Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej - strona 1 Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznawana konkretnemu przedsiębiorcy ze środków publ., jej udzielenie nie może powodować zakłócenia konkurencji, równości ani negatywnie wpływać na wymianę handlową pomiędzy p.c. UE. Pomoc publ. może polegać na:
_ przekazaniu przedsiębiorstwu środków rzeczowych lub pieniężnych (wydatek publ.),
_ pozostawieniu w dyspozycji przedsiębiorstwa środków, które powinny stać się dochodem budżetowym lub dochodem funduszu celowego,
_ każde inne wsparcie finansowe przedsiębiorstwa państwowego prowadzące do redukcji jego długów lub przejęcia i konwersji zobowiązań o charakterze publ. i prywatnym.
Kryterium uznania danego środka jako „pomocy” jest wyłącznie skutek jaki wywołuje on dla konkurencji na rynku. Pomoc publ. może być udzielana zarówno jako pomoc państwowa, jak i pomoc j.s.t. Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z 2 nw. rodzajów pomocy publ., tj. o:
_ pomocde minimis ” (gdy przedsiębiorca w okresie ostatnich trzech lat uzyskał pomoc w łącznej kwocie nieprzekraczającej 100 000 €);
_ pomoc indywidualn ą (przyznawana zazwyczaj na podstawie programu pomocowego, ale podlegająca obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej; opinia Prezesa UOKiK wymagana jest tylko wówczas, gdy organ udzielający pomocy wystąpi z wnioskiem o notyfikację). Ewolucja polskiego prawa pomocy publ.: _ pomoc istniej ą ca - przewidziana przepisami ustawy z 22 VII 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publ. dla przedsiębiorców; po akcesji Polski do UE ustawa znajduje zastosowanie tylko do tych form pomocy publ., których udzielanie nastąpiło na podstawie jej przepisów,
_ nowa pomoc - (po 1 maja 2004 r.) przepisy prawa europejskiego obowiązują bezpośrednio w Polsce. Ustawa z 30 IV 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publ. reguluje tylko te zagadnienia, które tego wymagają z punktu widzenia przełożenia rozwiązań wspólnotowych na warunki polskie; nie stosuje się do pomocy publ. w rolnictwie. Rodzaje pomocy publicznej wg ustawy:
1) pomoc udzielan ą w ramach programu pomocowego , przez który należy rozumieć akt normatywny, na podstawie którego może być udzielana pomoc indywidualna przedsiębiorstwu określonemu w tym akcie w sposób ogólny i abstrakcyjny, oraz każdy akt , na podstawie którego pomoc niezwiązana z konkretnym projektem może zostać przyznana jednemu lub kilku przedsiębiorstwom na czas nieokreślony lub w nieokreślonej kwocie;
2) pomoc indywidualna , która nie jest udzielana na podstawie programu pomocowego, oraz pomoc, która jest udzielana w ramach programu pomocowego, ale podlega notyfikacji;
3) pomoc indywidualn ą na restrukturyzacj ę, która jest przewidziana w planie restrukturyzacji określającym działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz