Podstawy filozofii - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2835
Wyświetleń: 18389
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy filozofii - wykłady - strona 1 Podstawy filozofii - wykłady - strona 2 Podstawy filozofii - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Do ściągnięcia 14 stron wykładów z filozofii w formacie doc. Zagadnienia zawarte w notatce to między innymi: podział filozofii, podział filozofii w Akademii Platońskiej, podział filozofii według Arystotelesa, filozofia presokratejska (presokratycy), Tales, hilozoizm, Anaksymander, apeiron, Anaksymenes, Heraklit, wariabilizm, Parmenides, dialektyka, Zenon z Elei, paradoks mety, Anaksagoras, infinitystyczna koncepcja przyrody, Demokryt, teoria atomów, Empedokles, Pitagoras, kult orficki, klasyczny okres filozofii greckiej, sofiści, sensualizm, relatywizm, praktycyzm, konwencjonalizm, Sokrates, Platon, idealizm, idealizm ontologiczny i obiektywny, idealizm transcendentalny, realimz, substancja, Arystoteles, zasada złotego środka w etyce, eudajmonia, hellenistyczny okres filozofii greckiej, cynicy, Antystenes, stoicy, cyrenaicy, Arystyp z Cyreny, epikureizm, hedonizm, Epikur, Zenon z Kition, stoa poikile, logos, równość wszystkich ludzi wobec natury, sceptycyzm, Filon z Aleksandrii, Plotyn, neoplatonizm, emanacjonizm, prajednia. Kolejnymi tematami poruszanymi w tej notatce są: filozofia chrześcijańska, patrystyka, scholastyka, nauka Ojców Kościoła, gnoza, nauka Ojców aleksandryjskich, Orygenes, nauka Ojców kapadockich, św. Grzegorz z Nyssy, św. Grzegorz z Nazjanzu, system św. Augustyna, Bazylides Syryjczyk i Walentyn Egipcjanin, Manes, Orygenes, Sobór Nicejski, Tertulian, filozofia arabska, Jan Szkot Eriugena, Św. Anzelm z Canterbury, Piotr Abelard, szkoła w Chartres, Św. Jan Fidanza, Św. Tomasz z Akwinu. Ponadto w wykładach: Jan Duns Szkot, Michel de Montaigne, Racjonalizm XVII wieku, Newton, Rene Descartes ? Kartezjusz, Blaise Pascal, Tomasz Hobbes, Benedykt Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Empiryzm brytyjski, filozofia Oświecenia, George Berkeley, John Locke, Immanuel Kant, David Hume, metafizyczny idealizm niemiecki, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, pozytywizm, August Comte, główne nurty filozoficzne w XX w.

Filozofia ( gr. Philia-miłość ┼ sofia-mądrość ═philosophija-miłość mądrości ).
Podręcznik: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I,II, III. Podział filozofii:
Metafizyka ( Ontologia ) : nauka o bycie :
Kosmologia : nauka o przyrodzie.
Psychologia : nauka o duszy.
Teologia : nauka o Bogu.
Teoria poznania ( Epistemologia; Gnozeologia ) : nauka o poznaniu :
teoria poznania ( analizuje przebieg poznania ).
Krytyka poznania : ( ocenia wyniki poznania ).
Aksjologia:
Etyka : nauka o moralności.
Estetyka : nauka o pięknie.
Podział filozofii w Akademii Platońskiej:
Fizyka : teoria przyrody.
Logika ( dialektyka ) : rozważania o poznaniu.
Etyka : nauka o wartościach, o postępowaniu.
Podział Arystotelesa : Filozofia teoretyczna ( fizyka; matematyka; filozofia pierwsza ).
Filozofia praktyczna ( zmierza do właściwego kierowania postępowaniem ) : etyka; polityka; ekonomika; retoryka.
Filozofia pojetyczna ( jej zadaniem jest poznanie doskonałości wytworów ) : poetyka; teoria sztuk; teoria rzemiosł.
Inne dyscypliny pomocnicze filozofii to np. : logika; kosmologia; psychologia filozoficzna; filozofia religii.
Okresy rozwoju filozofii
Filozofia starożytna ( VI w. prz. Chr. - VI w. n. e. ).
Filozofia średniowieczna ( do w. XIV ).
Filozofia nowożytna ( w. XV - XXI ).
Podział nauk nauk ze względu na : A) przedmiot oraz B)metodę.
Ad. 1. A) Filozofia - nauka najogólniejsza;
Nauki szczegółowe: ☻przyrodnicze : fizyka, biologia itp.
☻humanistyczne : historia, socjologia; ☻formalne ( matematyczno

(…)

… ( do Istoty Boga należy Jego istnienie)
Anioł ═ Istnienie + Istota ( Czysta Forma)
Człowiek ═ Forma (dusza) + Materia (ciało) - hilemorfizm, 6. Hierarchia bytów: Bóg

Aniołowie

Człowiek

Zwierzęta

Rośliny

Materia nieożywiona

Żywioły
Oddzielił dziedzinę wiedzy (filozofię) od dziedziny wiary (teologię): pomiędzy rozumem a Objawieniem nie ma jednak sprzeczności, lecz niektóre prawdy wiary ( Trójca…
… dotychczas w Grecji poglądy na wychowanie, głoszące że pewne cnoty ( gr. Arete ) dostępne są jedynie ludziom pochodzącym z arystokracji. Sokrates ( 469-399 prz. Chr.): 1) cnota (gr. arete) to dobro bezwzględne; 2) cnota łączy się z pożytkiem i szczęściem; 3)cnota jest wiedzą ( intelektualizm etyczny): 4) istnieje w nas daimonion (głos wewnętrzny) 5) Sokrates odkrył metodę indukcyjną, stosował ironię…
…: A) Idealizm ontologiczny ( metafizyczny ); B) Idealizm teoriopoznawczy ( epistemologiczny ).Ad. A) Idealizm ontologiczny występuje w dwóch podstawowych odmianach: 1. Idealizm obiektywny - jest to pogląd głoszący, że jedynie istniejącym samoistnym bytem jest idea, duch, absolut, bądź że byt taki istnieje niezależnie od rzeczywistości materialnej, która jest jego tworem, pochodną lub przejawem ( Platon ); 2…
… - Kartezjusz, Spinoza, Leibniz ( XVII w. ); B) empiryzm brytyjski - Locke, Berkeley, Hume ( XVII-XVII).
Okres kantowski ( I. Kant) →→A) metafizyczne idealizm niemiecki - Fichte, Schelling, Hegel ( XVIII w. ); B)pozytywizm A. Comte'a, Spencer'a ( druga poł. XIX w. ).
Okres końcowy: marksizm, fenomenologia, filozofia analityczna, pragmatyzm, egzystencjalizm, szkoła lwowsko-warszawska, neotomizm, neopozytywizm…
… przeciwieństwo jaźni i przyrody, charakteryzuje go nieustanny rozwój
☻ Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( 1770-1831): 1. Jest to idealizm obiektywny ( byt jest idealny, ale nie subiektywny); 2. Logiczny: pierwotną postacią bytu jest pojęcie, zatem świat jest racjonalny;3. Idealizm ewolucyjny: do natury bytu należy nieustanny rozwój; 4. Dialektyczny: rozwój ten odbywa się wedle praw dialektyki zgodnie ze schematem…
…) ze względu na stosunek podmiotu do orzecznika sądy dzielą się na: ☻analityczne ( gdzie orzecznik jest zawarty w podmiocie ) np. Całość jest większa od części i ☻syntetyczne ( w których orzecznik nie jest zawarty w podmiocie ) np. Gliwice są miastem akademickim, 3. wszystkie zdania analityczne są a priori, ale one nie poszerzają naszej wiedzy, 4. zdania syntetyczne są zazwyczaj a posteriori…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz