Polityka spoleczna, polityka - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka spoleczna, polityka - wykład. - strona 1 Polityka spoleczna, polityka - wykład. - strona 2 Polityka spoleczna, polityka - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Definicje:   Polityka społeczna - jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego. Jako państwowa - polityka społeczna jest realizowana przez wiele polityk szczegółowych np. polityka emerytalno-rentowa, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zatrudnienia, rodziny, mieszkaniowa i socjalizacyjna.     Polityka - jest to świadoma i celowa działalność dotycząća głównie stosunków między klasami społecznymi, państwami i narodami, związana z walką o zachowanie lub zdobycie władzy, jako narzędzia regulacji i kształtowania tych stosunków; określona część, program lub kierunek tej działalności.  Temat: Polityka społeczna Polityka społeczna, rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywaniu kwestii socjalnych. Ma zatem na celu kształtowanie warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich, zwłaszcza w środowisku zamieszkania i pracy. Obowiązek prowadzenia przez władze państwowe polityki społecznej wynika z zapisów Konstytucji RP. W najbardziej ogólny sposób formułuje tę regułę art. 2, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem "urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". Poszczególne przepisy ustawy zasadniczej konkretyzują ten zapis, nakładając na rząd obowiązki w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, stosunki pracy, edukacja, pomoc socjalna i innych. Polityka społeczna nie jest tylko i wyłącznie domeną jednego resortu, ale realizuje ją cały rząd, a także inne niż resorty pracy i zabezpieczenia społecznego, takie jak edukacji, kultury, rolnictwa, polityki regionalnej, sprawiedliwości, zdrowia. Zgodnie z podziałem kompetencji w ramach administracji rządowej, dokonanym przez ustawę o działach administracji rządowej z dn. 4 września 1997 r. (Dz. U. nr 82, poz. 928), minister pracy odpowiada tylko za pewną sferę polityki społecznej: dialog społeczny, rynek pracy, warunki pracy, wynagrodzenia w sferze budżetowej, pomoc społeczną, rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, ubezpieczenia społeczne, a także za sprawy kombatantów i osób represjonowanych oraz współpracę międzynarodową w wymienionych dziedzinach, w tym integrację europejską (obszary: swoboda przepływu osób oraz polityka społeczna i zatrudnienie). W polityce społecznej można wyróżnić kilka dziedzin, posiadających zróżnicowane uwarunkowania. Między innymi wspomnieć należy o polityce społecznej w zakresie zabezpieczenia społecznego, polityce ochrony zdrowia, polityce społecznej wobec problemów pracy, zatrudnienia i bezrobocia. Nie można również pominąć ujęcia polityki społecznej w odniesieniu do Unii Europejskiej, tym bardziej że Polska, jako bliska członkowska, też musi się dostosowywać do wymogów organizacji i w tej kwestii.

(…)

… Konwencji o prawa ekonomiczne i społeczne jest Europejska Karta Społeczna. Ustala ona, że układające się strony przyjmują za cel swojej polityki osiągnięcie warunków, w których mogą być skutecznie realizowane takie prawa, jak: możliwość pracy w wybranym przez siebie zawodzie, sprawiedliwe warunki pracy, prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy, do godziwego wynagrodzenia, prawo do swobodnego zrzeszania…
… lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, związane tez wydaje się być ze zwiększającym się poczuciem solidarności narodowej zwłaszcza w okresie drugiej wojny światowej, a także w rozwoju społecznej nauki Kościoła Katolickiego. Z aktów prawnych, w których idea zabezpieczenia społecznego znalazła odzwierciedlenie, najważniejsza jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948r oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Natomiast lista Międzynarodowej Organizacji Pracy zawiera ryzyka socjalne, wśród których wymienia m.in. zagrożenia zdrowia, zagrożenie starością, zagrożenie trwałą niesprawnością, a najważniejsze w obecnej sytuacji naszego kraju wydaje się być zagrożenie bezrobociem. W związku z rozwojem cywilizacji i pojawiającymi się problemami, takimi jak powyżej wymienione…
… w nich przyjęto. Na początku należy ustosunkować się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która uważana jest za pierwszy międzynarodowy dokument, zawierający szeroki katalog społecznych i kulturalnych praw człowieka. Przyjęta została w roku 1948. W czasie prac nad deklaracja nie obyło się bez kontrowersji, dotyczących roli i pojęcia tego dokumentu, jak i zakres ujętych praw. Ostatecznie ustalono…
… Obywatelskich i Politycznych, stanowiące swoistą całość. Ich przyjęcie polegało na rozwiązaniu kompromisowym, spór dotyczył pytania czy dokument powinien zawierać prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne. Ostatecznie tekst został zredagowane przez Komitet ds. Społecznych, Humanitarnych i Kulturalnych i uchwalony w 1966r. Ten akt, w przeciwieństwie do poprzedniego, nakłada obowiązki na państwa…
… z załamania się rynku RWPG, zmiany strukturalne w związku z pojawieniem się systemu rynkowego. W Polsce jest to oczywiście kwestia społeczna. Rozwiązanie tego problemu jest przede wszystkim zadaniem polityki ekonomicznej , wynika z działania określonych mechanizmów gospodarki rynkowej i może być skutecznie ograniczone lub rozwiązane poprzez korektę niektórych instytucji rynku i przy pomocy instrumentów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz