Politechnika Warszawska - strona 502

Dach drewniany - obliczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne . Dom wolnostojący dla dwóch rodzin, parterowy, podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym. Garaż znajduje się w piwnicy. Pobór wody z sieci miejskiej wodociągowej, odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznej linii nis...

Dom energooszczędny - analiza opłacalności

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Dom energooszczędny czy pasywny? – analiza opłacalności W związku z oczekiwanym w najbliższym czasie wdrożeniem w Polsce Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków celowe jest określenie technicznych i ekonomicznych możliwości ograniczenia zużycia energii do ogrzewania ...

Charakterystyka energetyczna budynku - dyrektywa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

32002L0091 4.1.2003 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 1/65 DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejsk...

Elektroniczne systemy pomiaru energii elektrycznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

74 paüdziernik 2003 e l e k t r o n i c z n e   s y s t e m y   p o m i a r u   e n e r g i i   e l e k t r y c z n e j 74 P ierwszym typem elektronicznego li- cznika posiadajπcego zatwierdzenie typu GUM jest licznik EIZ (rys.1). Licznik EIZ Liczniki te zastÍpujπ tradycyjne, duøe gabarytowo liczn...

Aplikacja sterownika pomieszczenia - fragment

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Fragment aplikacji sterownika pomieszczenia  // Deklaracje   #define    ON      TRUE   #define    OFF      FALSE   #define    DAY      0x1  #define    NIGHT      0x0   #define    LIGHT_TIMEOUT  600   #define    HEAT_TIMEOUT  1200    //SNVT OUTPUTS   network output    SNVT_switch     nvoRoomState ...

Charakterystyka gruntów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

PodłoŜe gruntowe  PN-81/B 3020 1. Część podłoŜa; strefa z gruntów rodzimych,  antropogenicznych lub skał istniejąca na miejscu budowy  przed wykonaniem prac budowlanych, której właściwości  mają wpływ na zaprojektowanie i eksploatację obiektu  budowlanego. 2. Masa gruntu poniŜej fundamentów które...

Stropy żelbetowe - wykonanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1918

Jak się wykonuje stropy żelbetowe? Jak się wykonuje stropy żelbetowe? Układanie stropu żelbetowego rozpoczyna się po wymurowaniu ścian nośnych do wymaganej wysokości oraz wypoziomowaniu i wyrównaniu ich powierzchni. Na wierzchu muru układa się co najmniej 2-3-centymetrową warstwę mocnej zaprawy c...

Strop gęstożebrowy - wykonanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Jak wykonać strop gęstożebrowy? Jak wykonać strop gęstożebrowy? Na co zwrócić uwagę? Czy ma on zastosowanie w domach jednorodzinnych? Na wszystkie pytania odpowiada Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet W Polsce najczęściej wykonywanymi stropami w budownictwie jednorodzinnym są stropy gęstożebrowe. Pop...

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

  3  WARSZAWA 2002    Polska Klasyfikacja   Obiektów Budowlanych (PKOB)        wprowadzona rozporz ą dzeniem Rady Ministrów  z  dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316)           wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)            str.    I.  Objaśnienia wstępne    4  1.      ...

Linie wpływowe w układach statycznie wyznaczalnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

Część 1 1. LINIE WPŁYWOWE W UKŁADACH STATYCZNIE WYZNACZALNYCH 1 1.    1. LINIE WPŁYWOWE W UKŁADACH  STATYCZNIE WYZNACZALNYCH 1.1. Zadanie 1 Dla belki przedstawionej na poniższym rysunku wyznaczyć linie wpływowe zaznaczonych wielkości statycznych   (linie   wpływowe   reakcji   podporowych   or...