Polityka ekonomiczna-opracowane zagadnienia na kolokwium z cwiczen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4032
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ekonomiczna-opracowane zagadnienia na kolokwium z cwiczen - strona 1 Polityka ekonomiczna-opracowane zagadnienia na kolokwium z cwiczen - strona 2 Polityka ekonomiczna-opracowane zagadnienia na kolokwium z cwiczen - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: jakie są cele restrukturyzacji PKP, założenia programu budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, co to są usługi i sektor usług, jakie wyróżniamy rodzaje usług, jakie są główne czynniki wpływające na rozwój sektora usług, jakie wyróżniamy funkcje gospodarcze sektora usług, jakie są funkcje pozagospodarcze sektora usług.

Polityka ekonomiczna
Zagadnienia do kolokwium
Polityka przemysłowa
1.1 Pojęcie i cele polityki przemysłowej.
Polityka przemysłowa to całokształt środków i działań państwa mających na celu:
zwiększenie zdolności konkurencyjnej przemysłu na rynkach zagranicznych,
stymulowanie zmian strukturalnych, poprawę efektywności wykorzystania zasobów przez właściwą ich alokację, pobudzenie aktywności innowacyjnej.
1.2 Narzędzia polityki przemysłowej (wg kryterium rodzaju oddziaływania).
Analityczne - studia i analizy sektorowe,
Negocjacyjne - zlecenia, dyrektywy, opinie,
Ekonomiczno-finansowe - preferencyjne kredyty, gwarancje kredytowe, ulgi podatkowe, cła, subwencje, dotacje, zamówienia rządowe.
Administracyjne - instrumenty wymuszania i przestrzegania norm, standardów i zasad, restrukturyzacja, prywatyzacja przedsiębiorstw.
Legislacyjne - normy prawne i instytucjonalne polityki przemysłowej.
Instrumenty realizacji polityki przemysłowej:
- finansowanie,
- programy rozwoju przemysłowego,
- doradztwo,
- standardy i normy techniczne.
1.3 Założenia wspólnej polityki przemysłowej Unii Europejskiej.
wspieranie postępu naukowo-technicznego, który decyduje o konkurencyjności wyrobów wspólnotowych, -wspieranie rozwoju tzw. przemysłów strategicznych tj.: tych, które zapewniają utrzymanie na światowych rynkach udziału produkcji nowych generacji wyrobów, opartych na nowoczesnych technologiach, ważnych dla obronności oraz prestiżowych przemysłów np. informatyka, biotechnologie, badania i technologie kosmiczne, przemysł lotniczy, energia atomowa. restrukturyzacja przemysłów tradycyjnych (wydobywczego, energetycznego, hutniczego, tekstylnego) pobudzanie i restrukturyzacja przemysłu w regionach opóźnionych w rozwoju o zanikającej produkcji przemysłów "schyłkowych" oraz o wzrastających tendencjach do strukturalnego bezrobocia, wymagających szybkiej poprawy stanu środowiska naturalnego.
1.4 Rodzaje pomocy ( podstawowe cele pomocowe) w UE.
horyzontalne (wspomaganie małych - średnich przedsiębiorstw, prac badawczo - rozwojowych, ochrony środowiska, promocji sektorowych (subsydia), ogólnej pomocy inwestycyjnej nie skierowanej do ściśle określonych sektorów)
sektorowe (restrukturyzacja gałęzi przemysłu pojedynczych firm, pomoc dla tzw. wrażliwych sektorów)
regionalne (dla regionów których PKB jest mniejszy niż 75% PKB średniej dla UE, dostępna dla sektorów gospodarki z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, górnictwa, transportu, przemysłu samochodowego, stoczniowego, stalowego i włókien syntetycznych) 1.5 Cele polityki przemysłowej UE:
Tworzenie odpowiednich warunków ramowych dla rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw na rzecz uczynienia z UE atrakcyjnego miejsca do inwestowania i tworzenia miejsc pracy w przemyśle.


(…)

… i Modernizacji Rolnictwa
2.7 Wsparcie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w ramach instrumentów unijnych
2.8 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ze szczególnym uwzględnieniem dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych).
Polityka transportowa
Cele polskiej i unijnej polityki transportowej.
Zdecydowana poprawa jakości systemu transportowego i jego rozbudowa zgodnie z zasadami zrównoważonego…
…,
-instrumenty finansowe UE,
*pożyczki uzyskiwane na rynku kapitałowym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
*środki z budżetu UE,
*z obligacji ulokowanych na rynku kapitałowym,
-pożyczki międzynarodowe Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
-fundusz PHARE,
-Fundusz Spójności,
3.4 Cele, kierunki finansowania i beneficjenci funduszu ISPA i Funduszu Spójności- instrumentów wsparcia rozwoju sektora transportu…
… wspomagających. 2.5 Wsparcie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w ramach instrumentów krajowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2.6 Wsparcie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w ramach instrumentów unijnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ze szczególnym uwzględnieniem dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych).
3. POLITYKA TRANSPORTOWA
3.1 CELE POLSKIEJ…
… transportowe; - MI
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; - MG
Bezpieczeństwa energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii; - MG
Kultura i dziedzictw o kulturowe;
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia; - MZ
Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
Pomoc techniczna - Fundusz…
…, zanieczyszczeniem środowiska i zatłoczeniem).
-przez państwo, -kapitał prywatny, -instrumenty finansowe UE: pożyczki uzyskiwane na rynk kapitałowym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środki z budżetu UE, z obligacji ulokowanych na rynku kapitałowym,
-pożyczki międzynarodowe Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
-fundusz PHARE,
-Fundusz Spójności,
- fundusz ISPA
3.4 CELE, KIERUNKI FINANSOWANIA I BENEFICJENCI…
… działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich (II filar)
2.4 Rola i zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach WPR.
Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza: wydaje decyzje administracyjne umożliwiające rolnikom i przetwórcom rolnym uczestniczenie w mechanizmach WPR administrowanych przez ARR, wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, kontroluje prawidłowość…
…, polityka podatkowa), usługi ogólne, tj. działania, które na dłuższą metę redukują koszty w sektorze rolnym, a korzyści z których nie trafiają bezpośrednio do producentów rolnych (badania, doradztwo, inspekcja sanitarna, zwalczanie szkodników i chorób, działania w zakresie poprawy struktur rolnych i infrastruktury, marketingu i promocji itd.).
2.4 ROLA I ZADANIA AGENCJI RYNKU ROLNEGO W RAMACH WPR.
Agencja…
… autostrad o łącznej długości ok. l 779 km (w tym odcinki budowane w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego);
Stworzeniu sieci dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 2 274 km;
Wzmacnianiu nośności dróg krajowych do 115 kN/os;
Budowie 54 obwodnic drogowych w miejscowościach dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę tych obejść przed nową zabudową;
5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz