Procesy i techniki produkcyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy i techniki produkcyjne - strona 1 Procesy i techniki produkcyjne - strona 2 Procesy i techniki produkcyjne - strona 3

Fragment notatki:


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE (PRODUKCJI ŻYWNOŚCI) W. 1. Swoiste cechy produkcji rolniczej. Czynniki produkcji roślinnej. Podstawowe procesy w produkcji roślinnej. Podstawowe pojęcia związane z organizacją produkcji roślinnej. Swoiste cechy produkcji ro lniczej Ekonomiści oraz specjaliści od organizacji i zarządzania poszukują odpowiedzi na pytanie, czy doskonalone środki produkcji i metody organizacji, które stały się źródłem zysków w przemyśle, mogą być zastosowane również w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Dokonane badania pozwoliły stwierdzić, że rolnictwo wyróżniają specyficzne ( swoiste): warunki obiektywne, produkty, środki produkcji, procesy technologiczne i procesy pracy.
Cechy swoiste produkcji rolniczej: Ścisłe powiązanie produkcji rolniczej z ziemią
ziemia jest równocześnie przedmiotem i środkiem pracy
główne cechy ziemi rolniczej to: żyzność, zwięzłość i ukształtowanie poziome i pionowe
pobieranie związków mineralnych z gleby wymaga rozproszenia roślin (konsekwencją jest brak możliwości koncentracji produkcji i konieczność prowadzenia prac w ruchu)
Zależność produkcji rolniczej od czynników klimatycznych
działają niezależnie od woli ludzi
zjawiska klimatyczne są zróżnicowane w przestrzeni i czasie
Zależność produkcji rolniczej od swoistych cech uprawianych roślin i hodowanych zwierząt
konieczność uwzględnienia stadiów rozwojowych
konieczność uwzględnienia specyficznych wymagań roślin i zwierząt
biologiczna bariera ekonomicznego postępu w rolnictwie
Terminowość procesów gospodarczych
nie można zmienić czasu ani kolejności wykonywania podstawowych zabiegów agrotechnicznych ani zootechnicznych
Sezonowość procesów gospodarczych
okresowe nierówności i przerwy w stosowaniu nakładów oraz w uzyskiwaniu produktów i dochodów
rozbieżności między czasem stosowania nakładów a czasem otrzymywania produktów i ich spożywania
Duże zróżnicowanie produkcji w jednostkach gospodarczych
konsekwencja działań zmierzających do zmniejszenia sezonowości nakładów pracy
ujemny tego skutek to brak specjalizacji gospodarstw rolnych
Wielostronność użytkowa produktów rolniczych
produkty rolnicze mają cechy pozwalające im pełnić różne funkcje ekonomiczne
Powyższe cechy swoiste, stanowiące specyfikę produkcji rolniczej, występują jako pierwotne i wtórne . Cechy pier wotne powodują silne zależności produkcji rolniczej od : a) działania czynników klimatycznych , b) cech ziemi użytkowanej dla jej pozyskania, c) genetycznych cech roślin i zwierząt

(…)

…, czyli: użytki rolne oraz grunty pod stawami rybny­mi, budynkami gospodarczymi, pasami wiatrochronnymi, ogród­kami działkowymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi.
• Użytki rolne (UR), do których wliczamy grunty orne (w tym ogro­dy warzywne), plantacje trwałe (grunty obsadzone drzewami i krzewami owocowymi lub szkółki drzew owocowych) oraz trwałe użytki zielone (TUZ), czyli łąki trwałe i pastwiska naturalne. Grunty orne (GO) jest to powierzchnia uprawiana z okresowym przemieszczaniem (odwracaniem i wzruszaniem) gleby. Procentowy udział poszczególnych użytków w całej powierzchni użytków rolnych przedsiębiorstwa czy innej jednostki (np. terytorialnej) nazywany jest strukturą użytków rolnych. Z punktu widzenia rolniczego ważna jest nie tylko ilość użytków rolniczych, ale także ich jakość. Dlatego w praktyce…

klasyfikacja bonitacyjna (użytkowa)
Zaliczenie gleb do klas o ustalonej wartości rolniczej
VI klas gleb ornych (III a i b, IV a i b)
VI klas użytków zielonych
kompleksy przydatności rolniczej gleb
(14 kompleksów przydatności rolniczej gleb - 1 pszenny bardzo dobry do 14 gleby orne przeznaczone na użytki zielone)
c. Genetyczne cechy roślin
Podstawowe procesy w produkcji roślinnej. Proces produkcji w rolnictwie…
…, temperatura powietrza i gleby
Źródłem ciepła promieniowanie słoneczne.
amplituda dobowa
amplituda roczna
Nagrzewanie gleby zależy od:
zacieniowania (rośliny)
wilgotności (parowanie)
struktury gleby
Istotne parametry:
temperatura powietrza (gleby)
optymalna temperatura dla różnych roślin
niekorzystna temperatura dla roślin (zwłaszcza ujemna) - przymrozki wiosenne i jesienne
- długość okresu wegetacji - średnia długość okresu wegetacji
występowanie skrajnych, ujemnych, temperatur
- głębokość zamarzania gruntu (gleby suche i lekkie zamarzają głębiej) - wymarzanie roślin
wiatr (ruch powietrza)
dodatnie - osusza, zapyla
ujemne - wysusza, roznosi chwasty, choroby, pasożyty, uszkodzenia mechaniczne
woda
Niezbędny składnik do życia roślin (składniki pokarmowe pobierane przez rośliny tylko w postaci…
… niższy lub wyższy. Na przykład dla wo­jewództwa krakowskiego wynosi on 1,290, zamojskiego - 1,281, zaś nowosądeckiego - 0,692 i ostrołęckiego 0,724. Wyższa wartość wskaźnika dowodzi lepszej jakości przestrzeni produkcyjnej dla celów rolniczych. Z produkcją roślinną wiązane są takie pojęcia, jak terytorium, działka, parcela, pole, łan i rozłóg. Pojęcie terytorium gospodarstwa (przedsiębiorstwa) obejmuje…
… konieczności nawraca­nia w trakcie przejazdu.
Ważną cechą ziemi rzutującą na organizację produkcji jest kształt rozłogu oraz jego rozdrobnienie. Kształtem rozłogu nazwa się kształt granic ziemi. Rozłóg to powierzchnia. Pojęcie „kształt rozłogu" rozumiemy obecnie jako kształt granic zewnętrznych jednostki organizującej produkcję rolniczą i granic wewnętrznych - między różnymi gruntami - a także fakt istnienia…
… rolniczej funkcjonuje kilka miar określających jakość gleby:
wskaźnik bonitacji gleb oparty jest o klasyfikacje użytkową (bonitacyjną) gleb oraz współczynnik przeliczeniowy stosowany do wyliczenia tzw. hektarów przeliczeniowych
wskaźnik udziału gleb dobrych (% udział gleb 1, II, III i 1\4 kl.IV w całkowitej powierzchni użytków rolnych)
Jeszcze szerszy zakres pojęciowy obejmuje waloryzacja rolniczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz