Istota agrobiznesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota agrobiznesu - strona 1 Istota agrobiznesu - strona 2 Istota agrobiznesu - strona 3

Fragment notatki:

Istota agrobiznesu
Procesy transformacji gospodarki żywnościowej w Polsce, zapoczątkowane u schyłku lat osiemdziesiątych uwolnieniem cen rolnych, spowodowały głębokie zmiany własnościowe i organizacyjne całego rolnictwa i wywołały szczególne mechanizmy dostosowawcze podmiotów gospodarczych do warunków rynkowych. Zaistniały jednocześnie zjawiska regresu ekonomicznego objawiającego się spadkiem produkcji i wyraźnym ograniczeniem popytu na produkty żywnościowe oraz liberalizacji gospodarki, która umożliwia swobodny przepływ towarów i kapitałów oraz stworzyła możliwości rozwoju różnych szczegółowych działalności gospodarczych na terenach wiejskich. Szczególną rolę w tych zjawiskach ekonomiczno-społecznych odgrywa kompleks gospodarki żywnościowej przyjmujący nazwę agrobiznesu, który poprzez wielostronny rozwój powiązań gospodarczych przedsiębiorstwa rolniczego z jego otoczeniem rynkowym kreuje nową rzeczywistość o dynamicznej i zmiennej strukturze. Agrobiznes to złożone pojęcie ekonomiczne wyprowadzone z analizy historii gospodarki rolnej i jej powiązań z resztą gospodarki narodowej i określające część systemu gospodarczego związaną z wytwarzaniem, przetwórstwem i dystrybucją żywności. Agrobiznes obejmuje trzy główne agregaty lub podzespoły ekonomiczne:
zespół zaopatrzenia, w którym znajdują się wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe wytwarzające środki do produkcji rolnej od maszyn, nawozów mineralnych i pasz przemysłowych do linii technologicznych pozyskiwania mleka czy oprogramowania komputerowego analiz opłacalności produkcji; w zespole tym funkcjonują także liczne firmy usługowe, doradcze i badawcze dostarczając rolnictwu wiedzy technologicznej czy nowinek organizacyjno-ekonomicznych: w ramach tego agregatu działają również producenci środków produkcji dla przemysłu rolno-spożywczego;
zespół rolnictwa czyli farmingu - bezpośredniego wytwarzania surowców rolniczych, jest najbardziej spektakularnym i strategicznie chronionym działem agrobiznesu;
zespół przetwórstwa i obrotu rolnego to zespół podmiotów gospodarczych zajmujących się skupem płodów rolnych, przemysłowym przerobem surowca rolniczego, magazynowaniem artykułów żywnościowych ,handlem i gastronomia zaopatrujących indywidualnego konsumenta.
Schemat struktury agrobiznesu:
Inwestycje w agrobiznesie warunkiem rozwoju gospodarczego wsi polskiej


(…)

… wschodniej.
Główną instytucją wspierającą ze środków publicznych przedsięwzięcia na obszarach wiejskich jest powołana na wzór instytucji działających w państwach Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która została wyposażona w instrumenty pozwalające kierować środki finansowe przeznaczone na wsparcie różnych dziedzin życia na wsi. W ciągu kilku lat działalności Agencja zdobyła…
… Wiejskich,
PHARE.
Program ISPA jest nakierowany na realizację dużych projektów inwestycyjnych wspomagających rozwój sieci transportowej oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w takich dziedzinach jak: gospodarka i zarządzanie zasobami wodnymi, ich ochrona, rozwój sieci drogowej, telekomunikacji. Przedsięwzięcia te musza jednak mieć znaczący wpływ na ochronę…
… dziedzictwa kulturowego, tworzenia i unowocześniania systemu rejestracji gruntów, ich scalania , poprawy struktury, szkoleń zawodowych, doskonalenia infrastruktury na obszarach wiejskich (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gospodarka odpadami stałymi, telefonizacja, modernizacja sieci energetycznej, gazownictwo, alternatywne źródła energii, drogi lokalne), zagospodarowania zasobów wodnych, racjonalnej…
… stałymi,
drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich,
zaopatrzenie w energię,
telekomunikacja;
Różnicowaniem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
dotacje na inwestycje w dziedzinie różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
informacja, marketing i promocja,
programy rolnośrodowiskowe i zalesianie.
W programie PHARE 2000 znaczne środki przeznaczone są na przygotowanie…
… na pokonanie przepaści, jaka dzieli poziom rozwoju sektora rolniczego w naszym kraju i w krajach wysoko rozwiniętych. Są to:
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession) czyli Instrument dla Polityki Strukturalnej na rzecz Akcesji,
SAPARD (Support for Pre-accession Measures forAgriculture and Agriculture and Rural Development) czyli Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz