PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne - strona 1 PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne - strona 2 PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH: 1. Kryterium: czy do dokonania danej czynności prawnej wystarcza oświadczenie woli jednej tylko strony, czy też potrzeba oświadczeń woli dwu lub więcej stron. a) JEDNOSTRONNE- oświadczenie woli jednej strony - testament, - przyrzeczenie publiczne, - przekaz . Nie są natomiast takimi czynnościami darowizna czy zwolnienie z długu! b) DWUSTRONNE ( UMOWY )- zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron ( np. umowa spółki cywilnej ), potrzebny jest konsens ( zgodność zamiarów stron ). Wszystkie strony muszą złożyć zgodne oświadczenia woli. Pamiętać należy, że chodzi o oświadczenia woli stron, a nie osób! c) WIELOSTRONNE ( UCHWAŁY (- nie wymaga się konsensu, na ogół przepisy przewidują określoną większość- nie ma wymogu jednolitej zgody. 2. Kryterium: kiedy czynność wywołuje skutki prawne? a) NA WYPADEK ŚMIERCI ( MORTIS CAUSA )- skuteczność ich jest zależna od śmierci osoby, która czynności dokonała, przy czym osoba, która ma odnieść korzyść z tej czynności, musi istnieć w chwili tej śmierci- - jedyną taką czynnością w prawie polskim jest testament, nie ma darowizny na wypadek śmierci b) MIĘDZY ŻYJĄCYMI.( INTER VIVOS )- wszystkie inne 3. Kryterium: co jest potrzebne do ważności umowy? a) KONSENSUALNE- czynność prawna jest dokonana, gdy strona ( przy czynnościach prawnych jednostronnych ) albo strony ( przy umowach ) złożą oświadczenie woli. Większość to czynności konsensualne. Samo porozumienie oznacza, że umowa jest zawarta ( strony dochodzą do porozumienia solo consensu ). b) REALNE- w skład stanu faktycznego czynności prawnej wchodzą jeszcze inne elementy poza oświadczeniem woli. - przechowanie ( Art. 835 )- przez umowę przechowania, przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Oznacza to, że stosunek przechowania powstaje nie z chwilą zgodnych oświadczeń woli składającego i przechowawcy, lecz dopiero wtedy, gdy rzecz zostanie oddana przechowawcy na przechowanie. - zastaw ręczny ( pignus )- nie powstanie dopóki nie zostanie wydana rzecz będąca przedmiotem zastawu, przechowanie. - zadatek ( art. 384 ) - nabycie spłaconej wierzytelności ( art. 518 §1 ), - użyczenie ( art. 710 ), - skład ( art. 853 §1 ), c) Istnieje trzecia grupa czynności- nie wymagają wydania rzeczy, ale nie dochodzą do skutku solo consensu- wydanie rzeczy często zastąpione jest wpisem do rejestru publicznego - hipoteka- nie można jej ustanowić bez ujawnienia wierzyciela w księdze wieczystej ). Kiedyś była hipoteka tajna ( przysługiwała Skarbowi Państwa ).

(…)

…. Takie czynności mają bardzo duże znaczenie gospodarcze.
- umowa sprzedaży ( Art. 535.- przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę ). - umowa zamiany ( Art. 603.- przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie…
… )- roszczenie kondykcyjne i to tylko względem B. Zwrot świadczenia odbędzie się wg zasad bezpodstawnego wzbogacenia.
Jak to wygląda w różnych systemach prawnych:
1) prawo francuskie nieco inny podział, nie na 5 rodzajów causy.
a) wzajemnego świadczenia ( causa solvendi, obligendi vel acquirendi i w celu ustalenia ),
b) nieodpłatnego świadczenia ( donandi, cavendi ).
Kodeks Napoleona w zasadzie nie zna…
… ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej ( świadczenie jednej strony stanowi kauzę- patrz niż. świadczenia strony drugiej ).
Dokonanie czynności nieodpłatnej wymaga specjalnej formy. Np. oświadczenie darczyńcy powinno mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli świadczenie już jednak nastąpiło, to umowa mimo to jest ważna ( konwalidacja ). Akt służy zmuszeniu podmiotu do refleksji- aby pochopnie nie podejmować decyzji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz