Elektroniczne systemy pomiaru energii elektrycznej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektroniczne systemy pomiaru energii elektrycznej - strona 1 Elektroniczne systemy pomiaru energii elektrycznej - strona 2 Elektroniczne systemy pomiaru energii elektrycznej - strona 3

Fragment notatki:


74 paüdziernik 2003 e l e k t r o n i c z n e   s y s t e m y   p o m i a r u   e n e r g i i   e l e k t r y c z n e j 74 P ierwszym typem elektronicznego li- cznika posiadajπcego zatwierdzenie typu GUM jest licznik EIZ (rys.1). Licznik EIZ Liczniki te zastÍpujπ tradycyjne, duøe gabarytowo liczniki indukcyjne w zastoso- waniu u odbiorcÛw indywidualnych, pod- najemcÛw i odbiorcÛw przemys≥owych. Zapewniajπ dok≥adny i poprawny pomiar w klasie 1 dla energii czynnej i w klasie 2 dla energii biernej. Coraz wiÍksze znaczenie w energetyce ma pobieranie energii przy niesinusoidal- nym obciπøeniu i realizacja pomiarÛw w tych warunkach. Konstrukcja licznikÛw EIZ jest oparta na sprawdzonym, nowo- czesnym rozwiπzaniu elektronicznego us- troju pomiarowego. Gwarantuje poprawny i dok≥adny pomiar energii czynnej oraz biernej przy niesinusoidalnych przebie- gach (rÛwnieø w niesymetrycznym uk≥a- dzie trÛjfazowym). Liczniki w zaleønoúci od rodzaju odbior- nika mogπ wystÍpowaÊ w nastÍpujπcych wykonaniach: ï o napiÍcie: 4ñprzewodowe (3 ◊ 290 / 500 V; 3 ◊ 230 / 400 V; 3 ◊ 63 / 110 V; 3 ◊ 58 / 100 V);  3ñprzewodowe (3 x 500 V; 3 ◊ 400 V; 3 ◊ 110 V; 3 ◊ 100 V); 2ñprzewodowe (230 V; 100 V; 63 V; 58 V), ï o prπd znamionowy: 10 (63) A; 5 A; 1 A; 5II1 A, ï o klasa pomiaru energii wynosi 1 w przy- padku pomiaru energii czynnej lub 2 w przypadku pomiaru energii biernej, ï wyjúcia: impulsowe SO;  M-BUS;  LON- BUS;  PLC. Licznik miniaturowy W jednofazowych uk≥adach pomiaru energii czynnej w ktÛrych prπd znamiono- wy nie jest wiÍkszy niø 20 A, moøna za- stosowaÊ licznik miniaturowy (rys. 2). DziÍki miniaturowej budowie, w jednej kilkudziesiÍciomodu≥owej rozdzielni moø- na zamontowaÊ kilkanaúcie takich liczni- kÛw. Licznik ten jest dobrym rozwiπza- niem dla rozliczeÒ wewnÍtrznych w hiper- marketach, biurach i sklepach. Parametry licznika: ï napiÍcie ñ 230 V AC; ï prπd ñ 5(20) A; ï prπd min. / maks. ñ 0,02 ... 20 A; ï czÍstotliwoúÊ ñ 40 ... 60 Hz; ï klasa ñ 1; ï sta≥a impulsowania diody i wyjúcia im- pulsowego: 2 tys. imp. / kWh. Liczniki jednofazowe ñ podobnie jak ca- ≥a rodzina licznikÛw EIZ ñ sπ wyposaøone w wyjúcie impulsowe. Umoøliwia ono re- jestracjÍ energii elektrycznej za pomocπ koncentratorÛw lub rejestratorÛw w rozbu- dowanych systemach pomiarowych (hiper- markety, biura itp.). Specjalne oprogramo- wanie dla komputera PC pozwala na wi- zualizacjÍ zuøywanej energii. Standardo- wym wyposaøeniem tych licznikÛw jest dioda LED pulsujπca zgodnie ze sta≥π im- pulsowania. Wykorzystujπc uk≥ady sterownikÛw pro- gramowalnych lub koncentratorÛw moøna w ≥atwy sposÛb zrealizowaÊ rozproszony uk≥ad pomiarowy z jednym stanowiskiem komputerowym do zbierania danych z li- Elektroniczne systemy pomiaru energii elektrycznej

(…)

… 74
elektroniczne systemy pomiaru energii elektrycznej
Elektroniczne systemy
pomiaru energii elektrycznej
Tomasz Racki
Firma Schrack Energietechnik wprowadzi≥a na rynek elektroniczne liczniki energii elektrycznej o wysokiej klasie dok≥adnoúci oraz o szerokich moøliwoúciach pomiarowych parametrÛw
energii elektrycznej. Urzπdzenia te wykorzystujπ systemy zdalnego odczytu.
ierwszym typem…

wykonaniach:
ï o napiÍcie: 4ñprzewodowe (3 ◊ 290 / 500
V; 3 ◊ 230 / 400 V; 3 ◊ 63 / 110 V; 3 ◊
58 / 100 V); 3ñprzewodowe (3 x 500 V;
3 ◊ 400 V; 3 ◊ 110 V; 3 ◊ 100 V);
2ñprzewodowe (230 V; 100 V; 63 V;
58 V),
Rys. 1. Licznik EIZ
74
Normy i zatwierdzenie typu
NiektÛre oferowane na polskim rynku liczniki energii elektrycznej nie sπ wykonane zgodnie z normπ EN 61036, ktÛrej polskim odpowiednikiem jest PN-EN 61036:2000. Ponadto ñ zgodnie z rozporzπdzeniem Prezesa G≥Ûwnego UrzÍdu Miar z 1999 roku ñ wszystkie uøytkowe liczniki energii
elektrycznej podlegajπ obowiπzkowi zatwierdzenia typu bez wzglÍdu na ich przeznaczenie (czy bÍdzie to pomiar zuøycia energii przez maszynÍ w zak≥adzie produkcyjnym, czy teø pomiar kontrolny
zuøycia energii przez podnajemcÍ). Zatwierdzenie typu umoøliwia rÛwnieø legalizacjÍ…
… czynna, bierna i pozorna dla faz L1,
L2, L3 i sumarycznie,
ï prπdy i napiÍcia dla L1, L2, L3,
ï czÍstotliwoúÊ sieci,
ï najwyøsze moce z datπ i czasem wystπpienia,
ï taryfy (do 8) i wartoúci energii dla kaødej
taryf,
ï wiele innych w zaleønoúci od potrzeb
uøytkownika.
Licznik posiada wewnÍtrzny zegar czasu rzeczywistego, umoøliwiajπcy automatycznπ zmianÍ stref czasowych oraz definiowanie w kalendarzu dni…
… ewentualny b≥πd w pracy licznika,
ï ostatni czas pomiaru.
Ponadto w oprogramowaniu moøna adresowaÊ do 200 rÛønych urzπdzeÒ spe≥niajπcych rÛøne funkcje w systemie MñBUS
(np. urzπdzenia kontrolno-pomiarowe procesÛw technologicznych). Oprogramowanie umoøliwia takøe wysy≥anie o ustalonej
porze e-maila z informacja o wskazaniach
i stanach urzπdzeÒ pracujπcych w systemie
MñBUS. Przyk≥adowe okna dialogowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz