Podstawy pedagogiki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy pedagogiki - strona 1 Podstawy pedagogiki - strona 2 Podstawy pedagogiki - strona 3

Fragment notatki:

Obszerna (22 strony) notatka z pedagogiki. Notatki z pedagogiki mają przejrzystą formę i bogatą treść. W notatce omówione zostały między innymi następujące zagadnienia: przedmiot badań pedagogów, subdyscypliny pedagogiki, pedagogika socjologiczna, pedagogika szkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika przedszkolna, dydaktyka, pedagogizm, pedagogia, diagnoza w pedagogice i psychologii, system edukacyjny w Polsce, współczesny dyskurs pedagogiczny, antypedagogika, pedagogika medialna, edukacja wyzwalająca, socjalizacja, środowisko wychowawcze, funkcje rodziny, międzynarodowe raporty oświatowe, reforma edukacji, taksonomia, kompetencje współczesnego nauczyciela, obszary diagnostyczne szkoły jako instytucji, obserwacja jako metoda poznania rzeczywistości, taksonomia celów kształcenia, dziedzina poznawcza, zasady, formy, metody organizacyjne, koncepcje rozwoju osobowości, behawiorystyczne, poznawcze, humanistyczne, psychoanaliza, anatomia lęku, przyczyny i skutki, niepowodzenia w szkole, dyskalkulia, dysleksja, wady słuchu, strukturalne zaburzenie zdolności matematycznych, społeczeństwo informacyjne, media masowe, multimedia, sondaż diagnostyczny.

1. PRZEDMIOT BADAŃ PEDAGOGÓW
Przedmiotem badań pedagogów jest wychowanie. WYCHOWANIE - świadomie organizowana działalność społeczna zmierzająca do osiągnięcia danego celu. Celem wychowania jest wywołanie zamierzonych zmian osobowości człowieka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo - instrumentalną jak i aksjologiczną.
Poznawczo - instrumentalna jest związana z poznaniem rzeczywistości i umiejętności oddziaływania na nią.
Aksjologiczna polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, celu życia.
Proces i wyniki wychowania kształtują się pod wpływem:
zorganizowanej działalności środków masowego przekazu
wysiłków jednostki nad kształtowaniem własnej osobowości
Zakresy wychowania:
umysłowe
moralne
estetyczne
społeczne
patriotyczne
środowiskowe
samowychowanie
2. SUBDYSCYPLINY pedagogika resocjalizacyjna - zajmuje się wychowaniem osób niedostosowanych społecznie
pedagogika socjologiczna - czyli pedagogika pracy
pedagogika medialna, czyli mediów - wyjaśnia mechanizm oraz prognozuje
pedeutologia - nauka o nauczycielu
andragogika - pedagogika dorosłych
pedagogika społeczna
pedagogika przedszkolna
pedagogika wczesnoszkolna (7 - 10 lat)
pedagogika specjalna ( OLIGOFRENIOPEDAGOGIKA) - zajmuje się ludźmi o obniżonej normie intelektualnej (upośledzeni umysłowo)
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
pedagogika kulturalno - oświatowa
pedagogika porównawcza
historia rozwoju myśli pedagogicznej - historia wychowania, historia edukacji
teoria wychowania
dydaktyka - nauka badająca proces uczenia się 3. PEDAGOGIKA, PEDAGOGIZM, PEDAGOGIA
pedagogia - zespół środków i metod wychowawczych stosowanych przez nauczycieli; pojęcie pedagogii odnosi się do praktyki „sztuki wychowania” w odróżnieniu od pedagogiki, która jest teoretyczną i naukową refleksją dotyczącą praktyki edukacyjnej; obecnie mówi się również o pedagogii jako paradygmacie edukacyjnym, który może przybierać postać doktryny pedagogicznej, ideologii edukacyjnej bądź ukrytego programu wychowawczego (np. szkoły). pedagogika - nauka albo — ściślej — zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizowania procesów wychowawczych. Wychowanie to jedna z form działalności społ.; na działalność wychowawczą składa się wiele zabiegów i procesów, mających na celu wpływanie na fizyczny, u

(…)

….
W tym raporcie mówi się o statusie nauczyciela - każdy nauczyciel powinien być wynagradzany. Raport ten składa się z 21 tez. Mówi się o kompetencjach nauczyciela.
„uczyć się bez granic, jak zewrzeć lukę ludzką”
Luka ludzka - dystans poznawczy uniemożliwiający uczestniczenia ludziom możliwości poznawcze.
Raport wprowadza kształcenie ustawiczne - uczyć się całe życie. Pojawia się wirtualny nauczyciel, mediator…
…. W społeczeństwach na różnych szczeblach rozwoju rodzina przybiera różne formy: ze względu na liczbę członków (zazwyczaj tworzących jedno gospodarstwo domowe) wyróżnia się rodzinę pełną, składającą się z męża, żony, dzieci, oraz rodzinę niepełną, w której brak jednego z rodziców; ze względu na liczbę generacji — rodzinę małą, składającą się z rodziców i dzieci, oraz rodzinę wielką — utworzoną przez co najmniej 3…
…, która bada tylko zjawiska obserwowalne
sterowanie pozytywne: to motywowanie działania za pomocą wzmocnień pozytywnych. Należy wiedzieć, jakie wzmocnienia będą miały wartość w danej sytuacji.
Zasady poprawnego sterowania pozytywnego są rzadko przestrzegane w rzeczywistych układach instytucjonalnych czy w życiu osobistym.
Behawioryzm zajmuje się nie tylko działaniami typu „ mieć” ale także „ być”.
Religia…
… nie jest stanem wewnętrznym, ale cechą zewnętrznego zachowania.
Godność - podobnie jak wolność, jest cechą środowiska i polega na dążeniu do maksymalizowania liczby wzmocnień pozytywnych, takich jak uznanie społeczne, podziw.
Inżynieria społeczna - behawiorystyczna metoda modyfikacji człowieka.
Techniki modyfikowania zachowań Desensibilizacja ( metoda odczulania, uniewrażliwienie ), wykorzystywana do leczenia…
… twórcy to Erich Fromm i Rollo May.
- ludzkie działanie warunkują wewnętrzne siły motywacyjne, często kolidujące ze sobą, nieświadome. Człowiek to istota niedoskonała „ mierny aktor, który nie zna przyczyn swego dramatu”.
-główne cele tej psychologii to poznanie motywacji ludzi, struktury ich charakteru, która pozwala przewidzieć niespodziewane zmiany w myśleniu i działaniu
- osobowość to system sił…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz