Podmioty praw i wolności.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty praw i wolności. - strona 1 Podmioty praw i wolności. - strona 2

Fragment notatki:

PODMIOTY PRAW I WOLNOŚCI obywatele - cudzoziemcy : uregulowania prawne : Konstytucja ; ustawa o obywatelstwie polskim z 1962 r. (niespójna z Konstytucją); obywatelstwo nabywa się prawem krwi (art. 34 ust. 1) oraz (wg ustawy): na wniosek osoby zainteresowanej lub z mocy prawa , jak w przypadku repatriantów; uznanie obywatelstwa - decyzja adm. dot. apatrydy stale zamieszkującego w RP; nadanie obywatelstwa postanowieniem prezydenta (bez możliwości skargi); utrata obywatelstwa → tylko na wniosek osoby (art. 34 ust. 2);
cudzoziemcy są podmiotami tych praw, które nie zostały określone kryterium „obywateli” , ale Konstytucja wprowadza możliwość innych ograniczeń : art. 37 → każdy pod władzą RP ma prawo korzystania z praw i wolności zapewnionych w K., ale ustawa może określać wyjątki (ustawa o cudzoziemcach, ale też i inne ustawy szczegółowe), które nie mogą jednak wychodzić poza zakres praw przyznanych przez konwencje międzynarodowe; art. 79 ust. 2 → wyłączona możliwość skargi konstytucyjnej dla dochodzenia prawa azylu i uzyskania statusu uchodźcy ; szczególny status - cudzoziemcy pochodzenia polskiego mają prawo do osiedlania się na stałe w RP ; dzieci (punktem wyjścia ONZ'towska konwencja o prawach dzieci, rat. w 1991 r.): obowiązek państwa zapewnienia ochrony praw dziecka (art. 72 ust. 1); ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją (art. 72) min. poprzez:
obowiązek szkolny do 18 roku życia (art. 70 ust. 1);
zakaz stałego zatrudniania dzieci poniżej 16 lat (art. 65 ust. 3); mają wszystkie prawa (chyba, że konieczny jest wiek), ale nie oznacza to pełnej możliwości ich wykorzystywania :
dziecko powinno funkcjonować w rodzinie (art. 18, 48 ust. 2 i 71); podstawowe decyzje należą do rodziców (art. 53 ust. 3 i art. 70 ust. 3);
jednak obowiązek władz wysłuchania dziecka (Art. 72 ust. 3); obowiązek rodziców uwzględniania stopnia dojrzałości dziecka, jego przekonań i wolności sumienia i wyznania (art. 48 ust. 1);
w razie braku opieki dziecko ma prawo do opieki i pomocy ze strony władz publicznych (art. 72 ust. 2); Rzecznik Praw Dziecka ( RPD ) - art. 72 ust. 4 - powołany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat, brak kompetencji rozstrzygających, a może jedynie zwracać się do właściwych organów z wnioskami; osoby prawne → kwestia sporna: osoby prawne prawa prywatnego : niektóre prawa są nierozerwalnie związane jedynie z osobą fizyczną (prawo do życia), ale wiele praw może przysługiwać też osobom prawnym (podobna opinia została już zarysowana w orzecznictwie TK - uznano, że osoba prawna może wnosić skargę konstytucyjną dla ochrony swoich praw); ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz