Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia5 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia5 - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia5 - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZOWANIE -skoordynowany zespół czynności wykonywany przez personel firmy w celu realizacji określonego zadania zleconego przez przełożonego -sposób ułożenia lub przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągania celu.
ETAPY PROCESU ORGANIZOWANIA
1.ustanowienie całej pracy
2.podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 3.łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych zadań
4.koordynowanie pracy członków organizacji w harmonijną całość
5.sprawdzenie skuteczności organizacji i wprowadzenie poprawek
WIĘZI ORGANIZACYJNE
Relacje między częściami składowymi całości nazywamy. Rozróżnia się :
-służbowe /hierarchiczne/ -wyrażają zależność podwładnego od przełożonego
-uprawnienia przełożonego do wydawania poleceń, decydowania i określenia zadań jakie powinien wykonać podwładny.
-funkcjonalne /nie hierarchiczne/ -układ stosunków oficjalnych wyznaczonych przepisami
-istota jest pomaganie i doradzanie
-informacyjne -obowiązek wzajemnego informowania członków zespołu o stanie organizacji
-techniczne -wynikają z podziału pracy
-wzajemne uzależnienie członków zespołu podczas realizacji wspólnego celu
HIERARCHIA I PODZIAŁ WŁADZY -uprawnienia i odpowiedzialność -stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa)
-rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu przełożonemu)
-jedność rozkazodawstwa (każdy pracownik powinien odpowiadać przed jednym przełożonym)
-liniowość drogi służbowej (kanały komunikacji powinny być jasne i sformalizowane)
-stopień centralizacji i decentralizacji -system komunikacji i informacji (zapewnia ład we wzajemnych stosunkach służbowych pomiędzy stanowiskami pracy)
ORGANIZACJA
-każdy przedmiot składający się co najmniej z dwóch elementów, pomiędzy którymi dokonuje się specjalizacja w procesie realizacji jakiś zdarzeń -system którego uporządkowanie polega przede wszystkim na tym, że jego części współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części.
1) w sensie rzeczowy- to całość złożona z części, które pracują razem w określonym celu dla powodzenia całości. Zbiór elementów uporządkowanych wg jakiejś zasady i powiązanych w jedną całość.
2) w sensie czynnościowym - to proces dochodzenia do całości. Pewne kolejne czynności, które mają nas doprowadzić do osiągnięcia całości (do organizacji rzeczowej)
3) w sensie atrybutowym

(…)

… wymianę energii, materii i informacji.
-wewnętrznie uporządkowane co przejawia się w określonej strukturze wewnętrznej organizacji.
-mają zdolność doskonalenia się i podnoszenia stopnia zorganizowania i sprawności działania.
-zdolne do osiągania stabilnych stanów mimo zmian w otoczeniu (ciągła równowaga dynamiczna z otoczeniem).
Organizacja jako system społeczno-techniczny (model Leavitt'a)
ORGANIZACJA…
…, analiza swoich słabych i mocnych stron i jednocześnie ma miejsce formowanie celów
2.określenie obecnej sytuacji ( czy posiada wystarczające zasoby aby wprowadzić plan w życie); analiza konkurencji- segment walka; opracowanie strategii działania. Elementami tej strategii jest: domena działania- z jakim produktem startuje przedsiębiorstwo i do kogo skierowany jest produkt (i na jakim rynku).
3.ustalenie…
… i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej
-zidentyfikowanie alternatywnych możliwości działania
-wybór najlepszej możliwości i jej realizację
-menadżerowie podejmując decyzje znajdują się w różnych sytuacjach stosownie do sytuacji podejmują różne decyzje.
-podejmowanie decyzji może być rozumiane jako: akt podjęcia decyzji proces podejmowania decyzji. RODZAJE DECYZJI:
Decyzje zaprogramowane -mają kompletną…
… i racjonalny. Ważną rolę odgrywa zatem intuicja i doświadczenie.
ETAPY PROCESU RACJONALNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
1.rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej—menadżer musi wyrobić sobie pełne zrozumienie problemu, jego przyczyn a także jego powiązania z innymi czynnikami. 2.identyfikowanie alternatywnych wariantów—jest to identyfikacja alternatywnych skutecznych zasobów działania. Dobrze jest opracowywać…
… selekcję i szkolenie pracowników,
—dokonywanie szczegółowych charakterystyk stanowiska pracy przez pomiar czasu i ruchów roboczych (chronometraż),
—precyzowanie relacji między stanowiskami a pozycjami w zakładzie.
-W latach 50 i 60 przedstawiciele nurtu Human Relations traktowali konflikt jako skutek nieprawidłowego funkcjonowania struktury organizacyjnej firmy
-twierdzono, że:
—konflikt wybucha…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz