Wykład - Podmioty polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podmioty polityki społecznej - strona 1 Wykład - Podmioty polityki społecznej - strona 2 Wykład - Podmioty polityki społecznej - strona 3

Fragment notatki:

Polityka społeczna
dr Arkadiusz Przybyłka
WYKŁAD II
I. Podmioty polityki społecznej są to organy, instytucje i organizacje, których zadaniem jest kształtowanie zasad polityki społecznej i realizowanie ich celów.
Podział podmiotów polityki społecznej:
1. Wg zakresu działania:
Skala globalna: podmioty związane z ONZ, najważniejszym podmiotem polityki społecznej w ONZ jest Rada Gospodarczo Społeczna, jej celem jest rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie gospodarki, kultury, oświaty, zdrowia i problematyki społecznej; zajmuje się też przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności oraz koordynuje działanie niepaństwowych organizacji międzynarodowych.
Tej radzie podlegają wyspecjalizowane agendy, które zajmują się już konkretnymi problemami polityki społecznej w wymiarze globalnym: WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Kultury i Nauki), Międzynarodowa Organizacja Pracy, FAO (do spraw wyżywienia i rolnictwa)
Skala regionalna: podmioty działające na obszarze kontynentu. W UE są to podmioty o charakterze:
Ustawodawczym: Parlament Europejski - obszarami polityki społecznej zajmują się komisje (np. do spraw socjalnych i zatrudnienia; Środowiska, zdrowia i ochrony konsumentów; Młodzieży, kultury, nauki, mediów i sportu oraz Komisja do spraw kobiet); Rada Unii Europejskiej
Wykonawczym: Komisja Europejska; Europejski Bank Inwestycyjny;
Doradczym: Komitet Ekonomiczno Społeczny; Komitet do spraw zatrudnienia i rynku pracy
Kontrolnym: Rzecznik Praw Obywatelskich
Sądowniczym: Europejski Trybunał konstytucyjny
Skala krajowa: działają w ramach danego kraju
2. Ze względu na charakter podmiotów krajowych:
Organizacje publiczne - realizują funkcje wynikające z konstytucyjnego porządku politycznego
Organizacje pozarządowe - uzupełniają działalność socjalną państw:
WSPÓLNE CECHY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
Formalna organizacja
Niezależność strukturalna od administracji rządowej
Samorządność
Działalność na rzecz dobra społecznego
Zakaz podziału zysku między członków organizacji
FUNKCJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLITYKI SPOŁECZNEJ:
Świadczenie usług
Środowiskowa aktywacja społeczna
Rzecznictwo potrzeb i praw obywatelskich
RELACJE MIĘDZY PAŃSTWEM A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
Model państwowy: państwo dominuje w finansowaniu i świadczeniu usług społecznych
Model pozarządowy:

(…)

… segmentów polityki społecznej: Ministerstwa, samorządy terytorialne
Podmioty realizujące zadania polityki społecznej w ramach poszczególnych jej systemów: system opieki zdrowotnej, system opieki nad osobami niepełnosprawnymi
Podmioty współdziałające w realizacji polityki społecznej: związki zawodowe
Podmioty tworzące wzorce konsumpcji dóbr i usług z uwzględnieniem zasad polityki społecznej
INSTRUMENTY…
… Rady Ministrów
Kontrolne: NIK, Państwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka
Sądownicze: Trybunał Konstytucyjny, Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sądy powszechne, sądy rodzinno opiekuńcze
Lokalnym podmiotem polityki społecznej to samorząd terytorialny i jego organy; jego zadaniem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i zadania własne. Samorząd terytorialny…
….
Wyróżniamy następującą dostępność inf. społ.:
Geograficzną: warunki korzystania z polityki społecznej wynikają z charakteru inf. społ.
Komunikacyjną: w zależności od rozbudowania systemu komunikacji
Społeczną: określa, które środowiska mają możliwość korzystania z tej inf. (płatna czy bezpłatna, dostępna ogólnie czy tylko dla określonych grup)
Techniczno-urbanistyczną: osiągalność usług ze względu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz