podstawy marketingu - Orientacja produkcyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy marketingu - Orientacja produkcyjna - strona 1 podstawy marketingu - Orientacja produkcyjna - strona 2

Fragment notatki:

Marketing - to planowanie, koordynacja i kontrola wszelkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na wszelkie aktualnie i potencjalne rynki zbytu. W pojęciu nowoczesnym makreting pojmowany jako działalność ludzka zmierzająca do zaspokojenia pragnień i życzeń poprzez proces wymiany. Marketing wdrażany jest do realnych działań firmy w procesie zarządzania marketingowego. Zarządzanie marketingowe jest to opieranie wszekich decyzji w firmie na informacjach rynkowych poprzez zastosowanie marketingu.
Ewolucja koncepcji marketingowej. Orientacja produkcyjna - pojawiła się w drugiej połowie XIX w. i zakładała ona, że: - klienci będą nabywać przede wszystkim towary o niskiej cenie, łatwodostępne (jakość schodzi na drugi plan),
- przedsiębiorstwa koncentrowały się na masowej produkcji, zwiększaniu skali produkcji na obniżce kosztów, dobrej organizacji pracy, osiągnięciu jak najwyższej wydajności pracy poprzez eksploatacje maszyn, urządzeń oraz czynnika ludzkiego.
- szeroka dystrybucja.
- nadwyżka popytu nad podażą.
Orientacja produktowa - przedsiębiorstwa zmierzały do produkcji towarów o wyjątkowych cechach dbając o ich najwyższą jakość, zabiegały o nowowczesność technologii, nawyższe materiały i surowce do produkcji.
Orientacja sprzedażowa - pojawiła się w poł. XX w. skupiano się na aktywizacji sprzedaży przede wszystkim poprzez promocję a w jej ramach poprzez reklamę.
- zakładano bierność konsumenta a aktywizowano sprzedaż.
Orientacja marketingowa - (na kliena) pojawiła się kilkadziesiąt lat temu. Przedsiębiorstwa za priorytet uznały zaspokojenie potrzeb konsumentów, ustalenie czy oferowane wyroby satysfakcjonują konsumentów w wystarczającym stopniu i jakie cechy powinny posiadać oferowane produkty. Marketing stał się filozofią całego przedsiębiorstwa. Marketing stał się filozofią całego przedsiębiorstwa. Marketing ma znaczenie instrumentalne, czyli jest on zbiorem metod i technik działania, które umożliwiają zbadanie potrzeb konsumenta, jego szczególnych preferencjach umożliwiają wykształcenie potrzeb wcześniej nieujawnionych i skutecznie zachęcają do zakupu określonych dóbr.
Marketing w pojęciu instrumentalnym Orientacja strategiczna - pojawiła się pod koniec lat 80.
Orientacja ta zakłada:
- zaspokojenie potrzeb i preferencji nabywców powinno być wykonane w sposób skuteczniejszy niż czyni to konkurencja.
- należy dokładnie zdefiniować rynek docelowy (kto działa na tym rynku). Ważne stały się badania rynkowe. Należy zaspokajać potrzeby konsumenta, ale i przynosić zysk przedsiębiorstwu. - działania marketingowe powinny zanaleźć swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i powinny harmonizować z innymi działaniami przedsiębiorstwa.

(…)


- usługi mają charakter niematerialny, niefizyczny
- ze względu na zachowanie konsumenta w procesie zakupu
- dobra powszechnego użytku - podstawowe, kupowane regularnie, nieposzukiwalne, specjalne
- dobra wybieralne - zakupy planowane i homogeniczne - zbliżone do siebie markami i heterogeniczne - inne produkty o innych cechach
- dobra luksusowe - nie ma substytutów
IV wyposażenie produktu
nazwa - krótka…
… - telewizory
Podstawowe kierunki polityki cen:
Różnicowanie cen w zależności od cyklu życia produktu:
Cena dla nowego produktu
N
W
Cena dla dojrzałości
Polityka dyskontowa
Polityka skinning
N
Polityka przenikania
Polityka wysokich cen
W
Szybkie zdobycie rynku Dobra luksusowe
Rodzaje rabatów:
dla konsumentów - za ilość, za wartość, za płatność gotówką, za wierność
dla pośrednika:
-funkcjonalny:ryczałtowy(-hurt-detal) i właściwy (za składowanie towarów-odbioru-obsługa klienta) 2b) Szacowanie popytu:
- elastyczność cenowa popytu
|E|>1 popyt elastyczny P⇓
|E|< popyt nieelastyczny P⇑
|E| = nie zmieniać cen; reklama, promocja
P⇑⇒Q⇑ paradoksy dóbr podrzędnych i dóbr luksusowych
- Czynniki wpływające na wrażliwość konsumentów na cenę:
efekt wartości unikatowej - im większe ceny to spada wrażliwość konsumenta
efekt…
… się konkretnych uczestników
-||- wyłączna - wytypowanie pośredników i nadanie im wyłączności. Dotyczą dóbr luksusowych.
2.Ustalenie kanałów alternatywnych:
3. Analiza porównawcza i ocena kanałów alternatywnych z punktu widzenia kosztów, spodziewanych zysków, sprzedaży, warunków zawierania umów:
4. Wybór kanału dystrybucji, czyli konkretnych uczestników : czynniki determinują wybór kanału dystrybucji:
a) wielkość…
… tylko moc doradztwa, zbiera informacje o rynku, obserwuje co się dzieje w przedsiębiorstwie.
Komórka marketingowa - pion marketingowy
Zarząd
z-ca dyr. ds. marketingu
marketing
kierownik ds. sprzedaży
Dyfersyfikacja - powołanie kierowników do spraw produkcji i dystrybucji tylko jednego towaru.(towary Coca-Coli)
Systemy informacji marketingowej SIM - dostarczają informacji dla potrzeb zarządzania, analizy…
… grup społecznych (bogatych i biednych)
Marketing skoncentrowany - produkt wydzielony jest dla jednej grupy społecznej (najbogatsi).
Segmentacja rynku - podział rynku wg. przyjetych przez firmę kryteriów na szeregi jednorodnych grup nabywców.
Segment musi być:
- liczny
- stabilny w czasie
- homogeniczny - podobne preferencje nabywców
- dostępny w czasie i przestrzeni
- musi istnieć odpowiednia…
… dziedzinie, zwykły użytkownik
Wybór kanału komunikacji
cechy produktu
rodzaj produktu
stadium cyklu życia
Czynniki związane z nabywcą:
- Charakterystyka rynku docelowego
- zachowania nabywcy i motywy ich działania
Czynniki związane ze strategią marketingową firmy:
- wizerunek sprzedawanych produktów
- strategia cen
- strategia dystrybucji
- rozmiary budżetu
- kwalifikacje personelu
W przypadku kanałów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz