Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 3 - strona 1 Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 3 - strona 2 Podstawy audytu wewnętrznego- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3
1. Audyt wewnętrzny prowadzi:
audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostce może być osoba, która:
ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
nie była karana za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
posiada wyższe wykształcenie,
posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
jeden z certyfikatów wydanych przez międzynarodowe organizacje audytu wewnętrznego (np. Cerified Internal Auditor CIA;),
złożyła w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Ministra Finansów Lub
uprawnienia biegłego rewidenta lub
dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
„usługodawca” niezatrudniony w jednostce. 2. Obowiązki audytora wewnętrznego
Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne:
ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności.
3. Cechy audytora wewnętrznego:
niezależność,
obiektywizm,
bezstronność,
rzetelność,
profesjonalizm.
4. Organizacja audytu wewnętrznego w jednostce
W jednostkach zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego tworzy się wieloosobowe lub jednoosobowe komórki audytu wewnętrznego.
Działalnością wieloosobowej komórki audytu wewnętrznego kieruje kierownik komórki audytu wewnętrznego.
Kierownik komórki audytu wewnętrznego polega bezpośrednio kierownikowi jednostki.
5. Audytor wewnętrzny ma prawo wstępu do każdego pomieszczenia w jednostce oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
Pracownicy jednostki są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień audytorowi, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia.


(…)

… może być:
osoba fizyczna, spełniająca warunki określone dla audytora wewnętrznego,
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone dla audytora wewnętrznego,
spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, s. komandytowa, s. komandytowo - akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone dla audytora…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz