Ekonomika i organizacja transportu Tomanek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 6314
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika i organizacja transportu Tomanek  - strona 1 Ekonomika i organizacja transportu Tomanek  - strona 2 Ekonomika i organizacja transportu Tomanek  - strona 3

Fragment notatki:1.1. Prawo intensywności transportu
Tempo rozwoju transportu powinno być zgodne z intensywnością rozwoju wszystkich pozostałych
działów gospodarki
Dylematy: Wtórność czy pierwotność rozwoju transportu? Czy współcześnie można uzyskać rozerwanie tego związku(decoupling)?

1.2. Prawo integracji transportu
Rozdrobniony popyt na usługi transportowe zostaje zebrany, czyli zintegrowany w określonej, rozsądnie ograniczonej liczbie inwestycji transportowych
Dylematy: Ryzyko przeinwestowania w transporcie? Granice integracji.

1.3. Prawo kierunkowości transportu
Transport (przemieszczanie) odbywa się po drodze, która cechuje się najniższymi kosztami, a niekoniecznie po takiej, która jest krótsza
Dylematy: Relacja kosztów własnych i zewnętrznych, pomiar kosztów całkowitych (społecznych)

1.4. Prawo kosztów transportu
Korzystne jest rozszerzanie rozmiarów przewozów aż do zupełnego wykorzystania zdolności przewozowej inwestycji transportowych
Dylemat: Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost przewozów (transportochłonności)

1.5. Prawo cen transportu
W transporcie koszty produkcji zależą od cen przewozu, podczas gdy w produkcji dóbr odwrotnie – ceny dóbr zależą od kosztów ich produkcji
Dylemat: Wpływ wzrostu kosztów stałych na intensywność konkurencji w transporcie

3.2. Technologiczno-organizacyjna specyfika transportu kolejowego

Cechy jakościowe transportu kolejowego na tle innych gałęzi:
• krótki czas przewozu – w ruchu pasażerskim (pod warunkiem odpowiedniego stanu infrastruktury)
• wysoka niezawodność przewozu i dostawy (w tym punktualność)
• ograniczona podatność na bezpośredniość (w ruchu towarowym konieczność rozrządzania)
• wysokie bezpieczeństwo

Infrastruktura transportu kolejowego:
- drogi kolejowe wraz z budowlami inżynierskimi (mosty, wiadukty, tunele, przepusty)

Wykład 1 - Charakterystyka podstawowych pojęć ekonomiki transportu
1. Podstawowe pojęcia ekonomiki transportu
1.1. Pojęcie transportu w trzech ujęciach:
- czynnościowe (czynność polegająca na przemieszczaniu),
- podmiotowe (działalność wydzielona z innych czynności),
- rzeczowe (wyposażenie materialne służące przemieszczaniu).
1.2. Przemieszczanie, transport i komunikacja:
• relacja pojęć transport i komunikacja alternatywnie:
- podporządkowane hierarchicznie,
- częściowo pokrywające się,
• przemieszczanie - termin zbiorczy, zastępuje także pojęcie przewozu tam, gdzie nie ma pojazdów i tym samym nie można mówić o przewozie.
Transport obejmuje wszystkie czynności przemieszczania osób, ładunków i wiadomości (przemieszczaniem wiadomości zajmuje się łączność), a komunikacja to specjalna forma organizowania przewozu osób, ładunków lub wiadomości, która zapewnia stałą możliwość korzystania z urządzeń przewozowych w danej relacji.
Transport i komunikacja to częściowo pokrywające się pojęcia, gdzie transport, to działalność polegająca na celowym przemieszczaniu osób i ładunków, natomiast komunikacja to proces porozumiewania się ludzi, na który składa się łączność (przemieszczanie wiadomości) oraz umożliwienie porozumiewania się za pomocą transportu.
1.3. Transport, spedycja i logistyka
- Spedycja: działalność polegająca na ułatwianiu korzystania z usług transportowych; inaczej: organizacja procesu transportowego (nie dotyczy przewozów pasażerskich),
- Logistyka: proces zarządzania przepływem i magazynowaniem materiałów, półfabrykatów, części i gotowych produktów poczynając od dostawców, poprzez firmę, aż do klientów. Współcześnie obserwuje si

(…)

…:
• E<-1 popyt elastyczny
• E=-1 popyt o jednostkowej elastyczności
• E>-1 popyt nieelastyczny
• Przypadek szczególny: dobra Giffena E>0
Co powoduje wzrost elastyczności popytu? (IV)
• małe zróżnicowanie produktów
• przejrzystość i świadomość cen
• wysoka częstotliwość zakupu
• słaba świadomość marki
• masowość produkcji, zbytu i marketingu
• wysoka cena („wyśrubowana”)
• niskie udziały rynkowe…
… o finansach publicznych)
• związki komunalne (ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym)
3. Wady form budżetowych w transporcie
Zakłady i jednostki budżetowe to organizacje publiczne charakteryzujące się:
• instytucjonalną niezależnością
• formalną strukturą
• nie nastawione na zysk
• oferujące dobra społeczne („ze względów fizycznych mogą być dobrami prywatnymi, ale na skutek doktryny społecznej…
… dla naszego kontynentu Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Bruksela 2006, COM(2006) 314 wersja ostateczna.)
UE definiuje międzynarodowy transport kombinowany pomiędzy państwami członkowskimi następująco (dyrektywa UE nr 92/106/EEC z 07.12.1992):
- transport samochodowy wykorzystywany jest na początku lub końcu…
… samochodowego
Cechy jakościowe na tle innych gałęzi:
• największa dostępność
• krótki czas przewozu krótko- i średniodystansowego
• uciążliwość dla otoczenia (zanieczyszczenia, bezpieczeństwo)
Infrastruktura transportu samochodowego
• liniowa (sieć drogowa, droga wg ustawy o drogach publicznych to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi…
…: Transport, praca zb. pod red. Tabor transportu samochodowego:
• do przewozu pasażerów:
podział wg rodzaju obsługiwanych przewozów
-autobusy do przewozów miejskich (miejsca stojące i siedzące)
-autobusy do przewozów międzymiastowych (miejsca siedzące)
-autobusy turystyczne (dodatkowe wyposażenie: bufet, toaleta)
podział wg wielkości przewozów
-mikrobusy (do 12 pasażerów)
-minibusy (do 20 pasażerów…
… wyjścia w ustalaniu ceny)
• większa dynamika zmian cen
5. Regulacje cen w transporcie
Zakres regulacji cen transportu:
• ustalanie cen przez władze publiczne (w tym określanie systemu taryfowego, wysokości ceny i wyłączeń cenowych /ulg/)
• szeroka kontrola cen (w tym warunek zgody organu publicznego na zmianę ceny)
Przesłanki regulacji cen transportu:
• cele polityki społecznej
• cele polityki…
…)
Główne szlaki transportowe Europy tworzą TEN-T (Trans-European Transport Network) - TEN-T to system w trakcie tworzenia, jego idea oparta jest na zapisach art. 154-156 oraz art. 14 i 158 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat Nicejski).
W celu integracji europejskiej infrastruktury transportowej w ramach EKMT wyznaczono paneuropejskiej korytarze transportowe (TINA- Transport…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz