podstawowe pojęcia statystyczne (sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawowe pojęcia statystyczne (sem. IV) - strona 1 podstawowe pojęcia statystyczne (sem. IV) - strona 2 podstawowe pojęcia statystyczne (sem. IV) - strona 3

Fragment notatki:

Towaroznawstwo   Wykład I    1  przedmiot:   Statystyka matematyczna  wykład : dr Joanna Tarasińska, Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki. pok.311  Zootechnika    Zakres materiału:  1.  Podstawowe pojęcia statystyczne. Charakterystyka próby-statystyka opisowa.  2.  Rachunek prawdopodobieństwa: rozkłady zmiennych losowych.  3.  Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładu.  4.  Testowanie hipotez statystycznych.  5.  Analiza wariancji dla klasyfikacji pojedynczej.   6.  Analiza zale ności  cech.  7.  Analiza statystyczna w programie Microsoft Excel.    Literatura  Z.Hanusz, J.Tarasi ń ska:  Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia dla studentów  kierunków technicznych uczelni rolniczych, Wyd. AR w Lublinie, 2006  R. Kala : Elementy wnioskowania parametrycznego dla przyrodników, Wydawnictwo AR w  Poznaniu, 1999  R. Kala : Wprowadzenie do statystyki i ekonometrii. Wyd. AR Poznań  J. Koronacki, J.Mielniczuk :  Statystyka dla studentów kierunków technicznych i  przyrodniczych. WNT, 2001  W. Krysicki i inni :    Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w  zadaniach, PWN, 1986  E. Niedokos : Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej,  Wydawnictwo AR ,Lublin, 1984      Towaroznawstwo   Wykład I    2  Podstawowe poj ę cia statystyczne    Populacja   jest to zbiór obiektów dla których badamy jedną lub więcej cech.    Przykłady:  -    populacja studentów w Polsce, cechą mo e być średnia ocen z któregoś  semestru, dochód na członka rodziny itp;   -    populacja mę czyzn w Polsce, cechą mo e być wzrost, waga, odsetek  daltonistów;   -    populacja ziemniaków określonej odmiany, cechą mo e być zawartość  skrobi;  -    populacja próbek mleka, cechą mo e być zawartość białka, tłuszczu;  -    populacja detali produkowanych przez fabrykę, cechą mo e być  wytrzymałość detali na zginanie  -    populacja konserw pewnego rodzaju, cecha- zawartość szkodliwej substancji;  -    populacja  wyników pomiarów wykonanych w pewnym doświadczeniu  fizycznym lub chemicznym o ustalonych warunkach , cecha- w zale ności od  tego co jest mierzone.    Czasem mo na zbadać całą populację (badania gospodarstw domowych  prowadzone przez GUS), ale częściej nie, poniewa :  -    zbyt liczna (często nieskończona jak np populacja wyników pomiarów),  -    du e koszty,  -    badanie jest niszczące (np. badanie jakości konserw lub badania  wytrzymałościowe). 

(…)


12-14
liczebności ni
1
częstość
względna
0,025
częstość
skumulowana
0,025
14-16
2
0,050
0,075
16-18
15
0,375
0,450
18-20
16
0,400
0,850
20-22
4
0,100
0,950
22-24
2
0,050
1,000
40
1
Na podstawie szeregu mo na
narysować histogram:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12
14
16
18
20
22
24
7
Towaroznawstwo
Wykład I
Zasady konstrukcji szeregu rozdzielczego dla cechy ciągłej:
1. Określić rozstęp w próbie
2. Ustalić…
… i
otrzymano:
18
13
17
21
17
18
19
20
20
13
17
15
18
18
18
22
20
15
21
17
20
16
18
18
20
16
12
15
19
18
20
18
17
21
15
17
11
17
17
24
16
21
16
18
16
19
19
13
Zrobić szereg rozdzielczy, obliczyć na jego podstawie średnią arytmetyczną i wariancję,
narysować histogram.
Zadanie domowe
Zebrano dane dotyczące zawartości tłuszczu w serze w 50 zakładach mleczarskich.
Otrzymano:
zaw. tłuszczu
(%)
20-22
22-24
24-26…

93,6
93,6
= 18,72
5
6,208
S2 =
6 ,208
= 1,552
4
S ≈ 1,246
Du a próba
Jeśli próba jest du a (liczna) to mo na zbudować dla niej szereg rozdzielczy.
Wprowadźmy tu rozró nienie cech na skokowe i ciągłe.
Cecha skokowa to taka, która przyjmuje skończoną ilość wartości (np. ilość
dzieci w rodzinie, ilość ziaren w kłosie, ilość elementów wadliwych w partii
towaru). W du ej (licznej) próbie wartości cechy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz