Podmioty sektora finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty sektora finansów publicznych - strona 1 Podmioty sektora finansów publicznych - strona 2 Podmioty sektora finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:

Podmioty sektora finansów publicznych (Art. 18. Ustawa o finansach publicznych 1998 rok)
1. Jednostki budżetowe,
zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze,
środki specjalne,
publiczne fundusze celowe,
Jednostki budżetowe Sektor Publiczny składa się z wielu jednostek organizacyjnych o różnych systemach finansowych. Najczęściej występującą formą organizacyjną są jednostki budżetowe (to forma najbardziej typowa dla sektora publicznego) Jednostki budżetowe są ściśle powiązane z budżetem, nie mogą dysponować gromadzonymi przez siebie dochodami, a ich wydatki są realizowane w ściśle określonych limitach. Stosują metodę budżetowania brutto (wydatki swoje pokrywają bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają albo na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego) Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie. Osoby uprawnione do tworzenia, łączenia i likwidacji jednostek budżetowych to: - ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów- państwowe jednostki budżetowe
- organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego- gminne, powiatowe lub wojewódzkie
Plany jednostek budżetowych obejmują:
- wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostek np. wynagrodzenia, wydatki na zakupy towarów i usług, opłaty
wydatki na inwestycje własne
dotacje oraz świadczenia wypłacane innym podmiotom
Plany wydatków mogą być zmieniane pod warunkiem, że nie powodują one wzrostu wynagrodzeń.
Jednostki budżetowe dzielą się na:
a. jednostki budżetowe centralne takie jak:
- urzędy naczelnych organów państwowych ( kancelaria Prezydenta RP, Sejm, Senat)
- wszystkie urzędy administracji rządowej i samorządowej instytucje administracji rządowej: sądy, prokuratura, więziennictwo, służby więzienne - jednostki organizacyjne podległe Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji - sądy prokuratury i trybunały
- areszty i więzienia - urzędy kontroli przestrzegania prawa (Najwyższa Izba Kontroli, regionalne izby obrachunkowe)
- szkoły podstawowe gimnazja, szkoły policealne
- domy pomocy społecznej
- placówki opiekuńczo- wychowawcze, poradnie pedagogiczne
- ośrodki pomocy społecznej
- lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
- jednostki szkoleniowe i doradcze
b. samorząd terytorialny- finansowany metodą brutto
c. gminne jednostki budżetowe


(…)

… Ubezpieczeń Społecznych (od 1999 roku)
Fundusz Emerytalno- Rentowy (od 1991)
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji(od 1991)
Fundusz Administracyjny( od 1991)
Fundusz Pracy (od 1989)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1994)
Państwowy Fundusz Kombatantów (od 1983)
Fundusz Alimentacyjny (od 1975)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (od 1991)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska…

-Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
-Agencja Rezerw Materiałowych
-Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad
-Agencja Mienia Wojska
-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa itp. Państwowe szkoły wyższe posiadają osobowość prawną. Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planów uchwalanych przez senaty uczelni. Dochody szkół to głównie -dotacje z budżetu państwa lub budżetów…
… alimentacyjnego to:
- przychody własne (ściągnięte od osób zobowiązanych)
- dotacje z Budżetu państwa
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku12 Przychody Funduszu to:
Wpłaty zakładów pracy z tytułu zatrudnienia mniej niż 6% osób niepełnosprawnych
Wpłaty zakładów pracy chronionej
Środki Funduszu powinny być kierowane na:
-finansowanie…
… finansowej, działania nieracjonalne i niezgodne z ustawowym zakresem działalności np. w działalności Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, który realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych9.
Każdy system emerytalny powinien zabezpieczać materialnie ludzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz