Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty - strona 1 Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty - strona 2 Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty - strona 3

Fragment notatki:


Temat II I) Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty .
I. Wstęp .
Główne instrumenty polityki :
- regulacje i standardy,
- porozumienia dobrowolne,
- podatki i kary,
- uprawienia zbywalne,
- systemy depozytowe
- odszkodowania za zniszczenia
- (subwencje - są płatnościami mającymi skłonić podmioty gospodarcze do podjęcia działań przyjaznych dla środowiska, jak instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń).
II. Regulacje i standardy. Pochodzenie i definicj a. Podejście nakazowo - kontrolne polega na ogłaszaniu i narzucaniu praw i regulacji dotyczących ustalonych obiektów, standardów i technologii, do których zanieczyszczający muszą dostosować; np. prawa dotyczące zanieczyszczenia wody i powietrza oraz pozbywania się odpadów. Generalnie, w ramach tych praw, konkretne reguły postępowania narzucane są zwykle w formie standardów.
Wyróżniamy 4 kategorie standardów:
I. Standardy jakości środowiska - charakteryzują pożądany stan otoczenia, np. maksymalne stężenie azotanów w wodzie pitnej, dwutlenku siarki w atmosferze czy też maksymalny poziom hałasu w pobliżu domów.
II. Standardy emisji ścieków - to maksymalne dozwolone ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń.
III. Standardy techniczne - określają typ procesu produkcji lub aparatury redukującej emisje, którą zanieczyszczający zakład musi zainstalować (np. określony typ płuczki, komina czy środków oczyszczających wodę).
IV. Standardy produktowe - określają cechy potencjalne zanieczyszczających produktów, takich jak chemikalia, detergenty, nawozy sztuczne, samochody i paliwo.
Kryteria ustalenia standardów. Cztery typy kryteriów są, lub powinny być, stosowane przy ustaleniu standardów środowiskowych: - środowiskowe,
- technologiczne,
- ekonomiczne,
- polityczne.
Kryteria środowiskowe - względy środowiskowe wpływają na istotę i wysokość standardów. Tak jest, np. z maksymalnym dopuszczalnym stopniem zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, pożywieniu. Ma on zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo poprzez ustalenie granic ingerencji w przyrodę, chroniąc w ten sposób działalność gospodarczą przed stratami (np. w odniesieniu do zasobów wodnych, produktywności gleby, różnorodności biologicznej oraz klimatu).
Kryteria technologiczne. Kryteria ekonomiczne - podejście ekonomiczne wymaga oceny zarówno kosztów, jak i korzyści.
Kryteria polityczne - kto poniesie koszty, a kto odniesie korzyści: które regiony, kategorie dochodowe, sektory gospodarki?
Zalety wady regulacji.

(…)

… krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu,
- ochronie gatunkowej roślin i zwierząt,
- ochronie indywidualnej opartej na pomnikach przyrody, stanowiskach dokumentacyjnych, użytkach ekologicznych i zespołach przyrodniczo - krajobrazowych.
PARK NARODOWY - obejmuje obszar chroniony o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, posiadający szczególne walory naukowe, przyrodnicze, społeczne, kulturowe i wychowawcze…
…, przyrodnicza, kulturową i krajobrazową. Rezerwat także może być zabezpieczony otuliną.
PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe; może być chroniony otuliną.
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów.
OCHRONA GATUNKOWA - ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin…
… i rezerwatami przyrody stawiane są cele naukowe i kulturalne, natomiast przed parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu - dążenie do uchronienia przed zniszczeniem i degradacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenach przydatnych dla rozwoju turystyki iw wypoczynku ludności. Główną funkcją obszarów chronionych jest zatem ochrona zasobów przyrody przed ich degradacją i niewłaściwym…
… zasad racjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby nie naruszała ona naturalnego układu czynników przyrodniczych i harmonii oraz estetyki krajobrazu.
Tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu ma na celu, między innymi, wykorzystanie wartościowych przyrodniczo terenów dla potrzeb rozwoju turystyki, wypoczynki ludności i rolnictwa ekologicznego.
3. W przypadku parków narodowych, rezerwatów przyrody czy parków krajobrazowych ograniczenie działalności gospodarczej wynikają z przepisów prawa i bieżącego zarządzania nimi, natomiast w przypadku obszarów chronionego krajobrazu mechanizm takich ograniczeń wyznacza planowanie przestrzenne.
4. Władze gminy działające na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody muszą wyłączyć częściowo pewne tereny…
… (1969)
- wyniki konferencji sztokholmskiej (1972)
- pierwszy z raportów Klubu Rzymskiego (początek lat 70.)
7. Lasy pełnią różnorodne funkcje. Funkcje lasów gospodarcze dotyczą bezpośrednio gospodarki leśnej. Ich istota polega na zapewnieniu drewna - czego warunkiem jest odpowiedni coroczny przyrost drzewostanów oraz stworzenie możliwości pozyskiwania użytków ubocznych (żywicy, grzybów, owoców leśnych…
… są okazałe i sędziwe drzewa, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe czy jaskinie.
STANOWISKAMI DOKUMENTACYJNYMI - przyrody nieożywionej są nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe udostępnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
UŻYTKAMI EKOLOGICZNYMI - są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Przykładami takich użytków ekologicznych są naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne ,,oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza
… i biologicznych, zbieractwo i kolekcjonerstwo, chemizacja środowiska przyrodniczego, modyfikacja elementów ekosystemów, głównie stosunków wodnych, introdukcja i wprowadzanie nieświadomie obcych gatunków, niszczących gatunki endemiczne i miejscowe, przejmowanie terenów na cele mieszkaniowe, komunikacyjne i przemysłowe, rozszerzanie działalności rolniczej, zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego, zmniejszanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz