Podstawowe pojęcia związane z gospodarką komunalną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia związane z gospodarką komunalną - strona 1 Podstawowe pojęcia związane z gospodarką komunalną - strona 2 Podstawowe pojęcia związane z gospodarką komunalną - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia związane z gospodarką komunalną Obszerna materia przedmiotu wymaga czasem szerszego wyjaśnienia pojęć i terminów tak, aby zawarte treści były jasne i czytelne. Treści tych terminów są często zmienne i łączą wiele sprzecznych ze sobą elementów; politycznych, gospodarczych, społecznych. Określenia są często mało precyzyjne i przeniesione na grunt prawa z nauk ekonomicznych.
Zastosowanie jednakowej terminologii oraz jej wyjaśnienie ułatwi zrozumienie tematyki związanej z realizacją zadań komunalnych:
GOSPODARKA KOMUNALNA - Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
GOSPODARKA KOMUNALNA - dział gospodarki narodowej, którego celem jest zaspakajanie materialno-bytowych potrzeb ludności miejskiej (komunikacja miejska, oczyszczanie miasta, wodociągi, gospodarka mieszkaniowa itp.).·Pojęciem gospodarka komunalna obejmuje się wszelkie działania, jakie podejmuje gmina, wykonując zadania własne, zmierzające do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Infrastruktura - to podstawowe urządzenia, budynki i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wyróżnia się infrastrukturę społeczną oraz techniczną. Słowo infrastruktura oznacza dosłownie "konstrukcja pod spodem".
MIENIE KOMUNALNE - to własność i inne prawa majątkowe należące do komunalnych osób prawnych. W związku z tym dokonuje się zwykle wyodrębnienia w pojęciu mienia komunalnego zakresu: przedmiotowego i podmiotowego.
Na zakres przedmiotowy składa się własność i inne prawa majątkowe. Przedmiotem własności są: nieruchomości rolne i leśne, nieruchomości przeznaczone do użytku publicznego (ulice, place, mosty, parki, zieleńce, siedziby urzędów), obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (jednostki dostarczające wodę, elektryczność, gaz, zajmujące się wywozem śmieci, uzbrajaniem terenu, ochroną środowiska, komunikacją zbiorową), obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy dla ubogich, łaźnie, amfiteatry, boiska, stadiony sportowe), kasy pożyczkowe i oszczędnościowo - pożyczkowe. Obok własności w skład mienia komunalnego wchodzą też inne prawa majątkowe, takie jak: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, prawa obligacyjne i majątkowe prawa na dobrach niematerialnych. W skład mienia komunalnego wchodzą dodatkowo kwoty należne gminie z tytułu przede wszystkim podatków, opłat, subwencji, dotacji, nadwyżek budżetowych, spadków, zapisów, darowizn, i innych dochodów.


(…)

… w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych.
ZBIERANIE SELEKTYWNE - jest wymogiem ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Jest to system oddzielnego zbierania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz