Kształtowanie użytków rolnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie użytków rolnych- opracowanie - strona 1 Kształtowanie użytków rolnych- opracowanie - strona 2 Kształtowanie użytków rolnych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KSZTAŁTOWANIE UŻYTKÓW ROLNYCH
Trzeba wykazać:
 użytki, które należy utrzymać, chronić lub poprawić stan ich urządzenia oraz
wykorzystania,
 użytki, które można i trzeba zmienić na inne ze wzgl. na wadliwość ich cech lub ze
wzgl. na potrzebę urządzenia nowych użytków (rozwój gosp. – społ. lub ochrona
środowiska naturalnego).
warunki siedliskowe: wyrażają się przede wszystkim stanem przydatności danego środowiska
przyrodniczego do wzrostu
i dobrego plonowania roślin uprawnych
Dokumenty, w których opisane zostały warunki przyrodnicze:
 mapy topograficzne i oparte na nich analizy urzeźbienia terenu dotyczące zwłaszcza:
wysokości bezwzględnej (n.p.m.) i względnej (do przyjętego poziomu), wielkości
spadku terenu i jego ekspozycji względem słońca, zagrożeń erozją,
 mapy klimatyczne i dane charakteryzujące zjawiska klimatyczne (temperatura, opady,
wiatry), od których zależą warunki cieplne
i wilgotnościowe – podstawowe obok gleby czynniki rozwoju roślin,
 mapy glebowe, glebowo-rolnicze i geologiczne zawierające ocenę i klasyfikację
podłoża glebowego, skały macierzystej, typów
i rodzajów gleb oraz innych cech charakteryzujących gleby (w tym gł. poziomu wody
gruntowej), klasyfikacje bonitacyjną gleb oraz ich przydatność do celów produkcji rolniczej,
 mapy i operaty ewidencji gruntów, które zawierają m. in. dokumentację przestrzenną
i ilościową (strukturalną) podziału użytkowego gruntów (kontury użytków
gruntowych) oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów (kontury klasyfikacyjne).
Podstawowe czynniki, które stanowią
o warunkach przydatności siedliska dla użytków rolnych to:
 warunki terenowe obejmujące położenie
i urzeźbienie terenu oraz związany z nimi klimat,
 jakość gleb, ich rolnicza przydatność oraz zagrożenie erozją.
Warunki klimatyczne i terenowe determinują:
 położenie geograficzne, wzniesienie terenu nad poziom morza i ekspozycja względem
stron świata,
 spadek terenu,
 istnienie tzw. elementów mikrorzeźby, do których zaliczane są skarpy, wąwozy,
zapadliska, doły, utwory skaliste i inne formy terenu o radykalnej różnicy wysokości.
KLIMAT
Czynniki klimatyczne wpływające najsilniej na produkcję roślinną to: światło,
temperatura, opady i parowanie.
W Polsce górna granica rolniczej uprawy roślin znajduje się na wysokości ok. 700 m.
Okres wegetacyjny wynosi na większości terytorium Polski 200 do 220 dni.
Na stokach o wystawie POŁUDNIOWEJ górna granica upraw rolnych zwykle przebiega
wyżej o ok. 100 m niż na stokach o wystawie PÓŁNOCNEJ.
Formy wklęsłe, zwłaszcza kotlin górskich, są mniej korzystne niż formy wypukłe.
Zjawisko inwersji temperatury – powstają mrozowiska.
Interpretacja warunków klimatycznych (bez specjalnych miejscowych badań) jest możliwa
jedynie w nawiązaniu do cech urzeźbienia terenu.
Na podkładzie mapy warstwicowej danego obszaru należy opracować ilustrację pięter
wysokości bezwzględnej oraz zasięgi typów mezoklimatu w dolinach górskich, a także
ekspozycję stoków określenie obszarów
o niekorzystnych cechach klimatycznych, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz