Opracowane zagadnienia na egzamin - Majątek trwały firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na egzamin - Majątek trwały firmy - strona 1 Opracowane zagadnienia na egzamin - Majątek trwały firmy - strona 2 Opracowane zagadnienia na egzamin - Majątek trwały firmy - strona 3

Fragment notatki:

Wymień składnik majątku trwałego firmy
Wartości niematerialne i prawne.
Koszty poniesione przy założeniu lub rozszerzeniu spółki akcyjnej
Koszty prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości nie materialne i prawne (WNiP) Zaliczki na poczet WNiP
Rzeczowy majątek trwały
Grunty własne
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Inwestycje rozpoczęte
Zaliczki na poczet inwestycji
Finansowy majątek trwały
Udziały i akcje
Papiery wartościowe
Udzielone pożyczki długoterminowe
Inne składniki finansowe majątku trwałego
Należności długoterminowe
Przedstaw klasyfikację kont Ze względu na szczegółowość
Synretyczne
Materiały, środki trwałe, kredyty bankowe obowiązuje zasada podwójnego księgowania. Amalityczne
Dostawca „a”, konto w PKO, obowiązuje zasada powtórzonego księgowania.
Ze względu na powiązanie z bilansem i Rzis
Konta bilansowe
Aktywne Pasywne
Konta niebilansowe ( wynikowe )
Kosztów
Przychodów
Konta rozliczeniowe Rozliczenie zakupów materiałów (towarów, środków trwałych, wart. niematerialnych i prawnych ) Należy porównać fakturę orzynaną od dostawcy z dowodem przyjęcia na stan. FV z PZ Rozliczenie kosztów
typu Rodzajowych
Amortyzacja ( koszt zużywania ŚT. WNP) Zużycie materiałów
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Usługi obce
Składki na ubezpieczenie ( emerytalne, rentowne, wypadkowe)
Typów działalności
Koszty podstawowej działalności podst.
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu
Rozliczenie kosztów działalności - produkcji ( funkcjonuje ono przy przyjmowaniu z produkcji wytworzonych produktów gdy ich wyceny dokonujemy wg. kosztu planowanego. + kalkulacja Rozliczenie wyniku finansowego Do podzielenia zysku Pokrycia strat
Wymień konta kosztów układu rodzajowego.
Amortyzacja,
Materiały,
Podatki i Opłaty ( nie wszystkie ),
Wynagrodzenia,
Usługi obce,
Składki na ubezpieczenie ( emerytalne, rentowne, wypadkowe) Jakie czynniki składają się na otwarcie i zamknięcie konta.
Konto otwieramy nadając mu nazwę oraz nr zgodny z zakładowym planem kont następnie ustalamy strony konta strony (Dt i Ct.) reszta zależy od typu konta

(…)

… i opłaty, wynagrodzenia, kapitał zapasowy, budynki i budowle, zobowiązania z tyt. Dostaw, udzielone pożyczki, otrzymane pożyczki.
Istota i cechy konta księgowego
Konto jest to podstawowe urządzenie księgowe, które służy do ewidencji jednorodnych operacji gospodarczych, a te operacje mogą mieć charakter zwiększający stany tych kont zmniejszające stany tych kont.
Cechy konta :
nazwa
symbol
strony Dt i Ct…
… jest to dokonanie zapisu po stronie kredyt Ct. ( Wszystkie konta uznajemy po kredycie.)
Dziennik służy do chronologicznego zapisywania wszystkich operacji w ciągu roku obrotowego. Składa się z następujących elementów :
Pozycja ( Lp.)
Data operacji
Symbol i nr dowodu księgowego Data wystawienia dowodu księgowego jeżeli jest różna od daty operacji.
Treść, kod lub skrót operacji
Kwota operacji i data dokonania wpisu
Dekretacja operacji
Aval - to poręczenie wekslowe - jest to zobowiązanie złożone na wekslu, w którym zobowiązujemy się do zapłaty długu wekslowego osoby za którą poręczamy,
Materiały są to rzeczy nabyte w celu wykorzystania (zużycia ) w procesie bez pośrednio lub pośrednio do produkcji. Bez pośrednie. np. stal na blachę, materiał na garsonki, czy guziki do garsonek.
Pośrednie np. długopis dla sekretarki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz