Podstawy nauk o Ziemi-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy nauk o Ziemi-pytania - strona 1 Podstawy nauk o Ziemi-pytania - strona 2 Podstawy nauk o Ziemi-pytania - strona 3

Fragment notatki:

1.Wymień nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest planeta Ziemia:
-Geodezja, -Geografia
-Geologia, -Geofizyka
-Geomorfologia, -Oceanologia
-Geotechnika, -Gleboznawstwo
-Ekologia, -Paleontologia
-Hydrologia, -Inne
2.Co rozumiemy pod pojęciem minerału?
Minerał - jest to pierwiastek, związek lub jednorodna mieszanina pierwiastków, lub związków chemicznych powstała w sposób naturalny bez ingerencji człowieka.
mineralogia - jest to nauka o właściwościach minerałów, fizykochemicznych, pochodzeniu, przeobrażeniach, rozmieszczeniu w skorupie ziemskiej, wchodzi w zakres nauk geologicznych i jest powiązana z krystalografią, petrografią i geochemią.
3. Wymień minerały zaliczane do klas: pierwiastków rodzimych i siarczków.
Pierwiastki rodzime: Węgliki, Fosforki, Azotki
np. Au złoto, Ag srebro, C diament, grafit, S siarka
Siarczki: Piryt FeS2, Chalkopiryt CuFeS2
4. Wymień minerały zaliczane do klasy tlenków i wodorotlenków.
Magnetyt Fe3O4 Hematyt Fe2O3 Getyt FeOOH
5. Wymień minerały zaliczone do krzemianów
Oliwiny, Pirokseny
Amfibole, Miki
Muskowit, Biotyt
6.Wymień właściwości brane pod uwagę przy charakterystyce minerałów
- Fizykochemiczne
--Układ kryptologiczny (sieć przestrzenna)
--Kryształ (pokrój kryształu)
-Makroskopowe
--Barwa
--Rysa
--Przezroczystość
--Połysk
--Łupliwość
--Przełam
--Twardość
--Gęstość właściwa
--inne cechy
-cechy mechaniczne
-cechy optyczne
7.Które minerały charakteryzują się stopniem twardości 9 i 10 w skali Mohsa?
Korund Al2O3 - skala 9
Diament C - skala 10
8. Jak dzielimy minerały ze względu na ich ilościowy udział w skale?
Minerały mogą występować pojedynczo lub w zespołach.
Formy skupienia kryształów:
-Szczotka krystaliczna
-Geoda
-Skupienie ziarniste
-Skupienie promieniste
-Oolity
-Stalaktyt i stalagmit
9. Podaj krótką charakterystykę kwarcu.
Kwarc - należy do grupy krzemionki, jest to jeden z najpospolitszych minerałów występujących w przyrodzie, powstaje z połączenia tlenu i krzemu, tzw. Dwutlenek krzemu SiO2 czyli krzemionka. Nie rozpuszcza się w kwasach, występuje przeważnie w postaci kilku minerałów, które tworzą się w rożnych warunkach genetycznych.


(…)

…. Wymień rodzaje rędzin węglanowych.
trzeciorzędowe, kredowe, jurajskie, dewońskie, permeńskie
106. Omów budowę i właściwości rędzin brunatnych. Małą zawartość węglanów aktywnych, zwykle poniżej 5%, Słabo zaznaczony poziom brunatnienia, Twarde i krystaliczne wapienie. Powstają z wapieni różnych formacji geologicznych w wyniku zaawansowanego wietrzenia chemicznego skały macierzystej przy równoczesnym…
… opadowej i zróżnicowanym składem granulometrycznym w profilu glebowym. Gleby te mają wadliwe stosunki wodno powietrzne, są one nadmiernie wilgotne w okresach opadów, a jednocześnie ulegają nadmiernemu przesuszeniu w pozostałych okresach.
Przydatność rolnicza:
Wartość rolnicza tych gleb jest bardzo różna, zależy z jednej strony od skały macierzystej, a z drugiej od nasilenia procesu odgórnego oglejenia…
czarnoziemów zdegradowanych z właściwościami czarnoziemów niezdegradowanych.
właściwości czarnoziemów zdegradowanych. 110,111
113. W wyniku jakiego procesu i w jakich warunkach tworzą się gleby brunatne.
Gleby brunatne tworzą się w różnych strefach roślinno-klimatycznych, z różnych skał macierzystych, przy udziale roślinności leśnej - głównie lasów liściastych, rzadziej mieszanych w wyniku procesu…
… niż ziarna piasków rzecznych. Charakteryzują się słabą selekcją i urozmaiconym składem mineralnym. W porównaniu z piaskami aluwialnymi wykazują mniejsze przesortowanie i przemycie. Obok glin morenowych stanowią one najbardziej rozpowszechnioną skałę macierzystą gleb na obszarze centralnej i północnej Polski. 25.Omów właściwości i występowanie lessów
Lessy są pyłami pochodzenia eolicznego, o barwie żółtej, wykazują pionową łupliwość i brak warstwowania. Typowy less składa się z kwarcu glinokrzemianów, węglanów , wodorotlenków żelaza i glinu oraz minerałów ilastych. Ziarna lessu są na ogół ostrokrawędziste, co przyczynia się do wykształcenia dużej porowatości. Osady lessowe wykazują bardzo dobre właściwości fizyczne, dobre właściwości fizykochemiczne i stanowią jedną z najwartościowszych skał macierzystych…
… (pałka wodna, trzcina, sitowie, wodorosty) i obumarłego planktonu- muły limnetyczne
131. Wymień podtypy wyróżniane wśród gleb torfowych.
-gleby torfowe torfowisk niskich,
-gleby torfowe torfowisk przejściowych,
-gleby torfowe torfowisk wysokich,
132. Omów występowanie, właściwości i roślinność torfów wysokich.
Torfowiska wysokie występują w miejscach bez przepływu wody, w których stagnują głównie ubogie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz