Pojęcie transportu intermodalnego - zakres obowiązków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie transportu intermodalnego  - zakres obowiązków - omówienie - strona 1 Pojęcie transportu intermodalnego  - zakres obowiązków - omówienie - strona 2 Pojęcie transportu intermodalnego  - zakres obowiązków - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zakres obowiązków i podział formuł INCOTERMS 2000.
INCOTERMS 2000 określają zakres obowiązków i wzajemnych zobowiązań pomiędzy firmami zaangażowanymi w proces transportowy, a tym samym podział kosztów, obowiązków i ryzyka związanego z dostawą towaru od nadawcy do odbiorcy.
Ze względu na zastosowanie dzielą się na:
1) formuły mające zastosowanie przy przewozach morskich i śródlądowych;
2) oraz formuły mające zastosowanie do wszystkich gałęzi transportu. Obie te formuły uwzględniają najczęściej występujące warianty niektórych grup. -W formułach INCOTERMS bardzo wyraźny jest podział kosztów pomiędzy kupującego, a sprzedającego.
-Wyróżniamy 13 formuł INCOTERMS 2000. -Formuły INCOTERMS podzielone są na cztery grupy oznaczone kolejno literami E, F, C i D. -Grupy reguł, jak i poszczególne formuły w danej grupie, są uszeregowane od minimum do maksimum obowiązków sprzedającego.
-W ramach grupowania można wyodrębnić podział na formuły zaliczane do tzw. grup formuł loco lub franco. W formułach loco sprzedający zobowiązany jest pozostawić towar do dyspozycji kupującego w miejscu jego powstania lub miejscu, w którym towar znajduje się w momencie podpisania kontraktu (są to tzw. formuły miejsca). Do formuł loco zalicza się tylko formuły z grupy E.
W formułach franco strony kontraktu precyzują miejsce, do którego sprzedający musi dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko. Do formuł franco zalicza się formuły z grupy F, C i D.
GRUPA E
EXW - Ex Works Sprzedający jest zobowiązany do postawienia towaru kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania (przedsiębiorstwo produkcyjne, magazyn), bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.
Zastosowanie: wszystkie gałęzie transportu
GRUPA F
Sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi określonemu przez kupującego (zasadnicze koszty przewozu nie opłacone)
FCA - Free Carrier - obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi ustalonemu i opłaconemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Od tego miejsca gestię transportową ma kupujący. Ryzyko utraty czy uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi. Zastosowanie: wszystkie gałęzie transportu włącznie z transportem kombinowanym.\
GRUPA C
Sprzedający zawiera umowę przewozu, a odpowiedzialność za tran-sport ponosi kupujący (zasadnicze koszty przewozu opłacone)
CFR - Cost and Freight - sprzedający posiada gestię transportową do określonego portu przeznaczenia. Obowiązany jest również zawrzeć umowę o przewóz i opłacić koszty frachtu, a ryzyko ponosi tylko do linii nadburcia statku w porcie załadowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz