Aktywa finansowe - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa finansowe - opracowanie - strona 1 Aktywa finansowe - opracowanie - strona 2 Aktywa finansowe - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

AKTYWA FINANSOWE Aktywa finansowe (art. 3 ust.1 pkt. 24 Uor) obejmują: Aktywa pieniężne Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki
Wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub Prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach
Aktywa pieniężne (art. 3 ust. 1 pkt. 25 Uor) to aktywa w formie: Krajowych środków płatniczych Walut obcych i dewiz Inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych
Krajowe środki płatnicze to: Pieniądze będące w kraju prawnym środkiem płatniczym (waluta polska), a także Pełniące funkcję płatniczą: Weksle
Czeki, czeki podróżnicze
Akredytywy
Polecenia wypłat
Przekazy
Inne dokumenty bankowe i finansowe płatne w walucie polskiej
Dewizy to pełniące funkcję płatniczą:
Weksle
Czeki, czeki podróżnicze
Akredytywy
Polecenia wypłat
Przekazy
Inne dokumenty bankowe i finansowe płatne w walucie obcej
Do aktywów obrotowych zalicza się te aktywa finansowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18 Uor), które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne .
Wszelkie aktywa finansowe niezaliczone do grupy aktywów obrotowych stanowią tym samym składnik aktywów trwałych.
Grupę finansowych aktywów obrotowych stanowią: Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w postaci:
Środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych
Innych środków pieniężnych
Innych aktywów pieniężnych.
W skład długoterminowych aktywów finansowych wchodzą:
Udziały lub akcje w obcych jednostkach, które zostały nabyte dla zachowania nad nimi kontroli (lub współkontroli) lub wywarcia określonego wpływu,
Udzielone pożyczki o charakterze długoterminowym,
Długoterminowe papiery wartościowe, np. Obligacje i akcje nabyte e celu otrzymania przychodów w formie odsetek oraz dywidend,
Inne długoterminowe aktywa finansowe.
W skład środków pieniężnych podmiotu gospodarczego wchodzą:
Środki pieniężne w kasie (w walucie krajowej oraz obcej, w tym również waluta euro)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne


(…)

… ze sprzedaży
(2a) (2 c)
Rozrachunki z tyt. VAT (2 b) Objaśnienia do schematu:
Wpłaty gotówkowe z kasy na rachunki bankowe.
Wpłaty utargów placówek handlu detalicznego zgodnie z wydrukami z kas fiskalnych:
Cena sprzedaży netto
Należny podatek VAT
Ogólna wartość utargu gotówkowego
Wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bankowy.
Czek - papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe polecenie wypłaty…
… będących w banku do dyspozycji wystawcy.
Ewidencja czeków obcych Rozrachunki Inne środki pieniężne KASA
z odbiorcami (czeki obce) Rachunek bieżący
(1) (2)
Objaśnienia do schematu:
Otrzymanie czeku od kontrahenta
Realizacja czeku obcego.
Weksel - jest to dokument stwierdzający wierzytelność pieniężną o treści i skutkach unormowanych ustawą „Prawo wekslowe.”(Ustawa z dnia 28.04.1936 r. Prawo wekslowe, Dz…
… opłatę skarbową
Struktura inwestycji krótkoterminowych
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe:
Udziały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz