Streszczenie pojęć na egzamin.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Streszczenie pojęć na egzamin. - strona 1 Streszczenie pojęć na egzamin. - strona 2 Streszczenie pojęć na egzamin. - strona 3

Fragment notatki:

Agrobiznes to zespół działań człowieka od pozyskania surowców pierwotnych do uzyskania gotowych produktów żywnościowych związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ludziom żywności. Polega on zatem na produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji żywności. Z punktu widzenia podmiotowego jest on zbiorem zintegrowanych jednostek uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w produkcji żywności.
Według A.Wosia agrobiznes można ujmować w trojaki sposób:
- jako dziedzinę aktywności podmiotów gospodarczych,
- dziedzinę wiedzy, badań naukowych,
- wyodrębniony subsystem gospod.
Za twórców pojęcia agrobiznes powszechnie uważa się J.H.Davisa i R.A.Goldberga : „Suma wszystkich operacji w procesie produkcji i dystrybucji żywności”.
W Polsce pojęcie agrobiznes traktowano przez wiele lat raczej ideologicznie niż naukowo. Weszło ono w użycie po 1989r. wraz z przejściem do gospodarki rynkowej. Przedtem ten podsystem gospodarczy w naszym kraju nazywany kompleksem gospodarki żywnościowej lub kompleksem żywnościowym.
Gospodarstwo rolne - zorganizowany ogół sił wytwórczych koniecznych do wytwarzania produktów rolniczych obejmuje określony obszar (UR min. 1 ha), na których człowiek wykorzystując jedne środowiska produkcyjne i posługując się innymi środ.prod. wytwarza artykuły rolnicze.
Większość indywidualnych gospodarstw rolnych to gospodarstwa rodzinne (ziemia i wszystkie środki produkcji to własność prywatna, indywidualna, przekazywana nieodpłatnie na zasadzie dziedziczenia) opiera się na pracy właściciela i członków jego rodziny; bieżącym celem jest maksymalizacja dochodu, cel długookresowy → zapewnienie trwania rodziny rolniczej i tworzenie warunków dla następnych pokoleń.
Coraz więcej gospodarstw ewoluuje w kierunku przedsiębiorstwa prywatnego (duża powierzchnia UR, najemna siła robocza, trwałe oddzielenie gospodarstwa domowego od produkcyjnego, handlowego, towarów.).
WPYW WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH I EKONOMICZNYCH NA POZIOM I STRUKTURĘ PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM Na wielkość produkcji, na jej strukturę i organizację gospodarstwa rolnego wpływa wiele różnorodnych czynników:
a)Warunki przyrodnicze (naturalne)
b)warunki ekonomiczne
c)warunki społeczne.
Ad.1. twór przyrody - ramy wytyczające możliwości produkcji rolniczej, stosunkowo mała zmienność w porównaniu z warunkami ekonomiczno-społecznymi. Te drugie są tworem człowieka (społeczeństwa), dają możliwość wyboru alternatywnych metod postępowania:
1.Klimat
2.Warunki glebowo-siedliskowe
Klimat - podobny na dużych obszarach → strefy klimatyczne. Warunki glebowo-siedliskowe - duża zmienność przestrzenna ( nie ma 2 takich samych gospodarstw rolnych , tzn. o identycznych warunkach glebowo-siedliskowych).


(…)

….
Kapitałochłonność - zużycie środków trwałych i obrotowych na 1 ha w ciągu roku.
Zapotrzebowanie na kapitał zależy od :
- gatunku roślin (np. warzywa, okopowe) nawozy mineralne, organiczne, herbicydy,
- wielkość gospodarstwa
- stopnia mechanizacji (im wyższy stopień tym zużycie środków trwałych ???? str.11
- odmiany,
- przeznaczenia rośliny,
- warunków glebowych (urodzajność, zwięzłość)
- skali produkcji.
- mała…
…, dlatego organizację produkcji pasz - tak ukształtować strukturę pasz, aby maksymalizować produkcję białka i jednostek pokarmowych. Najwięcej białka z jednostki powierzchni dają rośliny motylkowe (lucerna, łubin - na gleby lżejsze)
Najwięcej jednostek pokarmowych - kukurydza na zielonki i kiszonki i buraki cukrowe, pastewne, półcukrowe, ziemniaki.
Zwrócić uwagą na ogromne rezerwy paszowe jakie tkwią w łąkach…
… udział TUZ niekorzystnie wpływa na ekonomikę gosp. roln. 20% produkcyjność niższa niż GO
Im klimat wilgotniejszy i chłodniejszy - więcej roślin pastewnych
Krótki okres wegetacyjny - ograniczona możliwość efektywnego stosowania środ. plonotwórczych (nawozy mineralne) - przedłużają weget. roślin., (opóźniają dojrzewanie) Krótki okres wegetacyjny wpływa na organizację pracy w gospodarstwie - zwiększone…
… (nawet odpadkowych) uszlachetnienie pasz prod. roślin, podnoszenie urodzajności ziemi - produkcja nawozu organicznego ( w praktyce b. rzadko się je amortyzuje).
ŚRODKI OBROTOWE
Do najważniejszych grup środków obrotowych należą :
1. Surowce i materiały pomocnicze - tworzywo z którego powstaje produkt (materiał siewny, inseminacyjny, sadzeniaki, nawozy mineralne i organiczne, pasze, itp.)
Materiały pomocnicze…
… - pozostawiają niedobre stanowisko. Wg Plohma żadna roślina poza zbożowymi nie działa tak destrukcyjnie na strukturę gleby.
- płytki system korzeniowy - potęgują zachwaszczenie
w płodozmianie należy dążyć do przeplatania ich z innymi dobrymi przedplonami (nie więcej niż 2 razy po sobie) - skutki - obniżenie plonów
- choroby podstawy źdźbła, wzrost zachwaszczenia, zasiedlenie gleby przez pasożytnicze nicienie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz