Podstawy teoretyczne, metodyczne i praktyczne - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy teoretyczne, metodyczne i praktyczne - wykład - strona 1 Podstawy teoretyczne, metodyczne i praktyczne - wykład - strona 2 Podstawy teoretyczne, metodyczne i praktyczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1. PODSTAWY TEORETYCZNE, METODYCZNE I PRAKTYCZNE ORAZ ZNACZENIE ANALIZ GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1.1. Istota analizy i jej rola w procesie zarządzania i podejmowaniu decyzji Działalność każdej firmy wymaga okresowej analizy, czyli rozłożenia całości procesu działań na części składowe tego procesu i rozpatrywanie każdej z nich z osobna. Analiza staje się metodą poznania tego procesu i ustalenia z jednej strony, czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty (analiza ex post), z drugiej strony zaś na określenia kierunków i sposobów doskonalenia dalszej działalności (analiza ex ante). A zatem analiza jest metodą poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań między tymi elementami, szczególnie zależności przyczynowo - skutkowych.
Analiza odnosząca się do działalności gospodarczej nosi ogólną nazwę analizy ekonomicznej. Wykrywane podczas badań analitycznych prawidłowości ekonomiczne, zachodzące w dotychczasowej działalności pozwalają wnioskować prospektywnie.
Analizę ekonomiczną definiuje się też szeroko jako „dyscyplinę naukową dotyczącą zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych”. 1 Okazuje się jednak, że większość metod wykorzystywanych w analizach stanowi dorobek innych dyscyplin naukowych: statystyki, ekonometrii, matematyki.
Uwzględniając ten związek z innymi dyscyplinami naukowymi analiza ekonomiczna jest dyscypliną naukową zajmującą się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywanie za pomocą rozmaitych metod badawczych prawidłowości dotyczących zachowania się podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. 2 Firma jest na ogół obszarem niezidentyfikowanym, a wiedza o niej płynąca z innych dyscyplin naukowych pozwala jedynie na ustalenie wstępnych hipotez, co do rodzaju związków zachodzących między tymi zjawiskami. Dopiero właśnie analiza ekonomiczna pozwala na badanie tych związków, określenie kierunków zmian i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Niektórzy rozumieją analizę jako swego rodzaju opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. Wymaga ona zastosowania odpowiednich metod badania i zasad oceny wypracowanych przez analizę jako samodzielną dyscyplinę naukową.
W procesie analizy ekonomicznej wykorzystywany jest dorobek wielu dyscyplin naukowych i ekonomiki przedsiębiorstw, finansów, rachunkowości, marketingu itp. W praktyce jednak najściślej powiązania występują z szeroko pojętą rachunkowością, stąd niekiedy analizę traktuje się jako jej część składową. Wiadomo, tymczasem, że rachunkowość ma za zadanie odpowiednio zarejestrować operacje gospodarcze i utworzyć podstawy liczbowe do oceny stanu i wyników finansowych firmy oraz jej powiązań finansowych ze światem zewnętrznym, natomiast opracowana w ramach rachunkowości sprawozdawczość finansowa dostarcza informacji o sytuacji finansowej firmy.


(…)

…. Przedsiębiorstwo musi więc rozważyć, czy jego działania będą skuteczne ze względu na charakter panującej na rynku konkurencji. Konkurencja: czysta, monopolistyczna, oligopol i monopol stwarzają bowiem ku temu odmienne warunki.
W krajach silnie rozwiniętych bardzo ważną rolę przydaje się funkcjom badania konkurentów. Działania te są domeną marketingu, który jest nie tylko dziedziną poznawczą, lecz sumą pewnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz