Pojęcia na kolokwium z finansów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia na kolokwium z finansów - strona 1 Pojęcia na kolokwium z finansów - strona 2 Pojęcia na kolokwium z finansów - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcia na koło z finansów: Finanse - w potocznym ujęciu oznaczają zasoby pieniężne. To ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Pieniądz - to niepisana umowa społeczna, która mówi, że monety i banknoty mają wartość. Odnosi się do zaufania społecznego, że pieniądz ma wartość. Jest to cokolwiek co jest ogólnie akceptowane jako środek płatniczy za bezpośrednie zakupy dóbr i usług oraz środek służący do spłacania długów. To środek wymiany, standard wartości. Rodzaje pieniądza : Pełny pieniądz towarowy - środek wymiany lub rezerwuar wartości, który posiada jakąś samoistną wartość jako dobro konsumpcyjne lub czynnik produkcji. Pieniądz kruszcowy (złoto, srebro) - 3000 lat pne nie tracą na wartości, łatwe do przenoszenia, od 7 wieku pne zaczęto bicie monet. Weksel handlowy - dokument potwierdzający istnienie jakiegoś zobowiązania. Reprezentatywny pieniądz towarowy - certyfikaty lub banknoty, które mogą zostać zamienione na daną ilość określonego towaru takiego jak złoto lub srebro. Funkcje pieniądza: Miernik wartości - wyrażenie wartości towaru w pieniądzu, dzięki niej pieniądz staje się jednostką rozrachunkową, w której są określone ceny i prowadzone rozliczenia. Funkcją pieniądza jako miernika wartości jest utrzymanie siły nabywczej określonej przez ilość towarów i usług którą można nabyć za jednostkę pieniądza. Wpływa na to relacja ilość pieniądza i towaru. Środek wymiany - charakteryzuje to, że pieniądz jest powszechnym ekwiwalentem w transakcjach sprzedaży i kupna. Środek płatniczy - występuje wtedy kiedy pieniądzem reguluje się różnego rodzaju zobowiązania, wierzytelności. Funkcja tezauryzacji - przechowywanie bogactwa, gromadzenie pieniędzy i kruszców poza obiegiem gospodarczym bez lokowania ich w instytucjach finansowych. Międzynarodowy środek płatniczy - pieniądz jednego kraju jest honorowany jako środek płatniczy w innym kraju. Cechy pieniądza: Pieniądz papierowy Pieniądz państwowy - dbanie o wartość pieniądza Zabezpieczony jest towarami i usługami Kredytowy charakter współczesnego pieniądza Pieniądz zapewnia płynność - łatwość z jaką pozycję aktywów można zamienić na inną formę majątku z nieznaczną lub żadną stratą na wartości. Klasyfikacja zjawisk pieniężnych ze względu na przedmiot: Transakcje Transfery Pożyczki - przychody i wydatki kredytowe. Są zaciągane przez różne podmioty w bankach, u osób prywatnych, mają zwrotny charakter, najczęściej są oprocentowane. Grupy zjawisk finansowych:

(…)

… w bankach komercyjnych, który można zamienić na gotówkę.
Agregaty w jakich jest mierzona wielkość podaży:
M0
M1- M0 + depozyty bankowe na żądanie, depozyty bankowe na rachunkach rozliczeniowych.
M2
M3
Zasady realizacji podaży pieniądza:
Pieniądza powinno być tyle w gospodarce, aby nie był odczuwany niedobór pieniądza, który mógłby utrudniać rozwój gosp. , utrudniony dostęp do kredytów, zakłócenia w rozliczeniach pieniężnych.
W gospodarce nie powinno być nadmiaru pieniądza, bo to spowoduje inflację.
Popyt na pieniądz - zapotrzebowanie podmiotów gospodarujących spoza sektora bankowego na pieniądz gotówkowy oraz bezgotówkowy, który można zamienić natychmiast na gotówkę. Łączy się on z potrzebą utrzymania płynności finansowej przez podmioty.
Koncepcje popytu na pieniądz wg Keinsa: 3 rodzaje motywów:
Transakcyjny
Ostrożnościowy (przezornościowy)
Spekulacyjny - łączy się z tym, że podmioty dążą do zarobkowania, osiągania procentu z samego tytułu posiadania kapitału.
Model IS-LM :
Krzywa IS - im niższa stopa procentowa depozytów bankowych (brak ryzyka), tym większa skłonność do inwestycji (ryzyko) i odwrotnie.
Krzywa LM - symbolizuje zrównoważenie popytu i podaży pieniądza w warunkach określonego dochodu i stopy procentowej (motyw transakcyjny i ostrożnościowy dodatnio skorelowany z dochodem narodowym).
Punkt przecięcia się krzywej IS-LM wyznacza taką kombinację stopy procentowej i dochodu, przy której dochodzi do zrównania inwestycji z oszczędnościami oraz popytu na pieniądz z jego podażą.
Teoria finansowania antycyklicznego - opiera się na założeniu wykorzystania wydatków publicznych do ograniczenia…
… zdolność do czynności prawnych Dla wystawcy jest zaciągnięciem kredytu lub kaucją, dla wierzyciela jest sposobem udzielania kredytu i przyjęciem zapłaty, dla indosanta jest papierem wartościowym o określonym nominale, dla dla poręczyciela jest przyjęciem zobowiązania, które trzeba zaspokoić w przypadku ich niespełnienia prze wystawcę, dla akceptanta jest przejęciem zobowiązania wystawcy.
23. Właściwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz