Agrobiznes jako zespół dzialań człowieka - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agrobiznes jako zespół dzialań człowieka - wykład. - strona 1 Agrobiznes jako zespół dzialań człowieka - wykład. - strona 2 Agrobiznes jako zespół dzialań człowieka - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Agrobiznes to zespół działań człowieka od pozyskania surowców pierwotnych do uzyskania gotowych produktów żywnościowych związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ludziom żywności. Polega on zatem na produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji żywności. Z punktu widzenia podmiotowego jest on zbiorem zintegrowanych jednostek uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w produkcji żywności.
Według A.Wosia agrobiznes można ujmować w trojaki sposób:
- jako dziedzinę aktywności podmiotów gospodarczych,
- dziedzinę wiedzy, badań naukowych,
- wyodrębniony subsystem gospod. ???? GOSPOD. ROLNE
ZAOPATRZENIE PRZETWÓRSTWO dystrybucja
GOSPODARSTW
(żywność, środki (przemysł spożywczy,
produkcji) gastronomia, przemysł
papierniczy, drzewny,
chemiczny, itp.)
Za twórców pojęcia agrobiznes powszechnie uważa się J.H.Davisa i R.A.Goldberga : „Suma wszystkich operacji w procesie produkcji i dystrybucji żywności”.
W Polsce pojęcie agrobiznes traktowano przez wiele lat raczej ideologicznie niż naukowo. Weszło ono w użycie po 1989r. wraz z przejściem do gospodarki rynkowej. Przedtem ten podsystem gospodarczy w naszym kraju nazywany kompleksem gospodarki żywnościowej lub kompleksem żywnościowym.
Gospodarstwo rolne - zorganizowany ogół sił wytwórczych koniecznych do wytwarzania produktów rolniczych obejmuje określony obszar (UR min. 1 ha), na których człowiek wykorzystując jedne środowiska produkcyjne i posługując się innymi środ.prod. wytwarza artykuły rolnicze.
Większość indywidualnych gospodarstw rolnych to gospodarstwa rodzinne (ziemia i wszystkie środki produkcji to własność prywatna, indywidualna, przekazywana nieodpłatnie na zasadzie dziedziczenia) opiera się na pracy właściciela i członków jego rodziny; bieżącym celem jest maksymalizacja dochodu, cel długookresowy → zapewnienie trwania rodziny rolniczej i tworzenie warunków dla następnych pokoleń.
produkcyjna
Z części gospodarstwa rolnego domowa
Coraz więcej gospodarstw ewoluuje w kierunku przedsiębiorstwa prywatnego (duża powierzchnia UR, najemna siła robocza, trwałe oddzielenie gospodarstwa domowego od produkcyjnego, handlowego, towarów.). Temat I WPYW WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH I EKONOMICZNYCH NA POZIOM I STRUKTURĘ PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM Na wielkość produkcji, na jej strukturę i organizację gospodarstwa rolnego wpływa wiele różnorodnych czynników:
warunki przyrodnicze (naturalne)
warunki ekonomiczne
warunki społeczne.


(…)

….
W gospodarstwie o wysokim udziale TUZ - duża produkcja pasz zielonych (siana, suszu) - rozwój chowu przeżuwaczy (bydła, owiec) jeśli warunki ekonomiczne to uzasadniają. Z kolei duża liczba przeżuwaczy - dużo obornika - możliwość uprawy warzyw i okopowych.
Przy małym udziale TUZ w gospodarstwie i dużej prod. zwierzęcej - uprawa roślin pastewnych na G.O - ogranicza uprawy roślin towarowych (opłacalność?) Duży udział TUZ niekorzystnie wpływa na ekonomikę gosp. roln. 20% produkcyjność niższa niż GO
Im klimat wilgotniejszy i chłodniejszy - więcej roślin pastewnych
Krótki okres wegetacyjny - ograniczona możliwość efektywnego stosowania środ. plonotwórczych (nawozy mineralne) - przedłużają weget. roślin., (opóźniają dojrzewanie) Krótki okres wegetacyjny wpływa na organizację pracy w gospodarstwie - zwiększone…
… rolnych , tzn. o identycznych warunkach glebowo-siedliskowych).
Czynniki klimatyczne są szczególnie ważne w produkcji roślinnej („warsztat pod gołym niebem”), energia cieplna, świetlna, woda związane z rzeźbą terenu.
Czynniki cieplne:
suma temperatur w okresie wegetacyjnym (decyduje o efektywnych możliwościach uprawy roślin ciepłolubnych),
długość okresu wegetacyjnego - spektrum roślin do uprawy…
… temperatur, nasłonecznienie, długość dnia, okresu wegetacyjnego - wyznaczają obszar występowania niektórych roślin; w rejonach o gorszych temperaturach mniejszy udział roślin okopowych.
- więcej zbóż i pastewnych, jeśli gorszy klimat potrzebna większa powierzchnia paszowa (na 1 sztukę)
Ostry klimat utrudnia przechowywanie ziemiopłodów
Obok warunków termicznych do warunków klimatycznych należą opady: globalna wielkość (roczna suma w mm), rozkład opadów w czasie (zwłaszcza w okresie wegetacyjnym) ich charakter, rodzaj. Opady mają decydujący wpływ na wilgotność gleby (zwłaszcza w okresie wegetacyjnym) np. okopie najwięcej potrzebują w okresie intensywnego przyrostu masy korzeni, bulw, w np. zboża w fazie tzw strzelania w źdźbło (między krzewieniem się a wytworzeniem włosa), dla poplonów w okresie siewów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz