Polityka ekonomiczna - Polityka pieniężna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 6461
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ekonomiczna - Polityka pieniężna - strona 1

Fragment notatki:Ćwiczenia 1.
Polityka gospodarcza (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz jego relacje gospodarcze z zagranicą.
Racjonalność osób fizycznych, przedsiębiorców - chcą uzyskać największy zysk, korzyść; można to przewidzieć.
Podmiotem polityki ekonomicznej jest PAŃSTWO. Właściwie podmiotem jest każdy, kto ma siłę, aby wywrzeć jakieś skutki (politycy, partie przedsiębiorcy, władze na niższych szczeblach administracji, UE).
Podmiot polityki gospodarczej - władza państwowa lub też organizacja, grupa społeczna, osoba podejmująca działania, w celu wywarcia wpływu na tok spraw publicznych, także organizacje międzynarodowe i podmioty ponadnarodowe.
Instrumenty polityki ekonomicznej dzielimy na bezpośrednie (przepisy prawa) i pośrednie.
Bezpośrednie - ogólnie obowiązujące normy prawne.
Pośrednie - wpływające na decyzje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw np. zachęcanie do oszczędzania, preferencje podatkowe, preferencje do inwestowania w określonych dziedzinach, regionach, ogłoszenie informacji.
Kryteria określania systemu ekonomicznego:
- własność środków produkcji:
Prywatna (ustroje indywidualistyczne)
Publiczna (ustroje kolektywistyczne)
- sposób regulacji procesu gospodarczego:
Wolny rynek (systemy konkurencyjne, gospodarki rynkowe)
Państwo (system gospodarki regulowanej administracyjnie, system gospodarki centralnie sterowanej)
Ćwiczenia 2. Polityka pieniężna - polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza krajowego, w celu wspierania rozwoju gospodarczego oraz stabilizowaniu poziomu produkcji i zatrudnienia.
Polityka pieniężna ekspansywna (łagodna, miękka ) zwiększa podaż pieniądza.
Polityka pieniężna restrykcyjna (twarda) - zmniejsza podaż pieniądza.
Główne instrumenty polityki pieniężnej:
stopa rezerw obowiązkowych
stopa dyskontowa
operacje otwartego rynku
Jakie są koszty inflacji?
- możemy kupić mniej
- niewygoda
- oszczędności
Inflacja - ogólny wzrost cen.
Stopa inflacji - procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku. Ten wskaźnik mierzy koszt pewnego rynkowego koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych.
Podstawowe grupy w owym koszyku to żywność, odzież, mieszkania, opał, transport i opieka zdrowotna. Wskaźnik ten konstruujemy ważąc każde dobro zgodnie z jego znaczeniem ekonomicznym. Znaczenie danego dobra mierzy się udziałem wydatków na niego w całej sumie wydatków konsumpcyjnych. Koszty inflacji:
koszt zdartych zelówek


(…)

… inflacji - wzrost cen ( na ogół skokowy) towarów będących przedmiotem ?????
Inercyjna stopa inflacji (oczekiwana) - stopa inflacji, która jest oczekiwana i zostaje wbudowana w umowy i porozumienia nieformalne Ćwiczenia 3.
Korzyści stabilnej inflacji:
jasność dla podmiotów gospodarczych
wiarygodność gospodarki
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego - strategia polityki pieniężnej polegająca na zobowiązaniu BC do stabilności cen, publicznym ogłaszaniu średniookresowego celu inflacyjnego, prowadzeniu przejrzystej polityki informacyjnej. W UE cel inflacyjny EBC wynosi 2%.
Kryterium inflacyjne oblicza się na podstawie najniższej inflacji w 3 najlepszych pod tym względem krajach UE. Do średniej inflacji tych krajów dodaje się 1,5 pkt. %.
Polityka budżetowa zajmuje się sposobami wykorzystania dochodów…
… rozkładu majątku między podmiotami gospodarki.
stabilizacyjna (wyrównawcza): wynika z ekonomicznej funkcji państwa, której celem jest łagodzenie wahań koniunktury.
bodźcowa: państwo swoimi instrumentami ekonomicznymi pobudza podmioty gospodarcze dookreślonych zachowań albo inicjuje i wspiera ich rozwój.
Podstawowe elementy polityki budżetowej:
- dochody budżetowe (podatki)
- wydatki publiczne, transfery…
… działania nie jest zysk, ale cele społeczne i polityczne, interes ogółu, czyli dobro publiczne.
Finanse publiczne potencjalnie dysponują znacznie większym zasobem środków finansowych niż sektor prywatny, mają wykonać zadania których sektor prywatny nie może się podjąć Ćwiczenia 4.
Polityka budżetowa: sektor publiczny jest swojego rodzaju pośrednikiem finansowym, który pobrane fundusze przekazuje z powrotem…
… konieczne i pożądane
związane z różnymi zadaniami państwa
Rozchody:
spłaty pożyczek i kredytów
wykup papierów wartościowych
udzielone pożyczki
Nadwyżka budżetowa - przewaga dochodów nad wydatkami.
Deficyt dubeltowy - niedobór dochodów w stosunku do wydatków.
Równowaga budżetowa - równość dochodów i wydatków.
Celem polityki budżetowej nie jest dążenie do stanu równowagi budżetowej. Funkcje polityki…
… aktywność zawodowa kobiet
rosnący poziom wykształcenia zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw wzrost liczby rozwodów ograniczenie liczby dzieci i zwiększanie się wieku rodzenia trudności na rynku pracy trudne warunki społeczno ekonomiczne ( sytuacja mieszkaniowa )
ograniczone świadczenia socjalne na rzecz rodziny ujemne saldo migracji Konsekwencje przemian demograficznych:
zmiany w systemie edukacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz