Modele gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach - omówienie - strona 1 Modele gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

MODELE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W INNCH KRAJACH
NIEMCY
Generalnie gospodarka odpadami w Niemczech podlega zasadzie subsydiarności, tzn. delegowana jest do możliwie najniższych szczebli administracji.
W przyjmowaniu ustawodawstwa w tej dziedzinie dużą role, oprócz szczebla krajowego, odgrywają kraje związkowe (landy). Wykonywanie obowiązków z dziedziny gospodarki odpadami jest domena gmin, które mogą tworzyć w celu wspólnej realizacji tego zadania dobrowolne związki celowe. Zadania związane z recyklingiem oraz zbieraniem odpadów specjalnych mogą być tez wykonywane przez powiaty.
odpady bytowe nie należą do właściciela domu, lecz do gminy lub miasta, które są odpowiedzialne za ich usuniecie. Za odbiór śmieci płaci jednak osoba, która je wytworzyła. Niezależnie od tego gminy pobierają także opłaty odpadowe, które służą finansowaniu usług związanych z gospodarowaniem odpadami (infrastruktura do odbioru śmieci, utrzymanie wysypisk itp.). Wysokość stawek za wywóz odpadów jest ustalana przez władze gminy
wybór firmy wywozowej leży wyłącznie w gestii władz samorządowych. Mieszkańcy nie mogą wiec dokonywać samodzielnego wyboru firmy odbierającej wytwarzane przez nich odpady. Wyboru takiego dokonują władze gminy lub miasta w drodze przetargu publicznego.
CZECHY
W Czechach gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem gmin. W ramach swych kompetencji gminy, w drodze uchwały, określają zasady
odbioru, sortowania, utylizacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym również odpadów budowlanych.
Do gmin należy obowiązek zorganizowania sieci punktów, do których mieszkańcy mogą dostarczać odpady bytowe oraz odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych.
Obowiązki powyższe mogą być realizowane również przez celowe związki międzygminne, tworzone w ramach dobrowolnych porozumień.
Gminy maja prawo do nakładania opłat związanych z utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki odpadami. Dla realizacji swych zadań mogą swobodnie wybierać podmioty gospodarcze (takich jak firmy wywozowe, organizatorzy recyklingu itp.), które będą prowadzić działania określone kontraktem. Mieszkańcy i właściciele nieruchomości nie mają możliwości wyboru firmy zajmującej się wywozem odpadów.
DANIA
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do władz gminnych, które zobowiązane są do zagwarantowania odbioru odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania. Są odpowiedzialne za uruchomienie odpowiedniej liczby sortowni odpadów, spalarni czy składowisk. Obecnie zdecydowana większość odpadów komunalnych w Danii ulega spaleniu (najczęściej z odzyskiem energii), bądź trafia do recyklingu ( w proporcji: 30% recykling, 70% spalanie.)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz