Pojęcie, klasyfikacja i funkcje zasad prawa pracy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie, klasyfikacja i funkcje zasad prawa pracy- opracowanie - strona 1 Pojęcie, klasyfikacja i funkcje zasad prawa pracy- opracowanie - strona 2 Pojęcie, klasyfikacja i funkcje zasad prawa pracy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie, klasyfikacja i funkcje zasad prawa pracy
Termin „zasada prawna” nie ma w nauce prawa ściśle sprecyzowanego znaczenia. Wręcz przeciwnie, mamy tu do czynienia z pojęciem na tyle niejednoznacznym, iż wokół niego nawarstwiło się wiele sporów, często uwikłanych w kontekst aksjologiczny i filozoficzny. Szczególne znaczenie ma w tej materii konfrontacja stanowisk wywodzących się z koncepcji prawa natury oraz pozytywizmu prawniczego.
Nie wnikając w spory ogólnoteoretyczne, można w tym miejscu poprzestać na wyodrębnieniu zasad rozumianych w sposób dyrektywalny oraz zasad rozumianych jako pozadyrektywalne. Wśród pierwszych można wyróżnić dyrektywy prawnie wiążące, a według innego ujęcia zasady-normy oraz dyrektywy nie mające charakteru prawnie wiążącego, zwane inaczej zasadami-postulatami. Druga kategoria zasad to zasady opisowe, charakteryzujące zasadnicze założenia leżące u podstaw określonych konstrukcji prawnych.
Szczególne znaczenie należy wiązać z zasadami normatywnymi. W odniesieniu do prawa pracy są to zasady wyrażone w postaci norm sformułowanych w aktach prawnych, wchodzących w skład systemu prawa pracy.
Normatywne zasady prawa pracy można klasyfikować według różnych kryteriów: według miejsca, w jakim zostały wyrażone (zasady międzynarodowego prawa pracy, zasady konstytucyjne, zasady kodeksowe); według kryterium znaczenia (zasady podstawowe oraz zasady nie mające takie charakteru, zwane niekiedy zasadami zwykłymi); według działu prawa pracy, do którego się odnoszą (w szczególności zasady indywidualnego prawa pracy, zasady zbiorowego prawa pracy, zasady procesowego prawa pracy); według sposobu, w jaki zostały wyrażone w normach prawnych (zasady wyraźnie sformułowane w normie prawnej, inaczej - zasady wyrażone w normie explicite oraz zasady, które trzeba odkodować z zespołu norm prawnych, wyrażone w nich implicite).
Ograniczając pole rozważań do kodeksu pracy, wśród tych pierwszych znajdują się następujące zasady: zasada prawa do pracy (z zastrzeżeniami, o których mowa niżej), zasada swobodnego nawiązywania stosunku pracy, zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, zasada niedyskryminacji, zasada prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę, zasada prawa do wypoczynku, zasada zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników (jej normatywny charakter budzi jednak daleko idące wątpliwości), zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zasada uprzywilejowania pracownika, zasada prawa koalicji, zasada uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy. Wśród zasad wyrażonych implicite wskazać można na zasadę ochrony wynagrodzenia za pracę, zasadę ograniczonej odpowiedzialności pracowników, czy też zasadę ochrony trwałości stosunku pracy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz