestracyjne, paliwowe, itp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz