Pocztalność, zdolność prawna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pocztalność, zdolność prawna - omówienie - strona 1 Pocztalność, zdolność prawna - omówienie - strona 2 Pocztalność, zdolność prawna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KARNE ĆW 3
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
OKOLICZNOŚCI UCHYLAJĄCE KARNĄ BEZPRAWNOŚCI CZYNU
Jednym z warunków przestępności czynu jest jego karna bezprawność , czyli sprzeczność z normą prawa karnego.
Bezprawność jest cechą zależną od treści obowiązujących przepisów prawa karnego.
Jednakże w życiu społecznym zdarzają się sytuacje, gdy czyn nie jest szkodliwy lub jego karanie jest niecelowe, mimo że odpowiada typowi czynu zabronionego (jego penalizacja (karanie) nie jest społecznie uzasadniona).
Nasuwa to potrzebę uchylenia bezprawności takiego czynu.
Okoliczności uchylające bezprawność noszą nazwę KONTRATYPÓW
KONTRATYP - okoliczności, które z powodu braku szkodliwości lub niecelowości karania uchylają bezprawność podjętych w ich ramach czynów wypełniających ustawowe znamiona czynu zabronionego.
Do kontratypów zaliczymy:
1. OBRONĘ KONIECZNĄ KK - Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. § 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. § 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby. Określona w art. 25 § 1obrona konieczna jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną za czyn realizujący znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary z powodu braku bezprawności popełnionego czynu. Czyn popełniony w obronie koniecznej jest legalny.
Legalność zachowania w obronie koniecznej wynika z zachodzenia kolizji dóbr chronionych prawem (posiadających wartość społeczną), której nie da się uniknąć bez poświęcenia jednego z kolidujących dóbr (dobra napastnika).
OBRONA KONIECZNA:
- odpieranie zamachu na dobro prawne(zamachem jest zachowanie się człowieka godzące w prawem chronione dobro) - który jest bezpośredni (natychmiastowe niebezpieczeństwo grożące dobru prawnemu)

(…)

… psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.
§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, można odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje…
… czyny zabronione:
1. naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 KK)
2. naruszenie czynności narządu ciała na okres nie dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2 KK)
3. zniewaga, zniesławienie (art. 212, art. 216 KK)
4. pozbawienie wolności (art. 189 KK)
5. zmuszanie do określonego zachowania (art. 191 KK)
6. inne czyny niepołączone z naruszeniem czynności narządów ciała dziecka, np. naruszenie tajemnicy korespondencji (art. 267 KK).
Zakres kontratypu karcenia po nowelizacji Nie ma natomiast wątpliwości, iż - po wejściu w życie nowelizacji - kontratyp karcenia małoletnich został wyłączony w stosunku do przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 KK) oraz naruszenia czynności narządu ciała na okres nie dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2 KK) - w stosunku do następującego zakresu podmiotowego: osoby…
… lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy artykuł 961. Przepis ten stanowi, iż osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Mimo iż przepis ten wprowadzono do KRiO, wywołuje on skutki także na gruncie innych gałęzi prawa, m.in. prawa karnego. Szczególne znaczenie ma rola, jaką zakaz stosowania kar cielesnych wywarł…
…. ROZKAZ PRZEŁOŻONEGO
KK - Art. 318. Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo.
Obowiązek wykonania rozkazu wiąże się z panującą w wojsku zasadą dyscypliny i podporządkowania.
Zgodnie z art. 318 żołnierz wykonujący rozkaz nie odpowiada za przestępstwo nieumyślne. Natomiast jeżeli chciał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz