Przyrodnicze i ekonomiczne środowisko gospodarstwa rolniczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrodnicze i ekonomiczne środowisko gospodarstwa rolniczego - strona 1 Przyrodnicze i ekonomiczne środowisko gospodarstwa rolniczego - strona 2 Przyrodnicze i ekonomiczne środowisko gospodarstwa rolniczego - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD II -Przyrodnicze i ekonomiczne środowisko gospodarstwa rolniczego. ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ICH WPŁYW NA ORGANIZACJĘ GOSPODARSTWA ROLNICZEGO. Do warunków przyrodniczych mających znaczący wpływ na organizację gospodarstwa rolniczego zaliczamy przede wszystkim klimat, jakość gleb, ukształtowanie terenu i strukturę użytków. Wyróżnia się następujące czynniki klimatu: usłonecznienie, temperaturę powietrza, opady oraz ruch powietrza. Warunki klimatyczne wywierają wpływ na przebieg procesów biologicznych i fizyczno - chemicznych w roślinach i glebie. Wpływają także na kierunki produkcji rolniczej, głównie na dobór roślin. Od nich zależy również wyposażenie przedsiębiorstw w budynki, budowle i inne środki. Podsumowując można wyróżnić najważniejsze przejawy wpływu klimatu na produkcję rolniczą: Dobór roślin uprawnych jest uzależniony od długości okresu wegetacji i sumy temperatur rocznych Tempo rozkładu substancji organicznej w glebie, które zależy od klimatu i rodzaju gleby, ma ono wpływ na metody uprawy roli Typ klimatu wpływa na sposób zbioru roślin towarowych i pastewnych. W klimacie suchym nie ma potrzeby montowania suszarń do nasion, zielonkę można zbierać w postaci siana. W klimacie wilgotnym niezbędne są suszarnie do nasion, a zielonki składować należy w postaci kiszonki lub sianokiszonki Długość okresu wegetacji wpływa na rozkład i tempo prac polowych. Przy krótszym okresie wegetacji przedsiębiorstwa muszą dysponować większymi zasobami pracy żywej i uprzedmiotowionej. Długość okresu wegetacji umożliwia lepsze wykorzystanie systemu pastwiskowego, który zapewnia najtańszą paszę dla przeżuwaczy i dobre warunki utrzymania zwierząt Duże usłonecznienie, wysokie temperatury i długi okres wegetacji umożliwia uprawę warzyw w gruncie, w przeciwieństwie do znacznie droższego systemu produkcji szklarniowej Surowy klimat wymaga trwałych budynków inwentarskich, co powoduje wzrost kosztów produkcji Drugim czynnikiem środowiska przyrodniczego są warunki glebowe . Ziemia jest szczególnym czynnikiem, który w procesie produkcji bierze udział nie tylko jako miejsce produkcji i pracy lecz także jako przedmiot pracy. Dotyczy to składników mineralnych znajdujących się w glebie, z których korzystają rośliny. Oceniając jakość gleb należy pamiętać, że nie zawsze klasyfikacja gleboznawcza jest zbieżna z bonitacją ekonomiczną gleb, a więc z możliwością uzyskiwania na nich lepszych lub gorszych efektów ekonomicznych. Czasem gleby sklasyfikowane jako bardzo dobre z punktu widzenia ich składu są glebami wadliwymi pod względem stosunków wodnych, nieraz trudnymi do uprawy i wymagającymi większych kosztów. Jakość gleby ma nieraz bardzo różny wpływ na wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstwa, a w zależności od tego, w jakiej kombinacji z innymi glebami występuje dana gleba. Czasem gleba słabsza, ale przepuszczalna, może być bardzo efektywna w kompleksie gleb zwięzłych lub podmokłych. Przydatność rolnicza określonej gleby na określonym obszarze może być zależna od tego, czy w danym gospodarstwie znajdują się trwałe użytki zielone czy też nie i jakie są te użytki. Zależy ona też od tego, ile w gospodarstwie jest obornika. O przydatności gleby do produkcji rolniczej decyduje cały kompleks warunków, nie można więc oceniać jej oddzielnie od całego gospodarstwa.

(…)

… produkcji, które są najbardziej pożądane przez rynek. Działanie tych sił prowadzi do specjalizacji przedsiębiorstw. Ich źródłem są następujące czynniki:
Rozwój społeczno - gospodarczy kraju powoduje wzrost wymagań wobec pracujących w rolnictwie, co pociąga za sobą wzrost kosztów pracy. Z drugiej strony oferuje rolnictwu wysokiej jakości środki do produkcji rolniczej: nawozy mineralne, środki ochrony roślin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz