podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład - strona 1 podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład - strona 2 podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1
by AgAtA
RACHUNKOWOŚĆ
Rachunkowość - jest to oparty na dokumentach system ewidencji gospodarczej, który posługując się
miernikiem pieniężnym w sposób systematyczny i ciągły rejestruje zdarzenia zachodzące w jednostce
gospodarującej.
Przedmiotem rachunkowości - są te zdarzenia zachodzące w jednostkach gospodarujących, które wiążą się
ruchem i finansowaniem środków gospodarczych (majątek przedsiębiorstwa będący jego własnością).
Zdarzenia gospodarcze - to te które zmieniają majątek.
Podmiot rachunkowości - jednostka wyodrębniona majątkowo i prowadząca rachunkowość z obowiązku lub z
wyboru.
Sposób wyodrębnienia majątku:
- forma prawna
- forma umowna przyjęta dla celów rachunkowości
Podmioty gospodarcze mające obowiązek prowadzenia rachunkowości:
- spółki prawa handlowego
- spółki prawa cywilnego
- przedsiębiorstwa państwowe
- spółdzielnie
- banki
- biura maklerskie
- towarzystwa ubezpieczeniowe
- fundusze inwestycyjne, emerytalne
- jednostki budżetowe
- stowarzyszenia, partie, fundacje
Podmioty gospodarcze mające obowiązek prowadzenia rachunkowości pod warunkiem, że ich roczny przychód
przekroczył wartość 800 tys. EU:
- osoby fizyczne
- spółki cywilne osób fizycznych
CZĘŚCI SKŁADOWE RACHUNKOWOŚCI:
1) księgowość - rejestruje na podstawie prawidłowych dokumentów księgowych wszystkie zdarzenia
gospodarcze, dotyczące danego podmiotu.
2) rachunek kosztów - informacje dotyczące kosztów przetwarzane są za pomocą różnych metod
kalkulacyjnych w celu ustalenia kosztu wytworzenia poszczególnych produktów.
3) sprawozdawczość finansowa i analiza - zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju zestawieniami
liczbowymi. Przedstawione w sprawozdaniach informacje powinny być poddane wszechstronnej analizie.
PODZIAŁ RACHUNKOWOŚCI:
1) ze względu na odbiorców informacji:
a) rachunkowość finansowa - część rachunkowości, która zajmuje się dostarczaniem informacji
odbiorcom zewnętrznym (banki, inwestorzy, właściciele, urzędy podatkowe)
b) rachunkowość zarządcza in. menadżerska - jej zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych
informacji kadrze kierowniczej in. rachunkowość wewnętrzna
MAJĄTEK:
Cały majątek przedsiębiorstwa klasyfikowany jest w jednorodne grupy i szeregowany zgodnie z zasadą rosnącej
płynności - od najbardziej trwałych do najbardziej płynnych (pieniądze).
2
by AgAtA
-
-
Majątek dzielimy na:
a) w ujęciu rzeczowym:
majątek trwały występujący dłużej niż rok
majątek obrotowy, który na pewno zmieni swoją postać przed upływem jednego roku
b) w ujęciu finansowym:
własne źródła finansowania - reprezentują prawa właścicieli od określonej części wartości majątku np.
kapitały, fundusze własne
• spółki akcyjne: kapitał akcyjny, kapitał zapasowy
• spółki zoo: kapitał zakładowy
• przedsiębiorstwo państwowe: fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa
• spółdzielnia: fundusz udziałowy, fundusz zasobowy
• spółka cywilna: kapitał własny (właścicieli)
Własne źródła finansowania korygowane są na bieżąco wynikiem uzyskanym za dany okres.
obce źródła finansowania

(…)

…) przekazy pieniężne

Formy obrotu bezgotówkowego:
1) polecenie przelewu - wystawia dłużnik w czterech egzemplarzach i składa w swoim banku. Jest to
dyspozycja dla banku odpisania podanej kwoty z rachunku wystawcy i dopisania jej na rachunek
podmiotu wskazanego w przelewie.
2) czek rozrachunkowy - wystawia dłużnik i wręcza swojemu wierzycielowi, który składa czek w banku w
celu jego realizacji. Realizacja…
…:
Konto księgowe - specjalny rachunek służący do rejestracji wszystkich zdarzeń zmieniających wartość
poszczególnych składników majątkowych i wpływających na wynik finansowy.
Układ graficzny konta uzależniony jest od wybranej techniki księgowej (sposób prowadzenia ewidencji):
- technika ręczna
- technika komputerowa
Układ ten nie ma wpływu na sposób funkcjonowania konta.
Układ teowy konta (T):
- każde…
… są w kwotach netto, bez podatku VAT.
2) pozostała działalność operacyjna
koszty - zalicza się do nich zdarzenia w wyniku których zmniejszy się majątek
pozostałe przychody operacyjne - zdarzenia które zwiększą majątek np. darowizna otrzymana
Rodzaje kont:
- pozostałe koszty operacyjne
- pozostałe przychody operacyjne
3) działalność finansowa
koszt finansowy - operacje finansowe, które zmniejszają majątek…
… podstawowy
4.
środki trwałe
środki trwałe
odpis umorzeniowo - amortyzacyjny:
umorzenie
koszty działalności
aport - udział w spółce
wyrażony rzeczowo
9
by AgAtA
5.
przeszacowanie środków trwałych ( in. aktualizacja):
kapitał z aktualizacji
i wyceny
umorzenie środków trw.
koszty działalności
Y
6.
X
nieodpłatne przekazanie środka trwałego:
środki trwałe
x
x
umorzenie
y
pozostałe koszty operacyjne
x-y
7…
… zapisuje się tak jak na kontach pasywnych.
Na kontach wynikowych nie wykazuje się sald.
Wszystkie koszty, przychody oraz wyniki nadzwyczajne należy przenieść na specjalne konto o nazwie wynik
finansowy, na którym kategorie te są porównywane i ustalany jest wynik działalności za dany okres tzw. wynik
finansowy.
MAJĄTEK TRWAŁY:
A)
-
środki trwałe
mają określone prawo własności
przewidywany okres użytkowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz