Podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawowe zagadnienia - strona 1  Podstawowe zagadnienia - strona 2  Podstawowe zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Mikroekonomia  jest dziedziną ekonomii zajmującą się badaniem zachowania  indywidualnych konsumentów, przedsiębiorstw i rynków. Jest to nauka zajmująca się  szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży  towarów.  Makroekonomia , dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada  wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wielkościami ekonomicznymi i czynniki  wpływające na ich kształtowanie się. Koncentrującej się na czynnikach ogólnoekonomicznych  takich jak stopy procentowe, inflacja, poziom bezrobocia  Homo ekonomikus - koncepcja jednostki zakładająca, że człowiek jako istota działająca  racjonalnie dąży zawsze do maksymalizacji osiąganych zysków i dokonywania wyborów ze  względu na wartość ekonomiczną rezultatów tych wyborów. Cechy: chciwość,  indywidualizm, egoizm, skłonność do oszustwa, racjonalizm. Nie ma czynników kulturowych,  ważne są zasoby do jakich mamy dostęp /  strategia exit  - transakcyjne (gwarancje) - brak  przymusu zawierania aktów notarialnych  Zasoby  (czynniki produkcji)  *ziemia (złoża, promieniowanie elekromagnetyczne, uprawy  rolne)  *praca  (ludzka aktywność-przetwarzanie „ziemi” na inne dobra)  *kapitał (maszyny,  urządzenia pomagające nam w wytwarzaniu zasobów, infrastruktura, internet, drogi)  Podatek , przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze  powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej  (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne  Typy podatków  *podatki dochodowe(od  osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT)*obowiązkowe składki zdrowotne,  ubezpieczeniowe* opodatkowanie własności(od  nieruchomości[gruntowy, leśny],od  spadków i darowizn)*od towarów i usług: od własności dodanej VAT, akcyza, cło-podatek  graniczny *inne: od posiadania psa, środków transportowych, gier)  Popyt -cała paleta ilości, jakie osoba dysponująca określonym dochodem i mająca określone  preferencje  będzie skłonna nabyć po różnych możliwych cenach. Na wielkość popytu  wpływają (czynniki)cena i gusta, preferencje, dochody nabywców. Rodzaje: *popyt  efektywny- p.ze względu na zarobki *p.funkcjonalny-cena dobra odzwierciedla jego  użyteczność *p.potencjalny- pozostaje w sferze marzeń konsumenta *niefunkcjonalny”  „owczy pęd” „efekt snoba” „efekt veblenowski”.  popyt globalny  (zagregowany) – określa  wielkość popytu na wszystkie dobra lub ich określone grupy ze strony wszystkich nabywców.  W wyżej wymienionym przypadku rozmiar popytu jest mierzony wartościowo przy  określonym ogólnie poziomie cen. 

(…)

… w okresie recesji (interwencjonizm państwowy). Przekroczenie jego
"bezpiecznej" granicy (5% produktu narodowego brutto) może wywołać poważne zaburzenia
w gospodarce (inflacja).
Model wolnej konkurencji-proces społ. optymalizacji produkcji dóbr;
optymalna alokacja; kupujący i sprzedający mają taka sama inf. o produkcie;
egzekwowalne prawo własności; krzywa podaży ujmuje wszystkie koszty
jakie ponosi…
… przez bank centralny, emisja papierów
wartościowych (obligacji, weksli, bonów skarbowych), podwyższenie stopy podatkowej, a w
ostateczności dodatkowa emisja pieniądza.
Deficyt budżetowy, przy niewielkich jego rozmiarach, może mieć korzystny wpływ na
gospodarkę, zwłaszcza w okresie recesji (interwencjonizm państwowy). Przekroczenie jego
"bezpiecznej" granicy (5% produktu narodowego brutto) może wywołać poważne zaburzenia
w gospodarce (inflacja).
Model wolnej konkurencji-proces społ. optymalizacji produkcji dóbr;
optymalna alokacja; kupujący i sprzedający mają taka sama inf. o produkcie;
egzekwowalne prawo własności; krzywa podaży ujmuje wszystkie koszty
jakie ponosi producent; krzywa popytu ujmuje wszystkie korzyści;
wszyscy producenci są biorcami cen . Cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej…
… proporcji podziału dochodu narodowego. Jeśli państwo drukuje zbyt wiele
pieniędzy, ceny idą w górę)
im wyższa stopa inflacji tym niższe bezrobocie. Jeżeli państwo chce zmniejszyć bezrobocie
zwiększa wydatki, ułatwia dostęp do pieniądza, aby umożliwić inwestowanie, a zatem
wzrasta inflacja. hiperinflacja w Polsce: lata 20. XXw, lata 80. XXw
PKB- wskaźnik zliczający wartość wszystkich produktów i usług…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz