Finanse - System finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5628
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - System finansowy  - strona 1

Fragment notatki:


Finanse ( S. Owsiak) Współcześnie przez finanse rozumie sie ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością społeczną i gospodarczą człowieka. Podmioty gospodarujące powszechnie posługują sie pieniądzem. Chodzi o to, aby działalność była bezpieczna. Warunki funkcjonowania podmiotów w sferze pieniężnej tworzy system finansowy. System finansowy to zespół logicznie ze sobą powiązanych form organizacyjnych aktów prawnych i instytucji finansowych i innych elementów umożliwiających podmiotom nawiązanie stosunków finansowych zarówno w sektorze realnych jak i w sektorze finansowym. System finansowy tworzy, więc podstawy działalności dla wszystkich podmiotów posługujących sie pieniądzem.
Wyrazem załamania sie systemu finansowego gospodarki jest kryzys finansowy, który może przełożyć sie na kryzys całego systemu gospodarczego. Dbałość o zdrowy system finansowy leży w sektorze wszystkich podmiotów. System będzie zdrowy, gdy będzie jak najmniej odczuwać skutki kryzysów finansowych poszczególnych podmiotów gospodarczych. W wyniku kryzysu następuje utrata stabilności finansowej. Stabilność finansowa to zdolność systemu finansowego do wspomagania procesów ekonomicznych zarządzania ryzykiem, przyjmowania na siebie szoków.
Pieniądz występował do końca XVII w postaci kruszcowej. Państwo wtedy nie tworzyło pieniądza. Pieniądz miał charakter materialny. Pod koniec wieku XVII pojawiły się sie banknoty, których cechą była wymienialność na kruszec. Pierwszymi bankierami byli złotnicy. Ludność przychodziła do złotników i deponowała kruszec. Oni wydawali kwity na okaziciela i to były pierwsze banknoty. Od połowy XIX w jeden bank mógł emitować banknoty na terenie kraju i były to banki emisyjne (później centralne). Depozyt to jest wkład pieniężny do banku. W XIX w bardzo rozwinęły sie depozyty. Na początku ludzie przynosili kruszec, później wpłacali gotówkę, bankierzy wystawiali rachunek. Gdy klienci składali depozyty rosły rezerwy banków komercyjnych. Bank komercyjny udzielając kredytu samym tym faktem kreuje akcje nowego pieniądza. Banki utrzymują rezerwy gotówkowe od depozytów.
r - stopa minimalnych rezerw = R( rezerwy gotówkowe) / D (depozyty, czyli wkład). Kredyt jest głównym źródłem pieniądza.
Wkład pierwotny- polega na zamianie określonej ilości pieniądza gotówkowego na taką samą ilość pieniądza bezgotówkowego.
Banki komercyjne mogą udzielić większe kredyty, jeśli mają większe rezerwy.
Są 2 rodzaje pieniądza: pieniądz banku centralnego i pieniądz banków komercyjnych. Bank centralny decyduje o rozmiarach bazy monetarnej (emituje pieniądz gotówkowy). Pieniądz banku centralnego to pieniądz gotówkowy. Banki komercyjne działają na bazie pieniądza banku centralnego. Gdy rosną rezerwy gotówki banków komercyjnych, banki te udzielają kredytów tworząc tym samym nowy pieniądz zwany pieniądzem bankowym (bezgotówkowym).


(…)

… % wartości min. papieru wartościowego
Weksle handlowe: weksel własny i weksel trasowany
Wystawca wystawia weksel, dłużnik (TRASAT) to osoba, która ma weksel zapłacić, remitent (BENEFICJENT) to osoba, której należy sie kwota wekslowa.
Weksel własny jest pisemnym przyrzeczeniem zapłaty. Charakterystyczne dla weksla własnego jest to, że jego wystawca jest jednocześnie dłużnikiem.
Weksel trasowany jest pisemnym poleceniem zapłaty. Trasant - wystawia weksel trasowany.
Jeśli przed terminem płatności weksla remitent zgłosi sie do trasata, aby potwierdził zgodę na wykonanie polecenia trasanta to wówczas trasat staje sie akceptantem a sam weksel nosi miano akceptowanego. Przez akceptację trasat wyraźnie potwierdza przyjęcie zobowiązania wekslowego.
Wiarygodność weksla może być dodatkowo wzmacniana, jeśli jego zapłatę…
… blanco. Uzyskamy kwotę mniejszą (pomniejszoną o dyskonto) liczoną od dnia dyskonta do dnia wykupu (płatności) weksla. Wysokość procentu dyskonta ustala bank ( stopy dyskonta). Redyskonto - sprzedaż dyskontowanych weksli przez banki komercyjne bankowi centralnemu (kwota weksla - redyskonto).
Bank centralny ustala procent dyskonta (stopę redyskonta). Niska stopa redyskonta zachęca bank komercyjny…
… służą często wyrównaniu niedoborów kasowych banków komercyjnych.
Dwa systemy ustalania dyskonta: system amerykański i holenderski. W systemie amerykańskim ustalana jest jedna stopa dyskonta i z tym dyskontem zostaną sprzedane wszystkie bony. W systemie holenderskim ustala sie maksymalną stopę dyskonta, ale nie wszystkie bony skarbowe zostaną z takim dyskontem sprzedane. Będą sprzedane z takim dyskontem…
… do redyskonta weksli.
Jeżeli bank centralny kupuje weksle handlowe od banków komercyjnych to rośnie ilość pieniądza urzędowego, czyli następuje fonetyzacja wierzytelności prywatnej na pieniądz urzędowy.
Podaży pieniądza nie da sie zmniejszyć podnosząc stopę redyskonta ( banki komercyjne nie będą wtedy sprzedawać weksli - redyskontować je i podaż zostaje na stałym poziomie)
Operacje otwartego rynku to operacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz