Pojęcie i przedmiot prawa pracy - Stosunek pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i przedmiot prawa pracy - Stosunek pracy - strona 1 Pojęcie i przedmiot prawa pracy - Stosunek pracy - strona 2 Pojęcie i przedmiot prawa pracy - Stosunek pracy - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i przedmiot prawa pracy: przedmiotem nie jest sama praca, lecz stosunki jakie powstają między ludźmi w zakresie wyk. Tej pracy, a w szczególności chodzi tu o stosunki jakie powstają między pracodawcą a pracownikiem, zakładem pracy a pracownikiem, a także załogą a pracownikiem. Cechy stosunku pracy: - dobrowolny, osobisty, odpłatny - za wynagrodzeniem, podporządkowany (pracodawca ma nad pracownikiem władzę). Formy nawiązywania stosunku pracy: stosunek pracowniczy (z mianowania, z powołania, z wyboru) i stosunek spółdzielczy;- powołania - na stanowisko, może być na czas nieokreślony lub na okres objęty powołaniem, Stosunek pracy na podst. Powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, jeśli termin nie został określony to w dniu doręczenia powołania, powinno być dokonane na piśmie, Jeśli przepisy wewn nie mówią inaczej to do stos. pracy na podst. powołania stosuje się przepisy dot. umowy o pracę na czas nieokreślony, pracownik zatrudniony na podst. powołania może być w każdym czasie niezwłocznie lub w określonym terminie odwołany ze stanowiska, przez organ który go powołał. - wyboru - na stanowisko, rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu,(odprawa 1 m-czna) - np. poselskich (wybór osoby do pełnienia danej funkcji). Nawiązanie następuje na podst. wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wyk. pracy w charakterze pracownika, rozw. się wraz z wygaśnięciem mandatu - na podst. mianowania - w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy, np. sędziowie, policja. Nawiązanie i rozw. następuje w drodze decyzji administracyjnej. Może powstać taki stosunek wyłącznie w wyniku aktu mianowania, który jest decyzją administracyjną - na podst. spółdzielczej umowy o pracę - między członkiem spółdz. a spółdzielnią pracy, na podst. spółdzielczej umowy o pracę, regulowany prawem spółdzielczym, dot. osób zatrudnionych w spółdzielniach, uzależniony jest od członkostwa.Umowa o pracę i jej treść rodzaje- zawiera się ją na czas nieokreślony, określony, na czas wyk. określonej pracy, może być poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 m-cy, powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać: rodzaj pracy, miejsce i termin rozpoczęcia, wynagrodzenie (jak nie ma określonego to min. 760), czas zawarcia. Jeśli nie sporządzono umowy na piśmie to pracodawca powinien niezwłocznie (termin do 7 dni) potwierdzić rodzaj umowy na piśmie i jej warunki, umowę rozwiązuje się : na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie 1 ze stron z zach. okresu wypowiedzenia, i bez wypowiedzenia, z upływem czasu na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy dla której była zawarta. Wypowiedzenia - każda ze stron może rozw. umowę. Okres próbny - 3 dni robocze - jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tyg; 1 tydzień - jeżeli jest dłuższy niż 2 tyg. ; 2 tygodnie - jeżeli wynosi 3 m-ce -

(…)

… za okres 2 tygodni ; wygasa, jeżeli upływa 3 m-ce z powodu tymczasowego aresztowania. Rozw. um.o pracę bez wyp. - rozwiązuje pracodawca, może być z winy lub bez winy pracownika: z winy pracownika - art.52 - ciężkie naruszenie obow. pracowniczych, popełnienie przestępstwa (oczywistego lub zatw. wyrokiem sądowym), utrata uprawnień do wyk.pracy na danym stanowisku. Roz. um.o prace nie może nastąpić…
…, jest obowiązany znać przepisy BHP, musi być przeszkolony przez Państwową Inspekcję Pracy, Pracownik - ma prawo zaprzestać pracować gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP, przysługuje mu wtedy normalne wynagrodzenie, pracownik jest obowiązany do: znać przepisy, być przeszkolonym przez rozp. pracy, wyk. pracę zgodnie z przepisami, dbać o stan maszyn i urządzeń, stosować śr. ochrony osobistej (odzież, obuwie…
… upomnienia, kary nagany, kary pieniężne za: nieprzestrz. przepisów BHP, opuszczenie pracy be usprawiedliwienia, nietrzeźwość, spożywanie w czasie pracy, kara ta nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia, a łącznie nie mogą przekraczać 1/10 wynagrodzenia do wypłaty. Kara nie może być stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości i po upływie 3 m-cy od dopuszczenia się naruszenia. Kara…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz