Europejski wymiar prawa do pracy w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski wymiar prawa do pracy w Polsce - strona 1 Europejski wymiar prawa do pracy w Polsce - strona 2 Europejski wymiar prawa do pracy w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Europejski wymiar prawa do pracy w Polsce
1
PRAWO PRACY jest:
zagadnieniem wielowątkowym
problemem o naturze społeczno - moralnej
ekonomicznej
filozoficznej
psychologicznej
należy do podstawowych praw człowieka
jest wartością samą w sobie
uniwersalną, ponadczasową
środkiem do realizacji celu świadczenia pracy
2
Prawo pracy należy do zagadnień o dużym ładunku wrażliwości społecznej . Wiąże się z samorealizacją oraz potrzebą zapewnienia osobie świadczącej pracę i jego rodzinie materialnych środków utrzymania. Od zawsze na pracy ludzkiej opiera się funkcjonowanie państw i społeczeństw. Nowoczesne technologie mogą ograniczyć zapotrzebowanie na pracę człowieka, ale nie mogą jej całkowicie wyeliminować.
3
Prawo do pracy funkcjonuje jako kategoria prawna . Kształt i jakość regulacji dotyczącej tego prawa jest wyznacznikiem postępu i rozwoju państw o ustroju demokratycznym i znacząco wpływa na realizację celów dal których praca jest podejmowana. Nie sposób postrzegać pracę bez jej odniesienia do prawa.
4
Praca musi być podporządkowana podmiotowi na rzecz którego jest świadczona
musi być świadczona osobiście Za wynagrodzeniem
W ściśle określonym miejscu i czasie Na ryzyko pracodawcy, a nie pracownika To właśnie takie stosunki społeczne związane z wykonywaniem pracy stanowią przedmiot prawa pracy 5
Zagadnienie prawa pracy spotkało się z szerszym zainteresowaniem dopiero w XIX wieku. Z czasem problem bezrobocia i dostępności do pracy oraz jej warunków stał się tematem wiodącym w Polsce i na świecie.
6. Praca i prawo do niej są wartościami ponadczasowymi. Podjęcie pracy może się wiązać z różnymi celami : pozornie ukryty, choć legalny cel np. zawieranie umów przez pracowników dla objęcia ich systemem ubezpieczeń społecznych
cel legalny, związany z realizacją zbiorowych praw człowieka dotyczących prawa tworzenia i zrzeszania się w organizacjach związkowych. Prawo to ma charakter międzynarodowy (Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i Europejska Konwencja Praw Człowieka)
W polskich realiach prawo do tworzenia związków zawodowych i zrzeszania się w tych podmiotach przysługuje co do zasady pracownikom, bez względu na podstawę stosunku pracy. Nie ma prawa do wstępowania ani tworzenia związków ogromna liczba osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 2.Ogólna charakterystyka praw pracownika (człowieka)


(…)

… wspólnotowych Pierwszeństwo i bezpośredni skutek norm prawa wspólnotowego
2
Prawo do pracy znajduje niezależne miejsce w dokumentach prawa europejskiego zarówno UE jak i Rady Europy, a także aktach o zasięgu światowym (prawo pracy uznane expressi verbis w Karcie Podstawowych Praw UE z 2000r)
Według Europejskiej Karty Społecznej
(wobec braku ratyfikacji zrewidowanej Karty RP obowiązuje Karta z 1961 r…
…, ze wszystko co nie jest zakazane i dozwolone mocno jest także dozwolone oraz zasada swobodnego działania i wypowiadania się podmiotów w każdej sprawie niestanowiącej przedmiotu regulacji prawnej lub zastrzeżonej do kompetencji innych podmiotów. Działania podejmowane granicach dozwolonej przez ustawodawcę wolności nie muszą mieć potwierdzenia w normach prawa pozytywnego. 3. Kodyfikacja prawa do pracy w prawie europejskim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz