Podstawowe pojęcia - Produkcja potencjalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia -  Produkcja potencjalna - strona 1 Podstawowe pojęcia -  Produkcja potencjalna - strona 2 Podstawowe pojęcia -  Produkcja potencjalna - strona 3

Fragment notatki:

Produkcja potencjalna - wielkość produkcji w gospodarce przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji Produkcja rzeczywista - produkcja faktycznie wytworzona w danej gospodarce Hipoteza dochodu absolutnego - hipoteza zgodnie z którą wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów Hipoteza dochodu relatywnego - hipoteza, zgodnie z którą wydatki konsumpcyjne są istotnie uzależnione od standardu życia sąsiadów i znajomych Hipoteza dochodu permanentnego - hipoteza, zgodnie z którą wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od przeciętnego dochodu osiąganego w ciągu życia ? Funkcja konsumpcji - określa stosunek wydatków konsumpcyjnych do wielkości produkcji Funkcja popytu globalnego - funkcja określająca zamierzone wydatki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu narodowego ? Funkcja konsumpcji - funkcja określająca poziom zamierzonej konsumpcji przy różnych poziomach dochodów Inwestycje - wydatki na powiększenie lub utrzymanie zasobów kapitału fizycznego oraz zapasów Oszczędności - nieskonsumowana część dochodów Popyt globalny - suma planowanych wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych Popyt konsumpcyjny - popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe na dobra i usługi Autonomiczny popyt konsumpcyjny - część wydatków konsumpcyjnych niezależna od poziomu dochodów Popyt inwestycyjny - planowane wydatki przedsiębiorstw na powiększenie lub utrzymanie zasobów kapitału trwałego (fabryki i maszyny) oraz stanu zapasów Krańcowa skłonność do konsumpcji - MPC, określa jaką część dodatkowego dochodu gospodarstwa domowe przeznaczają na konsumpcję Krańcowa skłonność do oszczędzania - stosunek przyrostu oszczędności do przyrostu dochodów Równowaga na rynku dóbr - stan, kiedy producenci wytwarzają tyle dóbr, ile nabywcy chcą kupić Mnożnik - stosunek zmiany wielkości produkcji zapewniającej równowagę do zmiany wydatków Paradoks zapobiegliwości - zjawisko polegające na spadku produkcji i dochodu pod wpływem wzrostu planowanych oszczędności Dochody rozporządzalne - dochody, którymi dysponują gospodarstwa domowe Efekt majątkowy - zmiana wydatków konsumpcyjnych spowodowana zmianą realnej wartości majątku gospodarstw domowych
Produkcja globalna - łączna wartość indywidualnej i zbiorowej produkcji dóbr i usług wraz z dobrami i usługami zużytymi w procesie wytwarzania innych dóbr i usług
Zużycie pośrednie - łączna wartość zużytych w produkcji i świadczeniu usług materiałów, surowców, paliw, energii, usług obcych i innych kosztów ponoszonych w jednym cyklu produkcyjnym


(…)

… w danych okresie obrachunkowym
Produkt narodowy brutto PNB - wartość rynkowa dóbr i usług wytworzona przez obywateli danego kraju
Produkt narodowy netto PNN - suma dochodów stałych mieszkańców kraju PKB pomniejszona o straty z tytułu amortyzacji
Dochód narodowy - łączny dochód stałych mieszkańców kraju uzyskany dzięki produkcji dóbr i usług. Różni się od PNN tym, że nie uwzględnia podatków pośrednich…
… stałych
Deflator PKB - miernik poziomu cen; iloczyn PKB nominalnego i realnego
Ceny rynkowe - ceny produktów pro
Ceny czynników produkcji - Wartość dodana brutto - Podatki od produktów (pośrednie) - Dotacje do produktów (subsydia) - Spożycie - Konsumpcja - Akumulacja - Inwestycje brutto - Zakupy rządowe - Płatności transferowe - Eksport - Import - Eksport netto - Inwestycje netto - Ceny bazowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz